Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky městského úřadu. Zároveň slouží jako jakási znalostní databáze, ve které můžete již zodpovězené dotazy vyhledávat. Pro lepší přehlednost jsou jednotlivé příspěvky tříděny do několika kategorií. Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
Námět na zlepšení
Pitras  |  13.9.2023 14:32:30
Dobrý den,
skoro každý den se na chodníku u radnice vyhýbáme lavičce, což není zrovna nejbezpečnější.
Nešlo by pro ni u chodníčku, který vede nahoru k radnici a kde by to nedalo vzhledem k terénu tolik práce, udělat malý plácek se zámkovou dlažbou? Myslím, že to není nějaká velká investice a zamezilo by se tím okopávání kotníků unaveným sedícím spoluobčanům, kterých tam s ohledem na neustálé uhýbání moc nebývá.
Doufám, že to nevyřešíte odvozem lavičky, jako se to stalo na jaře o něco níž pod schody.

Děkuji
Odpověděl: Ing. Jan Palme, Místostarosta | 18.9.2023 13:28:37
Děkujeme za podnět.
Po projednání s Odborem rozvoje a KV budeme pro lavičku hledat vhodnější místo u radnice poblíž současného umístění, a to vč. možnosti lavičku umístit na nově zbudovaný „plácek“ zapuštěný do terénu, aby pohyb po chodníku byl bezpečnější pro jdoucí i sedící občany.
Problémová mládež na pískovišti mezi domy 553 a 554
xxyyxx  |  31.7.2023 17:11:31
Dobrý den,
pískoviště mezi panelovými domy č.p.553 a 554 je dlouhodobě terčem problémové a obtěžující mládeže. Jak je možné, že nikdo neřeší alkohol nasávající nezletilé a drogově závislé spoluobčany, kteří tam neustále obsedávají?
Nebylo by nasnadě konečně tento velký odpadkový koš odstanit?
Žádné maminky s dětmi tam už dlouhodobě nemají odvahu chodit. A i když je tam náhodou volno, přes tu horu odpadků, nedopalků a střepů tam stejně nikdo nejde.

Už roky to pískoviště přitahuje pozornost jen těchto komunit ..
Obtěžuje to spoustu lidí ve výše zmíněných domech.

Děkuji.
Odpověděl: Ing. Jan Palme, Místostarosta | 15.8.2023 13:21:46
Dobrý den,
dětské pískoviště mezi panelovými domy Sportovní č.p. 553 a 554 i lavičky okolo něj jsou součástí veřejného prostranství. Přestože je pískoviště s lavičkami logicky určeno těm nejmenším dětem pod dohledem rodičů, nelze sem dospívající mládeži ani dospělým zakázat nebo omezit vstup.
Určitým omezením vstupu je však zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích, kam dětská hřiště patří včetně okruhu 50 m pod nich, podle obecně závazné vyhlášky č. 3/ 2015, jejíž vydání schválilo Zastupitelstvo města Tanvald 17.6.2015.
Z tohoto pohledu je pískoviště mezi domy č.p. 553 a 554 dlouhodobě monitorováno Městskou policií města Tanvald ve snaze předcházet a řešit případná porušení zmíněné vyhlášky. Na základě Vašeho podnětu městská policie ještě zvýší dohled okolo tohoto pískoviště.
Podobně pracovníci Technických služeb města Tanvald zajistí, aby pískoviště a jeho okolí bylo častěji uklízeno.
Geotermální elektrárna
Ano  |  26.4.2023 19:54:11
Nemohu opět souhlasit s odpovědí pana Ing. Palmeho z 11.4.2023na mé konkrétní otázky o geotermální elektrárně a to z těchto důvodů:
1) - Město Tanvald svojí zástupkyní paní JUDr Jantačovou podalo 6.9.2021 žalobu proti rozhodnutí
ministra životního prostředí vydaného 12.4.2021. Proč tato žaloba není k nahlédnutí v
aktuálních informacích?
- Proč není v aktuálních informacích uvedeno, že příslušný soud zatím rozhodl 13.7.2021 o
zamítnutí žádosti o odkladný účinek rozhodnutí ministra? Proč toto soudní rozhodnutí není k
v aktuálních informacích?
- Proč není v aktuálních informacích uvedeno, že od 13.7.2021 k dnešnímu dni tj. 26.4.2023
příslušný soud nestanovil žádný termín jednání o rozhodnutí ministra živitního prostředí?
- Urgovala zástupkyně města soud o stanovení termínu jednání?
2) - Proč není v aktuálních otázkách uvedeno, že z podnětu tajemníka MÚ Tanvald rozhodl KÚ
Libereckého Kraje o vylouření pro podjatost všech úředních osob z Odboru stavební úřad a
životní prostředí MÚ Tanvald z územního řízení pro geotermální elektrárnu?
- Proč toto rozhodnutí KÚ není uvedeno v aktuálních otázkách k nahlédnutí?
- Proč není v aktuálních otázkách uvedeno,že tajemník MÚ Tanvald rozhodl, že od 28.6.2021 je
za MÚ pověřenou úřednicí ve věcech geotermální elekrárny paní JUDr Přiklopilová z odd.
Kanceláře tajemníka MÚ Tanvals?
- Jak vyřešila paní JUDr Přiklopilová otázku úzmního řízení geotermální elektrárny, když žadatel
do právoplatného termínu 31.12.2020 nedoplnil požadované doklady?
3) – Proč není usnesení zastupitelstva města Tanvald č. XVI ze dne 9.6.2021 uvedeno v aktuálních
otázkach?
- Proč není v aktuálních otázkách uvedeno, kdo za město Tanvald zaslal firmě ARROWS
advokátní kancelář, s.r.o. objednávku dle usnesení zastupitelstva č. XVI ze dne 9.6.2021,
když jak doufám, paní JUDr Přiklopilová toto odmítla pro nesmyslnost usnesení
zastupitelstva?

