Úvodní > Správa města > Podklady pro zasedání zastupitelstva

Podklady pro zasedání zastupitelstva

Podle platné právní úpravy je projednávání určitých záležitostí vyhrazeno do výlučné pravomoci rady města, jejíž schůze jsou neveřejné. Některé materiály pro jednání rady města, nebo radou města již projednané, jsou překládány členům zastupitelstva města pouze pro informaci, proto nelze zajistit absolutní shodu podkladů zaslaných členům zastupitelstva města v souladu s jednacím řádem v písemné podobě s materiály zveřejněnými na internetových stránkách města v elektronické podobě.

Rovněž omezení možností zveřejnění některých informací, které mají charakter osobních a citlivých údajů, utajovaných informaci nebo obchodního tajemství, může být důvodem částečného nebo neúplného zveřejnění. Tím není omezeno oprávnění fyzických a právnických osob požádat o poskytnutí informace postupem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


K zasedání zastupitelstva města dne 1.11.2017 máte k dispozici:


    pozvánka


    5.1: Prodej pozemkové parcely č. 853 a části pozemkové parcely č. 851 v katastrálním území Šumburk nad Desnou

    5.2: Výkup spoluvlastnických podílů na pozemkové parcele č. 1861/1 v katastrálním území Tanvald

    5.3: Zřízení práva stavby na pozemkové parcele č. 1926/2 v katastrálním území Tanvald

    5.4: Zrušení prodeje části pozemkové parcely č. 395/15 a části pozemkové parcely č. 395/25
vše v katastrálním území Tanvald

    5.5: Rozpočtové opatření – pokrytí zvýšených provozních výdajů v technických službách

    5.6: Rozpočtové opatření – technologické zařízení pro závlahu městského stadionu

    5.7: Rozpočtové opatření – pořízení sněhové frézy pro malotraktor KIOTI CK2810H

    5.8: Rozpočtové opatření – vybudované dětské hřiště na Horním Tanvaldě – položková změna rozpočtu

       6: Žádost ZŠ a OA Tanvald o dofinancování přímých výdajů