cz  de  en  pl 
Úvodní > Správa města > Územní plán města Tanvald

Územní plán města Tanvald

Projekt územního plánu

Městský úřad Tanvald, odbor stavební úřad a životní prostředí, jako příslušný úřad územního plánování, pořídil v souladu s ustanovením § 6 odst. 1, písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), Územní plán Tanvaldu.

Územní plán je zpracován pro správní obvod obce Tanvald (k.ú. Tanvald a Šumburk nad Desnou) a stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury; vymezí zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území, pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů.

Dokumentace územního plánu je tvořena částmi Územní plán (to, co se navrhuje neboli výroková část) a Odůvodnění (komplexní zdůvodnění navrženého řešení), které vždy obsahují textové a grafické přílohy.

Územní plán je vydán formou opatření obecné povahy (usnesením č. IV/3 Zastupitelstva města Tanvald ze dne 15.09.2010) ve smyslu ust. § 6 odst. 5 písm. c) a za použití ust. § 43 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ust. § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

Do papírové podoby dokumentace Územního plánu Tanvald je též možno nahlédnout na MěÚ Tanvald, odbor stavební úřad a životní prostředí, úřad územního plánování (Michal Štim, DiS. , tel. 483 369 567).

Soubory k nahlédnutí a ke stažení

Územní plán Tanvald
datum vydání 15. 09. 2010 (usnesením ZM č. IV/3), nabytí účinnosti dne 01. 10. 2010
» Opatření obecné povahy o vydání ÚP Tanvald pdf 1.26 MB
» Textové přílohy zip 728 KB
» Grafické přílohy zip 17 MB
Změna č. 1 ÚP Tanvald
datum vydání 07. 09. 2016 (usnesením ZM č. V/3), nabytí účinnosti dne 23. 09. 2016
» Textová a grafická část včetně Odůvodnění (OOP) pdf 22 MB
Změna č. 2 ÚP Tanvald
datum vydání 21. 06. 2017 (usnesením ZM č. VIII/3), nabytí účinnosti dne 07. 07. 2017
» Textová a grafická část včetně Odůvodnění (OOP) pdf 7 MB
Úplné znění ÚP Tanvald po vydání Změny č. 2
» Textová část pdf 800 KB
» Grafická část zip 8 MB
Zprávy o uplatňování ÚP Tanvald
» Za období 09/2010 až 04/2014 pdf 5 MB
» Za období 05/2014 až 05/2018 pdf 4 MB
Územně plánovací podklady
» Územní studie-rozvojová lokalita Z44, Žďár pod Panoramou pdf 9 MB
» Územní studie-rozvojová lokalita Z56, nad vodojemem, Šumburk nad Desnou pdf 5 MB
» Územní studie-rozvojová lokalita P21-22, pod hřbitovem, Šumburk nad Desnou pdf 5 MB
» Územní studie-rozvojová lokalita Z6, Valašsko pdf 2 MB

Do výkresové dokumentace ÚP Tanvald je umožněno nahlížet v odkaze na mapovou aplikaci Geoportál Tanvald:

Mapový server GIS Tanvald

Ještě než začnete pracovat s touto mapovou aplikací, přečtete si návod zde.
 

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj http://www.strukturalni-fondy.cz/iop

Fondy EU