• cz 
  • de 
  • en 
  • pl 
Cesta: Úvodní > Správa města > Podklady pro zasedání zastupitelstva

Podklady pro zasedání zastupitelstva

Podle platné právní úpravy je projednávání určitých záležitostí vyhrazeno do výlučné pravomoci rady města, jejíž schůze jsou neveřejné. Některé materiály pro jednání rady města, nebo radou města již projednané, jsou překládány členům zastupitelstva města pouze pro informaci, proto nelze zajistit absolutní shodu podkladů zaslaných členům zastupitelstva města v souladu s jednacím řádem v písemné podobě s materiály zveřejněnými na internetových stránkách města v elektronické podobě.

Rovněž omezení možností zveřejnění některých informací, které mají charakter osobních a citlivých údajů, utajovaných informaci nebo obchodního tajemství, může být důvodem částečného nebo neúplného zveřejnění. Tím není omezeno oprávnění fyzických a právnických osob požádat o poskytnutí informace postupem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


K zasedání zastupitelstva města dne 15. 09. 2021 máte k dispozici: (formát PDF logo PDF):


 pozvánka

  5.1. Žádost o prodej částí pozemkové parcely č. 851/1 v katastrálním území Šumburk nad Desnou

  5.2. Žádost o prodej pozemkové parcely č. 237/1 v katastrálním území Tanvald

  5.3. Žádost o prodej části pozemkové parcely 307/18 v katastrálním území Tanvald

  5.4. Žádost o prodej pozemkové parcely č. 1/5 v katastrálním území Šumburk nad Desnou

  5.5. Vratka poskytnuté návratné fin. výpomoci Základní umělecké škole Tanvald

  5.6. Žádost Tenis Tanvald z.s. o peněžitý dar

  5.7. Žádost SDH Horní Tanvald o dotaci na zakoupení přívěsného vozíku

  6.   Dokončení financování projektu „Realizace energ. úspor v objektu radnice č.p. 359, Tanvald“

  7.   Schválení projektu „Rekonstrukce oken v objektu ZŠ Masarykova, Školní 416, Tanvald“

  8.   Rozpočtové opatření - oprava místní komunikace v ulici Hartigova stezka

  9.   Schválení podání žádostí o dotaci na akci „Pumptrack Tanvald“

10.   Zápis zařízení školního stravování Základní školy Tanvald, Sportovní 576, p.o.

11.   Obnova digitální projekce v Městském kině JAS Járy Cimrmana

12.   Návrh na změnu Územního plánu Tanvald pro plochu na pozemkové parcele č. 39/3 v kú. Tanvald

13.   Návrh na změnu Územního plánu Tanvald pro plochy na pozemkových parcelách č. 2248/1, 2248/3, 2249, a stavební parcele č. 923 v kú. Šumburk nad Desnou

14.   Návrh na změnu Územního plánu Tanvald pro plochu na pozemkové parcele č. 636/3 v kú. Tanvald

15.   Návrh na změnu Územního plánu Tanvald pro plochy na stavební parcele č. 166 a pozemkové parcele č. 1422/5 v kú. Šumburk nad Desnou

16.   Návrh na změnu Územního plánu Tanvald pro plochu na stavební parcele č. 121 v kú. Šumburk nad Desnou