Úvodní > Správa města > Nabídka pracovních míst

Nabídka pracovních míst u Města Tanvald

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

MĚSTO TANVALD

vyhlašuje dne 30. 05. 2018 v souladu s ustanovením § 7 zákona č.312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

výběrové řízení

na 2 pozice úřednice-úředníka, referentku-referenta sociálních věcí v oddělení sociálně právní ochrany dětí MěÚ Tanvald s náplní práce zajišťování agendy sociálně právní ochrany dětí

 

Místo výkonu práce:

Městský úřad Tanvald, Palackého 359, pracoviště Krkonošská 350, Tanvald

Platové zařazení:

10. platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění.

 

Předpokládaný termín nástupu:

1. září 2018

Předpoklady pro výkon funkce úředníka:

Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem.

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání ve studijních programech v oblasti pedagogických a společenských věd zaměřených na sociální práci, právo
 • dobré komunikační schopnosti
 • asertivita při jednání s klienty
 • uživatelská znalost práce na PC
 • znalost veřejné správy výhodou
 • praxe sociálního pracovníka výhodou
 • řidičské oprávnění skupiny B výhodou

Písemná přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, příjmení a titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum a podpis

Uchazeč připojí k přihlášce do výběrového řízení následující doklady:

 1. životopis, ve kterém uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných       znalostech a dovednostech týkajících se správních činností (strukturovaný životopis)
 2. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též  obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový   doklad domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
 3. ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 4. podepsané prohlášení v následujícím znění:
  Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení dávám, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas k jejich zpracování.

  Jméno a příjmení
  Datum narození
  Vlastnoruční podpis

Lhůta pro podání přihlášky:

Uzávěrka pro podání přihlášek uchazečů je 18. 06. 2018 do 16.00 hod.

Způsob podání přihlášky:

Přihlášky s přílohami mohou být podány osobně v oddělení kancelář tajemníka MěÚ, Palackého 359, Tanvald, 2. patro

nebo zaslány poštou s poznámkou na obálce „neotvírat-výběrové řízení OSPOD“ na adresu Městský úřad Tanvald, oddělení kancelář tajemníka, Palackého 359, 468 41 Tanvald.

 

V Tanvaldě dne 30. 05. 2018

 

Richard Seidel

tajemník MěÚ


Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

MĚSTO TANVALD

vyhlašuje dne 21. 05. 2018 v souladu s ustanovením § 7 zákona č.312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

výběrové řízení na pozici úředníka v odboru dopravy MěÚ Tanvald s náplní práce projednávání a vedení řízení o přestupcích proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Místo výkonu práce:

Městský úřad Tanvald, Palackého 359

Platové zařazení:

V 10. platové třídě dle nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

Předpokládaný termín nástupu: dle dohody v co nejbližším možném termínu

Předpoklady pro výkon funkce úředníka:

Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem.

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání nejméně v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole v České republice nebo nejméně v bakalářském studijním programu v jiné oblasti s nutností prokázání odborné způsobilosti zkouškou provedenou u MV ČR
 • znalost veřejné správy výhodou
 • praxe při výkonu správních činností výhodou
 • uživatelská znalost práce na PC
 • dobré komunikační schopnosti
 • řidičské oprávnění skupiny B

Písemná přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, příjmení a titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum a podpis

Uchazeč připojí k přihlášce do výběrového řízení následující doklady:

 1. životopis, ve kterém uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných       znalostech a dovednostech týkajících se správních činností (strukturovaný životopis)
 2. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový   doklad domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
 3. ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 4. podepsané prohlášení v následujícím znění:

  Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení dávám, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas k jejich zpracování.

  Jméno a příjmení

  Datum narození

  Vlastnoruční podpis 

Lhůta pro podání přihlášky:

Uzávěrka pro podání přihlášek uchazečů je 06. 06. 2018 do 16.00 hod.

Způsob podání přihlášky:

Přihlášky s přílohami mohou být podány osobně v oddělení kancelář tajemníka MěÚ, Palackého 359, Tanvald, 2. poschodí nebo zaslány poštou s poznámkou na obálce „výběrové řízení doprava“ na adresu Městský úřad Tanvald, oddělení kancelář tajemníka, Palackého 359, 468 41 Tanvald. Bližší informace o pracovní pozici u tajemníka MěÚ Tanvald.

 

V Tanvaldě dne 21. 05. 2018

 

Richard Seidel

tajemník MěÚ