Úvodní > Správa města > Podklady pro zasedání zastupitelstva

Podklady pro zasedání zastupitelstva

Podle platné právní úpravy je projednávání určitých záležitostí vyhrazeno do výlučné pravomoci rady města, jejíž schůze jsou neveřejné. Některé materiály pro jednání rady města, nebo radou města již projednané, jsou překládány členům zastupitelstva města pouze pro informaci, proto nelze zajistit absolutní shodu podkladů zaslaných členům zastupitelstva města v souladu s jednacím řádem v písemné podobě s materiály zveřejněnými na internetových stránkách města v elektronické podobě.

Rovněž omezení možností zveřejnění některých informací, které mají charakter osobních a citlivých údajů, utajovaných informaci nebo obchodního tajemství, může být důvodem částečného nebo neúplného zveřejnění. Tím není omezeno oprávnění fyzických a právnických osob požádat o poskytnutí informace postupem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


K zasedání zastupitelstva města dne 25. dubna 2018 máte k dispozici (formát PDF ):


        Pozvánka


   5:  Schválení účetní závěrky města Tanvald za rok 2017

   6:  Schválení závěrečného účtu města Tanvald za rok 2017

7.1:  Prodej bytové jednotky č. 555/25, vel. 1+2, Sportovní 555, Tanvald

7.2:  Prodej bytové jednotky č. 558/41, vel. 1+1, Větrná 558, Tanvald

7.3:  Žádost o snížení kupní ceny u  prodeje pozemkové parcely č. 218/11 v k.ú. Tanvald

7.4:  Žádost o prodej části pozemkové parcely č.1847/1 v k.ú. Tanvald  

7.5:  Prodej pozemkové parcely č. 729/7 v k.ú. Tanvald

7.6:  Výkup části pozemkové parcely č. 264/1 a části pozemkové parcely č. 264/4 v k.ú. Tanvald

7.7:  Výkup pozemků od Nemocnice Tanvald s.r.o.

7.8:  Výkup části stavební parcely č. 435 v k.ú. Tanvald

7.9:  Nabídka prodeje lesních pozemků

7.10: Realizace energetických úspor v objektu radnice č.p. 359, Palackého ul., Tanvald

7.11: Žádost MDDr. Šebestové o prominutí splátek za vybavení stomatologické ordinace

     8:  Podnět pořízení změny ÚP Tanvald –Špičák Jih

     9:  Návrh na vydání Obecně závazné vyhlášky města Tanvald č. 1/2018, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích ve městě a vymezují prostory pro volné pobíhání psů

   10: Návrh investičních akcí a oprav majetku města v roce 2018

   11: Poskytnutí peněžitého daru o.p.s. Hospic sv. Zdislavy