• cz 
  • de 
  • en 
  • pl 
Cesta: Úvodní > Správa města > Formuláře ke stažení

Formuláře ke stažení

Nabízíme Vám ke stažení vybrané formuláře některých odborů MěÚ Tanvald. Formuláře jsou k dispozici ve formátech .doc, .xlsx a .pdf zároveň s informací, jak je příslušný soubor veliký.

Formuláře pro organizace působící v Tanvaldě

OKT-001: Vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu města v roce 2020  .doc34 kB
OKT-003: Žádost o dotaci na podporu celoroční činnosti z rozpočtu Města Tanvald  .xlsx42 kB
OKT-004: Žádost o dotaci z rozpočtu Města Tanvald na jednorázovou akci  .xlsx35 kB

Odbor správní

SPR-001: Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do EP 2014  .doc36 kB
SPR-002: Plná moc k převzetí voličského průkazu  .doc35 kB

Odbor dopravy

DOP-N01: Žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel  .pdf636 kB
DOP-N02: Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel  .pdf681 kB
DOP-N03: Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla  .pdf656 kB
DOP-N04: Žádost o vydání nového dokladu k vozidlu  .pdf655 kB
DOP-N05: Žádost o vydání tabulky s registrační značkou (platná od 1.1.2016)  .pdf644 kB
DOP-N06: Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou  .pdf647 kB
DOP-N07: Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz  .pdf646 kB
DOP-N08: Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel  .pdf661 kB
DOP-N09: Žádost o vyřazení vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla  .pdf652 kB
DOP-001: Evidenční karta řidiče  .pdf130 kB
DOP-002: Potvrzení o odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu.pdf140 kB
DOP-003: Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu  .pdf124 kB
DOP-013: Žádost o povolení výroby jednotlivého vozidla resp. přestavby vozidla.pdf137 kB
DOP-014: Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného resp. přestavěného vozidla.pdf143 kB
DOP-015: Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla.pdf157 kB
SIL-001: Žádost o povolení připojení nemovitosti nebo jiné komunikace na silnici II. a III. třídy či MK.doc23 kB
SIL-002: Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace pro umístění inž. sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku.doc25 kB
SIL-003: Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace pro stavbu apod., kulturní a sportovní akce, případně uzavírka.doc25 kB
SIL-004: Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace, zřizování vyhrazeného parkování.doc22 kB
SIL-005: Žádost o stanovení místní či přechodné úpravy silničního provozu  .doc32 kB

Odbor ekonomický

EKO-001: Komunální odpady - příhlášení a změny poplatníka  .doc50 kB
EKO-002: Komunální odpady - osvobození dle čl. 6 odst. 2 OZV č. 2/2019  .doc30 kB
EKO-003: Přihláška k místnímu poplatku ze psů  .doc26 kB
EKO-004: Žádost o prodej resp. pronájem pozemku  .doc39 kB

Odbor rozvoje a KV

BYT-001: Žádost o koupi uvolněného bytu od Města Tanvald Zvolte si jeden ze tří nabízených formulářů.doc36 kB
BYT-002: Žádost o přidělení bytu  .doc27 kB
PAM-001: Žádost o závazné stanovisko/rozhodnutí-Nemovitost v památkovém území Zákon č. 20/1987Sb, o státní památkové péči, v platném znění.doc40 kB
PAM-002: Žádost o závazné stanovisko/rozhodnutí-Kulturní památka a její prostředí Zákon č. 20/1987Sb, o státní památkové péči, v platném znění.doc43 kB
ROZ-001: Žádost o poskytnutí účelové dotace z programu „Podpora projektů na odkanalizování nemovitostí pro rok 2018“.doc31 kB

Oddělení sociální práce a sociálních služeb

SOC-001: Žádost o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou a v penzionu pro seniory Tanvald  .doc77 kB
SOC-002: Žádost o poskytování pečovatelské služby  .doc66 kB

