Úvodní > Správa města > Podklady pro zasedání zastupitelstva

Podklady pro zasedání zastupitelstva

Podle platné právní úpravy je projednávání určitých záležitostí vyhrazeno do výlučné pravomoci rady města, jejíž schůze jsou neveřejné. Některé materiály pro jednání rady města, nebo radou města již projednané, jsou překládány členům zastupitelstva města pouze pro informaci, proto nelze zajistit absolutní shodu podkladů zaslaných členům zastupitelstva města v souladu s jednacím řádem v písemné podobě s materiály zveřejněnými na internetových stránkách města v elektronické podobě.

Rovněž omezení možností zveřejnění některých informací, které mají charakter osobních a citlivých údajů, utajovaných informaci nebo obchodního tajemství, může být důvodem částečného nebo neúplného zveřejnění. Tím není omezeno oprávnění fyzických a právnických osob požádat o poskytnutí informace postupem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Jednání Zastupitelstva města Tanvald v roce 2019:

  • 13. února, 24. dubna, 12. června, 11. září, 6. listopadu, 18. prosince

K zasedání zastupitelstva města dne 13. 02. 2019 máte k dispozici: (formát PDF ):


pozvánka

5.1. Žádost o prodej části pozemkové parcely č. 62/2 v katastrálním území Tanvald

5.2. Žádost o uvolnění finančních prostředků na předfinancování projektu Vyhlídka nad Tanvaldem

5.3. Žádost o uvolnění finančních prostředků na realizaci hřiště u ZŠ Údolí Kamenice

5.4. Rozpočtové opatření č. 1 – vratka nevyčerpaných dotací

5.5. Schválení dotací z rozpočtu města na činnost a provozní výdaje organizací a uzavření veřejnoprávních smluv

6.   Rozúčtování výdajů roku 2018 za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu – přehled o odpadovém hospodářství ve městě za rok 2018