Úvodní > Správa města > Funkční náplň odborů a odd.

Funkční náplň odborů a odd.

Příloha č. 2 Organizačního řádu MěÚ Tanvald

Funkční náplně odborů a oddělení Městského úřadu Tanvald

ODBOR SPRÁVNÍ

1) agenda matrik a matriční spisovny včetně rozhodování o přestupcích

2) agenda vidimace a legalizace /ověřování/

3) agenda správních činností: evidence obyvatel, OP, CD a RČ včetně rozhodování o přestupcích

4) rozhodování o přestupcích uvedených v §§ 2-8, zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích

5) agenda školství v přenesené a samostatné působnosti včetně rozhodování o přestupcích

6) agenda voleb

7) agenda referend

8) agenda sčítání lidu, domů a bytů

9) identifikace fyzické a právnické osoby

10) rušení trvalého pobytu, včetně uzavřených veřejnoprávních smluv

11) ověřený výpis z ISVS prostřednictvím CzechPOINT

12) informace o občanech     

13) informace o údajích umožňujících posoudit spolehlivost žadatele o zbrojní průkaz

14) úhrada nákladů po zemřelých osobách

15) úkoly pověřeného úřadu pro matriční úřady v územním obvodu

16) stanoviska k udělení SO ČR

17) informace k řízení o udělení SO ČR

18) ověřování odborné způsobilosti /zkouška/ vidimace, legalizace pro úřady v územním obvodu

19) spisovna odboru

20) skartace písemností úřadu

21) podatelna, poštovna, telefonní ústředna

22) zajišťování a sklad kancelářského a hygienického materiálu

23) informační systém

24) úřední razítka, ostatní razítka – zhotovení, evidence

25) průkazy zaměstnanců, vizitky - zhotovení

26) evidence odborných knih, tisku a odborných časopisů

27) pracovní oděvy

28) servis rotomatů a zabezpečovacích zařízení

29) nalezená věc

30) zveřejnění telefonního seznamu ve Zlatých stránkách

31) zajišťování provozu E-boxu a sběrné nádoby na baterie a akumulátory fy Asekol

32) likvidace vyřazených OP, CP, ŘP,ORV, DKŘ,DKV,PPZŘ

33) organizační záležitosti KPOZ

34) státní symboly

35) správa, evidence a drobná údržba budovy a movitého majetku v obou budovách MěÚ

36) celoroční údržba prostranství u MěÚ, Palackého 359

37) úklid části MěÚ, Palackého 359

38) dohled nad úklidem MěÚ, Palackého 359, prováděným dodavatelsky

ODBOR EKONOMICKÝ

1) hospodaření s finančními prostředky města dle platných předpisů

2) vypracování rozpočtu města a jeho podrobný rozpis na jednotlivé správce kapitol, kontrola čerpání rozpočtových finančních prostředků

3) evidence majetku města, provádění dílčích majetkoprávních úkonů

4) inventarizace majetku města a materiálových zásob ve skladech úřadu

5) vypracování kupních smluv na prodej staveb a pozemků, nájemních smluv na pronájem pozemků a smluv o vydání věci na základě podkladů odboru rozvoje a komunálních věcí

6) vypracování smluv o půjčkách z fondu ZÚB a jejich evidence

7) příprava podkladů pro ostatní smlouvy

8) procesní zajišťování implementace zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv)

9) účtování o příjmech a výdajích, o výnosech a nákladech, účtování pomocných analytických podkladů, vedení komplexních účetních výkazů

10) statistické výkazy

11) evidence a kontrola cenin

12) fakturace, likvidace přijatých a odeslaných faktur

13) výběr a evidence místních poplatků

14) evidence a kontrola příjmů přijatých v jiných odborech, odděleních a zařízeních (správní poplatky, nájemné, tržby, pokuty atd.)

