cz  de  en  pl 

HAF 2013

Statut soutěže HAF - Humor v amatérském filmu 2013

 

Výsledky HAF 2013

Zpravodaj HAF 2013

Seznam filmů HAF 2013

Přihláška HAF 2013

Preambule

Soutěž HAF prezentuje amatérské, nezávislé, neprofesionální filmy a slouží k podpoře amatérské filmové tvorby v tuzemsku i v zahraničí.

Soutěž HAF navazuje na dlouholetou tradici minulých ročníků.

Soutěž HAF je přehlídkou filmových děl autorů všech věkových kategorií, je vyhrazena pro hrané i animované neprofesionální filmy ve třech kategoriích.

 

Článek 1 - Pořadatel a organizátor soutěže

Pořadatelem soutěže HAF je Město Tanvald, se sídlem Palackého 359, Tanvald, IČ: 00262587.

Ředitelem soutěže je místostarosta města pan Josef Průcha.

Organizátorem soutěže je oddělení kulturní kancelář MěÚ Tanvald, tel.: 483 369 653, 723 850 151, e-mail: phampl@tanvald.cz

 

Článek 2 - Soutěžní kategorie

Soutěžní kategorie jsou:

A/ filmy humorné a satirické do 15 minut

B/ filmy s neomezenou tematikou do 1 minuty (Minuta film)

C) parodie na reklamu do 3 minut

 

Článek 3 - Termín konání

45. ročník soutěže HAF se koná ve dnech 4. - 5. října 2013 v Kině Jas Járy Cimrmana v Tanvaldě.

Oficiální zahájení hlavní soutěže se uskuteční dne 5. října 2013 v 13.30 hod.

V týdnu před zahájením hlavní soutěže proběhne v Kině Jas Járy Cimrmana doprovodný program. Program soutěže a doprovodný program budou zveřejněny na www.tanvald.cz.

 

Článek 4 - Podmínky pro přihlašování filmů

Podmínkou účasti v soutěži je úplné vlastnictví veškerých autorských práv autora k přihlašovaným filmům, což se týká zejména použité hudby.

Autor filmu nese plnou právní zodpovědnost za jeho obsah. Za nezletilé autory přebírá právní zodpovědnost jejich zákonný zástupce.

Do soutěže se přijímají všechny filmy ve formátu MINI DV a DVD doručené do 20. září 2013 na adresu Městský úřad Tanvald, oddělení kulturní kancelář, Palackého 359, 468 41 Tanvald.

Každý film musí být na jednotlivém nosiči. Nosič musí splňovat Zásady pro technické vybavení nosiče soutěžního snímku pro soutěže v ČR, které jsou uvedeny v příloze tohoto statutu.

U zahraničních filmů jsou české titulky výhodou.

 

Článek 5 - Předkolo a hlavní soutěž

Soutěž se skládá z předkola a hlavní soutěže. V předkole, které se koná dne 23. září 2013 a je neveřejné, budou vybrány filmy postupující do hlavní soutěže.

 

Článek 6 - Pravidla pro výběr filmů

Pořadatel si vyhrazuje právo v předkole vyřadit ze soutěže filmy, které:

1) nesplňují podmínky soutěžních kategorií uvedených v článku 2,

2) jsou v rozporu s dobrými mravy a obecně závaznými předpisy ČR nebo mohou být považovány za vulgární, obscénní, hanlivé, s rasistickou tématikou nebo propagující fašismus a nacismus, komunismus a jiné extrémní strany a hnutí,

3) nesplňují technickou kvalitu,

4) se zúčastnily soutěže HAF v minulých letech.

Filmy postupující z předkola do hlavní soutěže budou zveřejněny na www.tanvald.cz

od 25. 9. 2013.

 

Článek 7 - Porota

Filmy přihlášené do soutěžních kategorií uvedených v článku 2 posuzuje sedmičlenná porota, kterou jmenuje ředitel soutěže.

Filmy hodnotí také diváci formou anketních lístků a udělují Cenu diváka a Cenu mladého diváka.

 

Článek 8 - Ceny

Hlavní soutěž

Cena Města Tanvaldu - 5000 Kč a věcný dar v hodnotě 600 Kč

2. cena - 3000 Kč a věcný dar v hodnotě 600 Kč

3. cena - 2000 Kč a věcný dar v hodnotě 600 Kč

Minuta film

1. cena- 2000 Kč a věcný dar v hodnotě 600 Kč

2. cena- 1500 Kč a věcný dar v hodnotě 600 Kč

3. cena - 1000 Kč a věcný dar v hodnotě 600 Kč

Parodie na reklamu

1. cena- 2000 Kč a věcný dar v hodnotě 600 Kč

2. cena- 1500 Kč a věcný dar v hodnotě 600 Kč

3. cena - 1000 Kč a věcný dar v hodnotě 600 Kč

Cena diváka

věcný dar v hodnotě 1500 Kč

 

Cena mladého diváka

věcný dar v hodnotě 1500 Kč

 

Článek 9 - Vyhlášení výsledků a předávání cen

Bezprostředně po skončení projekce filmů a vyhodnocení soutěže o Cenu diváka budou vyhlášeny výsledky jednotlivých soutěží a předány ceny uvedené v článku 8.

Cena může být předána buď autorovi, který se osobně zúčastní hlavní soutěže, nebo jeho zplnomocněnému zástupci, který se osobně zúčastní hlavní soutěže, a to na základě plné moci udělené mu autorem. Plnou moc je zmocněnec povinen předat organizátorovi soutěže nejpozději při prezenci autorů v Kině Jas Járy Cimrmana dne 5.10.2013.

Za autora mladšího 18 let převezme cenu jeho zákonný zástupce.

 

Článek 10

Autorovi, jehož film či filmy postupují do hlavní soutěže a který se osobně zúčastní hlavní soutěže, nebo jeho zplnomocněnému zástupci, náleží příspěvek na úhradu nákladů ve výši 300,- Kč. Příspěvek bude vyplacen při prezenci autorů v Kině Jas Járy Cimrmana dne 5.10.2013 od 13 hodin.

Za autora mladšího 18 let převezme příspěvek jeho zákonný zástupce.

 

Článek 11

Autor zasláním svého filmu do soutěže potvrzuje svůj dobrovolný souhlas s tímto statutem a zároveň stvrzuje své autorství k danému filmu. Současně svoluje k uchovávání a zpracovávání jím poskytnutých osobních údajů pro potřeby pořadatele. Zasláním filmu rovněž souhlasí s jeho archivováním a prezentací v Tanvaldě i mimo soutěž spolu s uvedením svého jména (případně autorského pseudonymu).

 

Článek 12

V případě vážných důvodů má pořadatel právo konání soutěže zrušit.

Statut soutěže HAF - Humor v amatérském filmu 2013 byl schválen usnesením Rady města Tanvald č. 40/4/2013 ze dne 27.2.2013.

 

V Tanvaldě dne 4. 3. 2013

 

Petr Polák

starosta města