Úvodní > Správa města > Nabídka pracovních míst

Nabídka pracovních míst u Města Tanvald

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

MĚSTO TANVALD

vyhlašuje dne 09. 04. 2019 v souladu s ustanovením § 7 zákona č.312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

výběrové řízení 

na pracovní pozici úřednice-úředníka, referentky-referenta sociálních věcí v oddělení sociálně právní ochrany dětí MěÚ Tanvald s náplní práce zajišťování agendy sociálně právní ochrany dětí

 

Místo výkonu práce:

Městský úřad Tanvald, Palackého 359, pracoviště Krkonošská 350, Tanvald

Platové zařazení:

10. platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě v platném znění.

Předpokládaný termín nástupu: dle dohody v co nejblíže možném termínu

Předpoklady pro výkon funkce úředníka:

Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem.

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání minimálně v bakalářském stupni ve studijních programech v oblasti pedagogických a společenských věd zaměřených na sociální práci, právo
 • dobré komunikační schopnosti
 • asertivita při jednání s klienty
 • uživatelská znalost práce na PC
 • znalost veřejné správy výhodou
 • praxe sociálního pracovníka výhodou
 • řidičské oprávnění skupiny B výhodou

Písemná přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, příjmení a titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum a podpis

Uchazeč připojí k přihlášce do výběrového řízení následující doklady:

 1. strukturovaný profesní životopis, v kterém uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 2. výpis z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
 3. ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Lhůta pro podání přihlášky:

Uzávěrka pro podání přihlášek uchazečů je 29. 04. 2019 do 16.00 hod.

Způsob podání přihlášky:

Přihlášky s přílohami mohou být podány osobně v oddělení kancelář tajemníka MěÚ, Palackého 359, Tanvald, 2. patro nebo zaslány poštou s poznámkou na obálce „neotvírat-výběrové řízení OSPOD“ na adresu Městský úřad Tanvald, oddělení kancelář tajemníka, Palackého 359, 468 41 Tanvald.

Informace o zpracování osobních údajů:

Správce osobních údajů uchazečů je město Tanvald, zastoupené tajemníkem MěÚ. Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Ing. Miloš Šnytr, tel. 483369538. Osobní údaje uchazečů budou zpracovány dle článku 6 c) Nařízení Evropského parlamentu a rady 2016/679 za účelem provedení výběrového řízení. Osobní údaje uchazečů budou poskytnuty tajemníkovi MěÚ a členům výběrové komise.

 

V Tanvaldě dne 09. 04. 2019

 

Richard Seidel v. r.

tajemník MěÚ