15) povolování provozu výherních hracích automatů, tombol a věcných loterií

16) vymáhání splatných pohledávek vzniklých z výkonu přenesené a rozšířené působnosti

17) vymáhání splatných nedoplatků, pohledávek vzniklých ze samostatné působnosti (ze závazkových vztahů-nájemné, kupní ceny, půjčky, z neplnění OZV, škody, penále, pokuty a další), správních a místních poplatků

18) vystavování a evidence objednávek (mimo odboru rozvije a KV)

19) mzdová agenda a dílčí úkoly personální agendy

20) kontrola cestovních příkazů

21) vedení spisovny odboru

22) pokladní služby

23) evidence, účtování, vyúčtování dotací

24) evidence DPH

25) odpisování majetku

26) evidence příspěvků na rekreaci

ODBOR ROZVOJE A KV

1) regionální rozvoj

2) spolupráce s úřadem územního plánování při pořizování územně analytických podkladů a územního plánu obce

3) vypisování a zajišťování výběrových řízení a konkursů na dodavatele staveb

4) zajišťování vypracování projektové dokumentace investičních akcí města

5) realizace investičních akcí města

6) technický dozor na stavbách

7) zajišťování zřizování a předávání staveniště dodavatelům

8) přejímka realizovaných dodávek prací

9) příprava podkladů pro pronájem a prodej pozemků a staveb

10) vyřizování stížností, oznámení a podnětů občanů na úseku odboru

11) správa nemovitostí v majetku města

12) součinnost s ekonomickým odborem při vedení evidence majetku města

13) hospodaření s odpady města, evidence skládek

14) evidence spotřeby energií podle odběrných míst

15) spolupráce s obchodními společnostmi s majetkovou účastí města

16) vystavování a evidence objednávek odboru

17) vydávání oznámení o výskytu hromadných onemocnění zvířat a rostlin

18) vyhlašování ochranných opatření na území města

19) agenda bytů

20) agenda nebytových prostorů – správa, pronájem, vypracování smluv

21) správa hřbitovů na území města

22) zabezpečování průběhu sběru odpadových surovin, rozvodu topných médií

23) vypínání a přerušování dodávky vody, plynu a elektrické energie

24) vedení spisovny odboru správní činnosti v úseku památkové péče včetně rozhodování o přestupcích

25) správa vymezeného komunálního majetku

26) řízení střediska technických služeb

27) řešení problematiky VPS ve městě

28) kontrola městských lesů v nájmu společnosti TABYS s.r.o.

ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

1) správní činnosti v úseku úřadu územního plánování včetně rozhodování o přestupcích

2) správní činnosti v úseku stavebního zákona včetně rozhodování o přestupcích

3) správní činnosti v úseku vodního hospodářství včetně rozhodování o přestupcích

4) vydává koordinované stanovisko nebo koordinované závazné stanovisko podle § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

5) spolupráce s katastrálním úřadem, správa mapových podkladů a dat (GIS), aktualizace mapy čísel popisných města

6) provádění zápisů údajů do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN) podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů

7) vyřizování stížností, oznámení a podnětů občanů v působnosti odboru

8) archivace písemností a dokumentů stavebního úřadu

9) vedení spisovny odboru

10) správní činnosti v úseku ochrany zemědělského půdního fondu včetně rozhodování o přestupcích

11) správní činnosti v úseku lesního hospodářství, myslivosti a rybářství včetně rozhodování o přestupcích

12) správní činnosti v úseku ochrany přírody a krajiny včetně rozhodování o přestupcích

13) správní činnosti v úseku ochrany ovzduší včetně rozhodování o přestupcích

14) správní činnosti v úseku nakládání s odpady včetně rozhodování o přestupcích

ODBOR DOPRAVY

1) správní činnosti v úseku silničního a speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. tříd a místních komunikacívčetně rozhodování o přestupcích

2) výkon státního dozoru na silnicích II. a III. tříd a místních komunikacích

3) výkon drážního správního úřadu dle § 54 odst. 2 a § 57 odst. 2 a 3 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách, ve znění pozdějších předpisů

4) stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. tříd a místních komunikacích

5) rozhodování o přestupcích v silničním provozu, BESIP

6) správní činnosti v úseku dopravně správních agend (evidence řidičů, registrace silničních vozidel a zvláštních vozidel)

7) správní činnosti a výkon státního dozoru v úseku měření emisí

8) správní činnosti v úseku autoškol

9) správní činnosti v úseku taxislužby dle § 2, odst. 20 zákona č. 111/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů

