cz  de  en  pl 

HAF 2010

Hlavní sponzor HAF 2010

 

Seznam přihlášených filmů HAF 2010

Dne 20. 9. 2010 proběhlo předkolo soutěže.

Do hlavní soutěže HAF 2010 dne 2.10.2010 postoupily tyto filmy

Zpravodaj HAF 2010

Výsledková listina HAF 2010

Porota a organizace HAF 2010

 

Statut soutěže HAF – Humor v amatérském filmu 2010

 
Preambule


Soutěž HAF prezentuje amatérské, nezávislé, neprofesionální filmy a slouží k podpoře amatérské filmové tvorby v tuzemsku i v zahraničí.
Soutěž HAF navazuje na dlouholetou tradici minulých ročníků.
Soutěž HAF je přehlídkou filmových děl autorů všech věkových kategorií, je vyhrazena pro hrané i animované neprofesionální filmy ve třech kategoriích.


Článek 1 – Pořadatel a organizátor soutěže


Pořadatelem soutěže HAF je Město Tanvald, se sídlem Palackého 359, Tanvald, IČ 00262587.
Ředitelem soutěže je tajemník MěÚ pan Richard Seidel.
Organizátorem soutěže je oddělení kulturní kancelář MěÚ Tanvald, tel.: 483 369 652-3, 723 850 151, e-mail: phampl@tanvald.cz 


Článek 2 – Soutěžní kategorie


Soutěžní kategorie jsou:
A) filmy humorné a satirické do 15 minut
B) filmy s neomezenou tematikou do 1 minuty (Minuta film)
C) parodie na reklamu do 3 minut


Článek 3 – Termín konání

 

42. ročník soutěže HAF se koná

ve dnech 1. - 2. října 2010 v Městském kinu JAS v Tanvaldě.


Oficiální zahájení hlavní soutěže se uskuteční dne 2.10.2009 ve 13.30 hod.
V týdnu před zahájením hlavní soutěže proběhne v Městském kinu JAS doprovodný program. Program soutěže a doprovodný program budou zveřejněny na www.tanvald.cz.


Článek 4 – Podmínky pro přihlašování filmů


Podmínkou účasti v soutěži je úplné vlastnictví veškerých autorských práv autora k přihlašovaným filmům, což se týká zejména použité hudby.
Autor filmu nese plnou právní zodpovědnost za jeho obsah. Za nezletilé autory přebírá právní zodpovědnost jejich zákonný zástupce.
Do soutěže se přijímají všechny filmy ve formátu VHS, S-VHS, DV /Digital/, MINI DV a DVD doručené do 17. září 2010 na adresu Městský úřad Tanvald, oddělení kulturní kancelář, Palackého 359, 468 41 Tanvald.
Každý film musí být na jednotlivém nosiči. Nosič musí splňovat Zásady pro technické vybavení nosiče soutěžního snímku pro soutěže v ČR, které jsou uvedeny v příloze tohoto statutu. U zahraničních filmů jsou české titulky výhodou.

 

Článek 5 – Předkolo a hlavní soutěž


Soutěž se skládá z předkola a hlavní soutěže. V předkole, které se koná dne 20.9.2010 a je neveřejné, budou vybrány filmy postupující do hlavní soutěže.

 

Článek 6 – Pravidla pro výběr filmů


Pořadatel si vyhrazuje právo v předkole vyřadit ze soutěže filmy, které:
1) nesplňují podmínky kategorií uvedených v článku 3,
2) jsou v rozporu s dobrými mravy a obecně závaznými předpisy ČR nebo mohou být považovány za vulgární, obscénní, hanlivé, s rasistickou tématikou nebo propagující fašismus a nacismus, komunismus a jiné extrémní strany a hnutí,
3) nesplňují technickou kvalitu,
4) se zúčastnily soutěže HAF v minulých letech.
Filmy postupující z předkola do hlavní soutěže budou zveřejněny na www.tanvald.cz od 21.9.2010.


Článek 7 – Porota


Soutěžní filmy v kategoriích uvedených v článku 3 posuzuje sedmičlenná porota, kterou jmenuje ředitel soutěže.
Soutěžní filmy hodnotí také diváci formou anketních lístků a udělují Cenu diváka a Cenu mladého diváka.

 

Článek 8 – Udělované ceny


Hlavní soutěž
Cena Města Tanvaldu - 5000 Kč a věcný dar v hodnotě 600 Kč
2. cena - 3000 Kč a věcný dar v hodnotě 600 Kč
3. cena - 2000 Kč a věcný dar v hodnotě 600 Kč

Minuta film
1. cena - 2000 Kč a věcný dar v hodnotě 600 Kč
2. cena - 1500 Kč a věcný dar v hodnotě 600 Kč
3. cena - 1000 Kč a věcný dar v hodnotě 600 Kč

Parodie na reklamu
1. cena - 2000 Kč a věcný dar v hodnotě 600 Kč
2. cena - 1500 Kč a věcný dar v hodnotě 600 Kč
3. cena - 1000 Kč a věcný dar v hodnotě 600 Kč

Cena diváka
věcný dar v hodnotě 1500 Kč

Cena mladého diváka
věcný dar v hodnotě 1500 Kč


Článek 9


Autorovi, jehož film či filmy postupují do hlavní soutěže a který se osobně zúčastní přehlídky, náleží příspěvek na úhradu nákladů ve výši 300 Kč, splatný při prezenci autorů v Městském kině Jas dne 2.10.2010 od 13 hodin.
Autorovi, jehož filmu bude udělena cena podle článku 8, bude tato cena předaná pouze v případě, že se autor nebo jeho zástupce osobně zúčastní přehlídky.
Za autora mladšího 18 let převezme příspěvek a cenu jeho zákonný zástupce.


Článek 10


Autor zasláním svého filmu do soutěže potvrzuje svůj dobrovolný souhlas s tímto statutem a zároveň stvrzuje své autorství k danému filmu. Současně svoluje k uchovávání a zpracovávání jím poskytnutých osobních údajů pro potřeby pořadatele. Zasláním filmu rovněž souhlasí s jeho archivováním a prezentací v Tanvaldě i mimo soutěž spolu s uvedením svého jména (případně autorského pseudonymu).

 

Článek 11


V případě vážných důvodů má pořadatel právo konání soutěže zrušit.

 


V Tanvaldě dne 17.2.2010

Petr Polák, starosta města


Příloha
Zásady pro technické vybavení nosiče soutěžního snímku pro soutěže v ČR

Přihláška HAF 2010