Úvodní > Správa města > Podklady pro zasedání zastupitelstva

Podklady pro zasedání zastupitelstva

Podle platné právní úpravy je projednávání určitých záležitostí vyhrazeno do výlučné pravomoci rady města, jejíž schůze jsou neveřejné. Některé materiály pro jednání rady města, nebo radou města již projednané, jsou překládány členům zastupitelstva města pouze pro informaci, proto nelze zajistit absolutní shodu podkladů zaslaných členům zastupitelstva města v souladu s jednacím řádem v písemné podobě s materiály zveřejněnými na internetových stránkách města v elektronické podobě.

Rovněž omezení možností zveřejnění některých informací, které mají charakter osobních a citlivých údajů, utajovaných informaci nebo obchodního tajemství, může být důvodem částečného nebo neúplného zveřejnění. Tím není omezeno oprávnění fyzických a právnických osob požádat o poskytnutí informace postupem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


K zasedání zastupitelstva města dne 19. 12. 2018 máte k dispozici: (formát PDF ):


pozvánka

5. Návrh rozpočtu města na rok 2019

6.1. Převzetí úseku silnice ev. č. III/29023 včetně pozemkové parcely č. 1926/1 v katastrálním území Tanvald od Libereckého kraje

6.2. Směna pozemků mezi městem Tanvald a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

6.3. Nabídka prodeje pozemkové parcely č. 1681/10 v katastrálním území Tanvald

6.4. Nabídka prodeje pozemkových parcel č. 437/11 a č. 437/12 v katastrálním území Tanvald

6.5. Prodej pozemkové parcely č. 851/1 v katastrálním území Šumburk nad Desnou,    doplnění zprávy

6.6. Prodej pozemkové parcely č. 179/3 v katastrálním území Tanvald

6.7. Prodej části pozemkové parcely č. 328/2 v katastrálním území Tanvald

6.8. Žádost Základní školy Tanvald o navýšení příspěvku na provoz

6.9. Žádost Základní umělecké školy Tanvald o navýšení příspěvku na provoz

6.10. Žádost o uvolnění finančních prostředků na program EFEKT 2018 – veřejné osvětlení

7. Nabídka na odkup objektů č.p. 140 a č.p. 159, ul. Krkonošská (bývalého ředitelství SEBA)

8. Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje

9. Schválení mimořádných odměn členům zastupitelstva města dle § 76 zák. č. 1258/2000 Sb., o obcích

10. Delegování zástupců města na valné hromady obchodních společností s majetkovou účastí města konané v roce 2019

11. Schválení Zprávy o uplatňování Územního plánu Tanvald za období 05/2014 – 05/2018, schválení pořízení Změny č. 3 Územního plánu Tanvald zkráceným postupem a stanovení určeného zastupitele 
pro pořízení změn ÚP Tanvald,    příloha