10) dopravní obslužnost ČSAD a ČD v rámci města, místní doprava

11) vedení spisovny odboru

12) výběr a evidence správních poplatků

13) vyřizování stížností, oznámení a podnětů občanů v působnosti odboru

ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

1) správní činnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí

1.1 zaměření zejména na děti, jejichž rodiče zemřeli, neplní povinnosti plynoucí z rodičovské     odpovědnosti, nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti (§ 6 zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí), ve znění pozdějších předpisů;
1.2 provádění opatření na ochranu dětí;
1.3 sledování ústavní a ochranné výchovy;
1.4 zabezpečení sociálně-právní ochrany ve vztahu k cizině;
1.5  péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost;
1.6 provádění sociálně-právní ochrany ve zvláštních případech;
1.7 vykonávání funkce opatrovníka a poručníka;
1.8  poskytování nebo zprostředkování odborné pomoci rodičům a jiným osobám odpovědným za výchovu při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené;
1.9 zpracování pravidelného vyhodnocování situace dítěte a individuálního plánu ochrany    dítěte;
1.10 pořádání případových konferencí pro řešení zákonem stanovených konkrétních situací ohrožených dětí a jejich rodin;
1.11 podávání odpovědi na žádost oznamovatele, který upozornil na problém výchovy dětí;
1.12 vyžaduje-li to zájem dítěte, ukládá výchovná opatření dle ust. § 13;
1.13 vypracování podrobné zprávy pro soud, které jsou součástí podání návrhů soudu;
1.14 spolupráce s pověřenými osobami a poskytovateli sociálních služeb;
1.15 poskytování pomoci formou odborného sociálního poradenství a terénní sociální práce;
1.16 rozhodování o přestupcích na úseku sociálně-právní ochrany dětí

2) výkon pěstounské péče, náhradní rodinné péče

2.1 zprostředkovávání osvojení a pěstounské péče;
2.2 poskytování poradenské pomoci pěstounům a osvojitelům v otázkách výchovy dítěte;
2.3 zpracování pravidelného vyhodnocování situace dítěte a individuálního plánu ochrany dítěte;
2.4 uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče, včetně jejich administrace a naplnění práv a povinností pečujících osob a osob v evidenci pěstounů na přechodnou dobu;
2.5 vydávání souhlasu k uzavření dohody s jiným subjektem za účelem pěstounské péče;
2.6 minimálně jednou za dva měsíce je v osobním kontaktu s osobami, které uzavřely dohodu o pěstounské péči a jim svěřenými dětmi za účelem sledování naplňování dohody;
2.7 jednou za šest měsíců zpracovává zprávu o výkonu pěstounské péče v případě uzavření dohody s osobou, která má trvalý pobyt v obvodu jiného obecního úřadu s rozšířenou působností;
2.8 vedení aktuálního seznamu pěstounských rodin;
2.9 spolupráce s pověřenými osobami a poskytovateli sociálních služeb;

3) správní činnosti na úseku kurátoři a sociální prevence

3.1 zaměření především na práci s dětmi a mladistvými, kteří se dopustili protiprávního jednání (činu jinak trestného, provinění, přestupku) dle zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů a osobami odpovědnými za jejich výchovu;
3.2 provádění opatření na ochranu dětí;
3.3 sledování ústavní a ochranné výchovy;
3.4 spolupráce s věznicemi; práce s lidmi ve výkonu trestu a jejich rodinami;
3.5 péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost (§ 31 zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí), ve znění pozdějších předpisů;
3.6 sociálně právní ochrana ve zvláštních případech;                                                                3.7 dohled nad dětmi s opakovanými závažnými poruchami chování a jednání (útěky domova, užívání drog a experimentování s návykovými látkami, požívání alkoholu, záškoláctví, agresivita);
3.8 poskytování nebo zprostředkování odborné pomoci rodičům a jiným osobám odpovědným za výchovu při řešení závažných výchovných problémů dětí (opakované útěky domova, zneužívání návykových látek, četně alkoholu, záškoláctví atd.);
3.9 spolupráce s úřady práce, Probační a mediační službou, školami a dalšími institucemi, které se podílejí na výchově dětí;
3.10 sledování nepříznivých vlivů působící na děti, zjišťuje jejich příčiny vzniku a činí opatření k  omezení působení těchto jevů;
3.11 zaměření pozornosti na děti páchající trestnou činnost, děti s projevy nesnášenlivosti a násilí, děti ohrožené návykovými látkami;
3.12 na základě vyhodnocení situace ohroženého dítěte zpracování individuálních plánů ochrany dětí dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů;
3.13 pořádání případových konferencí k řešení situace ohroženého dítěte a rodiny dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů;
3.14 rozhodnutí o uložení výchovných opatření, podávání podnětů a návrhů soudu, pokud uložená výchovná opatření nevedla k nápravě dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů;
3.15 působení na obnovení narušených sociálních vztahů dětí v rámci rodinného i širšího sociálního prostředí;

ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

1) zajištění činností na úseku zdravotnictví v rámci přenesené a samostatné působnosti

2) zajištění provozu Domu s pečovatelskou službou a pečovatelské služby v Penzionu         pro seniory případně v terénu

3) sociální práce s klienty

3.1 plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování;

3.2 vyhledávání klientů v jejich přirozeném prostředí;

3.3 sociální poradenství pro cílové skupiny: zdravotně postižení, rodiny s dětmi,

cizinci, osoby v hmotné nouzi a senioři;

3.4 výkon funkce opatrovníka dle rozhodnutí soudu;

3.5 ustanovení zvláštního příjemce důchodového pojištění;

3.6 vydávání parkovacího průkazu označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou;

3.7 spolupráce s navazujícími organizacemi při řešení životní situace klienta;

3.8 provádí terénní sociální práci;

3.9 práce s menšinami a nepřizpůsobivými občany;

4) správní činnosti na úseku kurátoři a sociální prevence

4.1 spolupráce s věznicemi; práce s lidmi ve výkonu trestu a jejich rodinami

4.2 spolupráce s úřady práce, Probační a mediační službou;

4.3.práce s menšinami a nepřizpůsobivými občany.

ODDĚLENÍ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

1) organizační a personální záležitosti úřadu a volených orgánů

2) výkon komplexních právních činností v jednotlivých oborech veřejné správy a samosprávy

3) legislativní zpracování návrhů právních předpisů města

4) poskytování součinnosti ekonomickému odboru při procesním zajišťování implementace zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv)

5) agenda veřejných sbírek

6) sekretariát starosty a tajemníka

7) úřední deska a informační tabule

8) evidence stížností, oznámení a podnětů občanů, evidence žádostí o informace

9) kontrola správy osobních služebních vozidel MěÚ a evidence jízd osobních služebních vozidel MěÚ

10) správa počítačových sítí, HW a SW MěÚ a vybraných subjektů města

11) správa webových stránek města

12) krizový plán a krizové řízení

13) bezpečnost práce a požární ochrana

14) spolupráce s Armádou ČR v rámci branného zákona a v úseku obrany České republiky

15) agenda působnosti úřadu podle zákona č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů

16) agenda vyvlastňovacího řízení podle § 15 a násl. zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)

17) agenda obecního živnostenského úřadu vykonávaná v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dalšími zvláštními předpisy v souladu se zákonem č. 570/1991Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů

18) rozhodování o přestupcích uvedených v §§ 9 a 10, zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích 

19) vedení evidence zemědělských podnikatelů v rozsahu stanoveném zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

20) vedení spisovny obecního živnostenského úřadu

21) vyřizování stížností, oznámení a podnětů občanů v působnosti oddělení

ODDĚLENÍ KULTURNÍ KANCELÁŘ

1) komplexní zabezpečování činností v úseku kultury

2) prezentace města ve sdělovacích prostředcích

3) redakce městského televizního informačního kanálu

4) vydávání Tanvaldského zpravodaje

5) řízení a zajišťování provozu zařízení městské kino

6) zajišťování komplexních odborných knihovnických, bibliografických a kulturně vzdělávacích a osvětových činností v zařízení městská knihovna

7) komplexní poskytování informačních služeb z Tanvaldu a okolí i celého regionu se zaměřením zejména na cestovní ruch

8) nákup a prodej informačních materiálů a souvisejících věcí

9) spolupráce s jinými subjekty v oblasti poskytování informací