Organizační struktura Města Tanvald

§ 5, odstavec 1, písm. b) zákona č. 106/1999 Sb.

1) Město Tanvald si vytváří své orgány:

zastupitelstvo města - vrcholný orgán města

 • voleno je v komunálních volbách podle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí na období 4 let
 • zastupitelstvo města může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory, vždy zřizuje finanční a kontrolní výbory 2)

rada města

 • volena je z řad zastupitelů
 • rada města si může zřizovat jako své poradní a iniciativní orgány komise

starosta města

 • volen je z řad zastupitelů

městský úřad

 • úřad tvoří starosta, místostarosta, tajemník městského úřadu a zaměstnanci města zařazení do městského úřadu 3)
 • v čele úřadu stojí starosta 4)
 • tajemník městského úřadu plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, uzavírá a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci města zařazenými v městském úřadu 5)
 • zásady činnosti a řízení úřadu , úkoly jeho odborů a oddělení, vzájemné vztahy mezi nimi a organizační strukturu úřadu stanoví Organizační řád MěÚ v Tanvaldě
 • jako pověřený úřad a úřad obce s rozšířenou působností vykonává státní správu pro další obce ve správním obvodu.
  Správní obvody pověřeného úřadu (označovaného také jako II) a úřadu obce s rozšířenou působností (označovaného také jako III) jsou v případě Tanvaldu stejné a jsou vymezeny územím obcí a měst Albrechtice v Jizerských horách, Desná, Harrachov, Jiřetín pod Bukovou, Kořenov, Plavy, Smržovka, Tanvald, Velké Hamry, Zlatá Olešnice. 6)
 • na základě veřejnoprávní smlouvy vykonává MěÚ Tanvald přestupkovou agendu pro město Harrachov, obec Albrechtice v Jizerských horách, město Desná, obec Kořenov

2) Město Tanvald zřídilo tyto příspěvkové organizace:

 • Masarykovu základní školu a Obchodní akademii Tanvald, Školní 416, příspěvková organizace
 • Základní školu Tanvald, Sportovní 576, příspěvková organizace
 • Mateřskou školu Tanvald, U Školky 579, příspěvková organizace
 • Základní uměleckou školu Tanvald, Nemocniční 339, příspěvková organizace
 • Středisko volného času Tanvald, Protifašistických bojovníků 336, příspěvková organizace

3) Město Tanvald založilo, vlastní nebo má podíl:

 • vlastní 100 % podíl v TABYS, s.r.o. (Tanvaldské bytové společnosti)
 • má 76 % podíl v Teplárenství Tanvald s.r.o.
 • má 34 % podíl v Nemocnici Tanvald s.r.o. 8)

4) Žádost, dožádání, stížnost, návrh nebo podání směřující k městu Tanvald a jeho orgánům:

 • je kromě zaslání možno podat na podatelně MěÚ
 • nebo také elektronickou cestou - podrobnosti viz ePodatelna
 • další informace o všech agendách MěÚ a potřebných náležitostech (metodiky vyřizování jednotlivých záležitostí) lze získat na podatelně, na odborech MěÚ, příp. sekretariátu starosty a tajemníka

5) Písemná žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb. musí obsahovat:9)

 • komu je žádost určena
 • co je konkrétně požadováno
 • kdo žádost činí (u použití telekom. zařízení = identifikace žadatele).

1) zákon č. 128/2000 Sb., §§ 67- 116, ve znění pozdějších předpisů
2) zákon č. 128/2000 Sb., § 117, odst. 1,2, ve znění pozdějších předpisů
3),4) zákon č. 128/2000 Sb. , § 109, odst. 1, ve znění pozdějších předpisů
5) zákon č. 128/2000 Sb., § 110, odst. 4, písm. c), ve znění pozdějších předpisů
6) Vyhláška MV č. 388/2002 Sb.
7) zákon č. 128/2000 Sb., § 84 odst. 2 písm. e), ve znění pozdějších předpisů
8) zákon č. 128/2000 Sb., § 84, odst. 2, písm. f), ve znění pozdějších předpisů
9) zákon č. 106/1999 Sb., § 14, odst. 2, ve znění pozdějších předpisů

 

Pro volební období 2014 -2018 má Zastupitelstvo města Tanvald 21 členů a jsou jimi:

 • p. Mgr. Vladimír Vyhnálek, starosta města
 • p. Mgr. Antonín Bělonožník, místostarosta města
 • pí Hana Preislerová, místostarostka města
 • p. MUDr. Jiří Buchar
 • p. Václav Černý
 • p. Miloslav Doležal
 • p. Vladimír Josífek
 • p. Mgr. Vladimír Josífek
 • p. Ing. Milan Kozák
 • pí Kateřina Lorencová
 • p. Ing. Jaroslav Mikš
 • p. Ing. Jan Palme
 • p. Josef Průcha
 • pí Bc. Livia Steinerová
 • p. Mgr. Aleš Strýček
 • pí Ing. Iva Svárovská
 • pí Bc. Zdeňka Synovcová
 • p. Daniel Šimek
 • pí MUDr. Ivana Šťastná
 • p. MUDr. Martin Šťastný
 • p. RNDr. Jaroslav Týl


Jednací řád Zastupitelstva města Tanvald je k dispozici zde.

Pro volební období 2014 -2018 má Rada města Tanvald 7 členů a jsou jimi:

 • p. Mgr. Vladimír Vyhnálek, starosta města
 • p. Mgr. Antonín Bělonožník, místostarosta města
 • pí Hana Preislerová, místostarostka města
 • p. Ing. Milan Kozák
 • p. Daniel Šimek
 • p. MUDr. Martin Šťastný
 • p. RNDr. Jaroslav Týl
   

Zastupitelstvo města zřídilo své iniciativní a kontr. orgány - finanční výbor a kontrolní výbor:

KONTROLNÍ  VÝBOR

Předseda

p. Ing. Jaroslav Mikš

Místopředseda

p. Ivo Hochman

Členové

 • pí Mgr. Věra Anderová
 • pí Eva Bláhová
 • p. Miroslav Daníček
 • p. Jiří Josífek
 • p. Bc. Zdeňka Synovcová
 • p. Mgr. Josef Šourek
 • p. Ing. Ilja Vulterýn

FINANČNÍ  VÝBOR

Předseda

p. Mgr. Vladimír Josífek

Místopředseda

Ing. Jan Palme

Členové

 • pí Alena Borská
 • p. Vladimír Josífek
 • p. Mgr. Ivana Müllerová
 • p. Ing. Jiří Podlešák
 • p. Mgr. Martin Semecký
 • pí Michaela Stehnová
 • pí Ing. Věra Černá

Tajemník, vedoucí odborů a oddělení MěÚ Tanvald:

p. Richard Seidel – tajemník MěÚ

pí. Ing. Žaneta Fišerová – vedoucí správního odboru
p. Bc. Martin Tollar – vedoucí ekonomického odboru
pí. Mgr. Božena Fejfarová - pověřena řízením oddělení sociálně-právní ochrany dětí
pí. Mgr. Vladimíra Součková - pověřena řízením oddělení sociální práce a sociálních služeb
p. Jiří Onderka - vedoucí odboru rozvoje a KV
p. Ing. Jindřich Kozlovský – vedoucí odboru stavební úřad a životní prostředí
p. Karel Kuch – pověřený řízením odboru dopravy
pí. JUDr. Blanka Přiklopilová - vedoucí oddělení kancelář tajemníka
p. Bc. Petr Hampl - vedoucí oddělení kulturní kancelář