Akce v knihovně

Z Krakonošova herbáře - mezinárodní výtvarná soutěž Krkonošské knihovny v Jelení Hoře

foto

Centrum informací a regionálního vzdělávání v Jelení Hoře – „Krkonošská knihovna” ve spolupráci s dalšími knihovnami Euroregionu Nisa vyhlásila XI. ročník výtvarné soutěže na téma Z Krakonošova herbáře. Cílem soutěže je popularizovat legendárního vládce Krkonoš - Krakonoše, Rübezahla, Rzepióra (v předešlých ročnících také lužického čaroděje Krabata) a zároveň motivovat mladé obyvatele polského, českého a německého příhraničí k poznávání flóry horských a podhorských oblastí.

Pravidla XI. ročníku mezinárodní výtvarné soutěže Z Krakonošova herbáře

1. Soutěž je určena pro děti a mládež ve věku 7 - 19 let z Polska, Německa a Čech.

2. Cílem soutěže je:

popularizace legendární postavy vládce Krkonoš – Krakonoše, Rübezahla, Rzepióra,
rozvíjení a zachování společné bylinkářské tradice formou umění,
propagace zdravého životního stylu a posílení ekologického povědomí,
umělecké vzdělávání dětí a mládeže a prezentace jejich tvorby.

3. Účastníci soutěže zhotoví 1 práci libovolnou výtvarnou technikou: kresba, malba, koláž, grafika, fotografie, nalepovaný obrázek apod. Rozměry prací jsou libovolné, horní hranice rozměru výtvarných prací je 70 x 100 cm.

4. Námětem soutěžní práce má být léčivá rostlina, včetně krátkého popisu jejích vlastností (mladším účastníkům mohou s popisem pomoci starší osoby).

5. Do soutěže lze přihlásit kolektivní práce.

6. Do soutěže mohou být přihlášeny výhradně práce, které dosud nezískaly ceny v jiných soutěžích a výstavách.

7. Účastníci na zadní stranu své práce uvedou název, heslo a svůj věk. K práci je třeba přiložit uzavřenou obálku s heslem, obsahující lístek s údaji:

jméno a příjmení autora,
věk,
adresa bydliště a telefonní číslo autora a jeho e-mailová adresa,
adresa školy nebo instituce, kde byla práce zhotovena,
jméno a příjmení učitele nebo vedoucího, pod jehož vedením byla práce zhotovena, 
název práce.

8. Lhůta pro příjem prací do 6. května 2019 včetně.

9. Práce musí být doručeny osobně na adresu:

Městská knihovna Tanvald, Krkonošská 350,46841 Tanvald

10. Odeslání prací může předcházet soutěž ve škole a v takovém případě žádáme o sdělení počtu účastníků, což nám pomůže určit celkový počet účastníků soutěže. 

11. Hodnocení zaslaných prací provede komise zvolená organizátorem soutěže.

12. Komise provede hodnocení prací do 31. května 2019, udělí ocenění a vybere práce na výstavu v následujících věkových kategoriích:

7-10 let
11-13 let
14-16 let
16-19 let

13. Předmětem hodnocení nebudou práce, které byly zhotoveny v rozporu s pravidly, práce zaslané po termínu a ty, které byly poničeny následkem nesprávného balení.

14. Autorům nejlepších prací budou uděleny ceny, vyznamenání a diplomy. Výsledky soutěže budou umístěny na webové stránce Krkonošské knihovny www.biblioteka.jelenia-gora.pl, webových stránkách partnerů a také na stránce http://biblioteki-euroregion-nysa.eu. Hodnoticí komise si vyhrazuje právo udělit speciální ceny i ceny pro skupiny. 

15. Práce vítězů budou po dobu dvou let vystavovány v knihovnách v Euroregionu „Neisse-Nisa-Nysa”.

16. Práce, které nebudou po soutěži vybrány pro výstavu, bude možné si vyzvednout zpět do 30 dnů od vyhlášení výsledků soutěže. 

17. Pořadatelé si vyhrazují právo bezplatně a bez autorského honoráře reprodukovat a publikovat soutěžní práce pro vzdělávací, popularizační a propagační účely.

18. Svou účastí soutěžící zároveň akceptuje pravidla soutěže. Plnoletý účastník a jménem neplnoletého účastníka pak jeho rodič nebo zákonný zástupce vyjadřují souhlas se zpracováním osobních údajů účastníka a jeho podoby zaznamenané pořadatelem během trvání akce. Osobní údaje jsou zpracovávány pro vyúčtování a organizační i propagační účely soutěže, v rámci těchto účelů mohou být poskytnuty partnerům projektu, sponzorům a poskytovatelům dotace. V popisu soutěžních prací bude uvedeno jméno, příjmení, stát původu a věk autora. 

Správcem osobních údajů je JCIiER Ksiaznica Karkonoska se sídlem v Jelení Hoře (Jelenia Góra, ul. Bankowa 27, Polsko). Osobní údaje budou zpracovávány pouze pro statutární účely a jsou chráněny v souladu s polským zákonem o ochraně osobních údajů ze dne 10. května 2018 (Sbírka zákonů z roku 2018, položka 1000). Účastník má právo na přístup k údajům, na opravu, na výmaz (právo zapomnění), omezení zpracování údajů, právo vznést námitku a právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování. 

19. Vyhlášení výsledků, předání cen a zahájení výstavy se uskuteční v červnu 2019 v místě určeném pořadatelem Centrum informací a regionálního vzdělávání v Jelení Hoře – „Krkonošská knihovna”  v Jelení Hoře.

20. Laureáti budou pozváni na slavnostní předání cen a zahájení výstavy e-mailem nebo telefonicky.

21. Veškeré informace týkající se soutěže sděluje:

Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” w Jeleniej Górze.

tel. – 0048 / 75 752 28 84, 75 752 25 68, 75 754 29 85

instrukcyjny@biblioteka.jelenia-gora.pl