Úvodní > Správa města > Aktuality z MěÚ

Aktuality z MěÚ

Pravidla pro poskytování příspěvku na odkanalizování nemovitosti

Pravidla pro poskytování příspěvku na odkanalizování nemovitosti (dále jen příspěvek) byla schválena usnesením Zastupitelstva města Tanvald č. VI   ze dne 11.12.2013 v souladu s § 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.

Článek I.

Příspěvek na odkanalizování nemovitosti na území města v roce 2014 činí 20.000 Kč a byl schválen Zastupitelstvem města Tanvald dne 23.10.2013 usnesením č. V/14.

Článek II.

(1) Příjemcem příspěvku může být fyzická osoba, která vlastní rodinný dům na území města Tanvald a která provede odkanalizování tohoto rodinného domu v roce 2014 dle platných předpisů, čímž se rozumí:

 1. vybudování vodního díla sloužícího k čištění odpadních vod s vypouštěním přečištěných odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních (stavba biologického septiku se zemním filtrem s přepadem zaústěným do vsakovacího zařízení nebo do vodního toku nebo stavba domovní čistírny odpadních vod s přepadem zaústěným do vsakovacího zařízení nebo do vodního toku);
 2. vybudování kanalizační přípojky na kanalizační řad svedený na centrální čistírnu odpadních vod.

(2)V případě, že rodinný dům vlastní více fyzických osob, může být příjemcem příspěvku pouze jedna z těchto osob.

Článek III.

 1. Osoby, které splňují podmínky dle článku II., mohou příspěvek získat na základě žádosti, která se podává na odboru rozvoje a KV MěÚ Tanvald.
 2. Žádost musí obsahovat:
  1. jméno a příjmení žadatele,
  2. adresu bydliště,
  3. přesné označení rodinného domu - adresa, číslo popisné (je-li již vydáno), číslo parcely a způsob jeho odkanalizování,
  4. výpis z katastru nemovitostí či jiný doklad o vlastnictví rodinného domu,
  5. souhlas s užíváním stavby (odkanalizování) vydaný vodoprávním úřadem v souladu s ustanovením § 120 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění v roce 2014 nebo protokol o prohlídce díla vydaný správcem kanalizačního řadu v roce 2014,
  6. číslo účtu u bankovního ústavu, na které bude příspěvek převeden.
 3. O poskytnutí příspěvku rozhodne rada města podle pořadí podaných žádostí do vyčerpání finančních prostředků vyčleněných k tomuto účelu.
 4. Žadatelé budou vyzváni k uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku. Právo na uzavření smlouvy zaniká, pokud se žadatel nedostaví k uzavření smlouvy do 30-ti dnů po odeslání výzvy na adresu uvedenou v žádosti o příspěvek.

Článek IV.

Systém poskytování příspěvku podléhá kontrole orgánů města.

Tato pravidla nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení Zastupitelstvem města Tanvald.

 

Petr Polák v.r.

starosta