Odbor stavební úřad a životní prostředí

LES-001: Vyrozumění o těžbě dříví § 33 odst. 3 lesního zákona č. 289/1995 Sb. v platném znění.doc64 kB
LES-002: Žádost o povolení trvalého nebo dočasného odnětí nebo omezení § 13 lesního zákona č. 289/1995 Sb..doc32 kB
LES-003: Žádost o souhlas s návrhem územního rozhodnutí, jímž má být dotčen PUPFL § 14 lesního zákona č. 289/1995 Sb..doc31 kB
LES-004: Žádost o souhlas s návrhem úz. rozhodnutí, stavba do 50m od okraje lesa § 14 lesního zákona č. 289/1995 Sb..doc32 kB
ODP-001: Žádost o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady § 16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně dalš. zák., v platném znění.doc38 kB
ODP-002: Žádost o souhlas k upuštění od třídění a odděleného shromažďování odpadů § 16 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně dalš. zák., v platném znění.doc36 kB
OPK-001: Žádost o kácení mimolesní zeleně  .doc22 kB
OPK-002: Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les  .doc28 kB
OPK-003: Stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku  .doc37 kB
OPK-004: Žádost o koordinované stanovisko  .doc51 kB
OVZ-001: Žádost o vydání závazného stanoviska dle ust. § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění  .doc54 kB
STU-001: Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby  .docx41 kB
STU-002: Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území  .docx40 kB
STU-003: Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území  .docx39 kB
STU-004: Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků  .docx37 kB
STU-005: Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu  .docx35 kB
STU-006: Žádost o vydání společného povolení  .docx45 kB
STU-007: Oznámení záměru  .docx38 kB
STU-008: Ohlášení stavby  .docx37 kB
STU-009: Žádost o stavební povolení  .docx38 kB
STU-010: Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora  .docx36 kB
STU-011: Ohlášení dokončení stavby  .pdf280 kB
STU-012: Žádost o vydání kolaudačního souhlasu  .docx38 kB
STU-013: Žádost o povolení předčasného užívání stavby  .doc141 kB
STU-014: Oznámení změny v užívání stavby  .docx38 kB
STU-015: Ohlášení odstranění  .docx36 kB
STU-016: Společné oznámení záměru  .docx40 kB
UPD-001: Návrh na pořízení územního plánu nebo jeho změny  .doc39 kB
UPD-002: Žádost o územně plánovací informaci  .doc57 kB
VOD-000: Co je potřebné k podání na vodoprávní úřad  .pdf300 kB
VOD-001: Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu.pdf435 kB
VOD-002: Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu.pdf342 kB
VOD-003: Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu.pdf331 kB
VOD-004: Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu.pdf312 kB
VOD-005: Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu.pdf334 kB
VOD-006: Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu.pdf311 kB
VOD-007: Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu  .pdf337 kB
VOD-008: Žádost o stavební povolení k vodním dílům  .pdf388 kB
VOD-009: Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podz. vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností).pdf403 kB
VOD-010: Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu.pdf415 kB
VOD-011: Žádost o udělení souhlasu (včetně průzkumných vrtů)  .pdf192 kB
VOD-012: Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu  .pdf319 kB
VOD-013: Žádost o vyjádření  .pdf321 kB
VOD-014: Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla  .pdf429 kB
VOD-015: Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla, vodohospodářských úprav, stavebních úprav.pdf304 kB
VOD-016: Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru.pdf299 kB
VOD-017: Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) + ČOV.pdf318 kB
VOD-018: Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) + ČOV.pdf328 kB
VOD-019: Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel.pdf330 kB
VOD-020: Žádost o stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu  .pdf414 kB
VOD-021: Žádost o stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu  .pdf432 kB
VOD-022: Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu.pdf401 kB
VOD-023: Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnu.pdf427 kB
VOD-024: Žádost o výjimku z dosahování cílu ochrany vod  .pdf261 kB
VOD-025: Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla  .pdf295 kB
VOD-026: Žádost o vydání společného povolení  .docx46 kB
VOD-027: Žádost o povolení k užívání vodních děl (kolaudace)  .pdf562 kB
VOD-028: Ohlášení dokončení stavby  .docx21 kB
ZPF-001a: Žádost o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu § 9 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu.doc50 kB
ZPF-002a: Žádost o stanovení odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu  .doc33 kB
ZPF-003: Žádost o souhlas při zpracovávání zadání staveb § 7 odst. 3 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu.doc28 kB

Hlášení o produkci a nakládání s odpady

Upozornění - Hlášení o produkci a nakládání s odpady:

Podle § 17 zákona 25/2008 Sb. je možné podávat "Hlášení o produkci a nakládání s odpady" pouze prostřednictvím datového standardu, a to na internetových stránkách ISPOP www.ispop.cz

Obecní živnostenský úřad

V souvislosti s novelou živnostenského zákona s účinností od 1.7.2008 získáte potřebný Jednotný registrační formulář (JRF) včetně Příloh a Změnového listu na oficiálních stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu v sekci Podpora podnikání ( Zde ).