Musím se ztotožnit s vystoupením pana Feryny občana Tanvaldu, který při jednání zastupitelstva před přijetím jeho usnesení č. XVI ze dne 9.6.2021 uvedl. Že se jedná o nesmyslný návrh a tento svůj názor zastupitelům podrobně vysvětlil. Proč toto vysvětlení názoru pana Feriny není v zápise ze zastupitelstva ze dne 9.6.2021 uvedeno?

V čem spočívá nesmyslnost tohoto usnesení zastupitestva č. XVI ze dne 9.6.2021:
Dle znění stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se jasně a srozumitelně v § 102 odst.(1) uvádí, že vlastníkovi pozemku, jehož práva na základě územního opatření o stavební uzávěřě omezena náleží náhrada.
V § 102 odst. (2) téhož zákona se uvádí v jaké výši se náhrada stanoví.
Je nutno uvést, že územní opatření o stavební uzávěře je omezené pro příslušné území dané grafickou přílohou a určitou dobu trvání (nikoliv neomezenou).
Závěrem je možno pro výše uvedené říci, že us nesení zaastupitelstva č. XVI ze dne 9.6.2021 je nasmyslné, nic neřešící a znamenalo by zbytečně vynaložené finanční prostředky města. Je s podivem, že zastupitelstvo města Tanvald předem neprojedná svá navrhovaná usnesení s příslušnými prcovníky úřadu, kteří splňují požadavky na vzdělání a odbornou způsobilost nutnou
pro formulování takovýchto návrhů usnesení. Takovými pracovníky nemyslím starostu, místostarostu případně tajemníka úřadu.

Závěrem na základě odpovědí pana Ing Palmeho musím konstatovat, že předchozí zastupitelstvo a i to současné neudělali do dnešního dne vůbec nic pro zabránění výstavby geotermální elektrárny v Tanvaldu a naplnění slibu občanům z veřejné schůze o neuskutečnnění stavby geotermální elektrárny v Tanvaldu. Musím uvést, že výstavba geotermální elektrárny se mimo Tanvaldu dotýká
i ostatních území obcí jako je Desná, Smržovka, Hamry, Albrechtice, které jejich zastupitelstva se nikdo z MÚ Tanvaldu neobtěžoval informovat.
Ptám se jak je možné rozhodovat o stavbě geotermální elektrárny na území, které dle platných územně planovacích dokumentací nepovolují realizovat žádné důlní stavby, kterou geotermální elektrárna je?
Odpověděl: Ing. Jan Palme, Místostarosta | 2.5.2023 14:02:39
Na všechny Vaše dotazy začínající „Proč není v aktuálních otázkách uvedeno ...?“ mohu odpovědět jednoduše, protože tehdejší vedení města nepovažovalo některé informace za tak důležité, aby je v sekci „Geotermální elektrárna“ zveřejnilo, další informace se vztahují k ještě probíhajícím řízením a není vhodné jejich obsah zveřejňovat v jejich průběhu.
Dotazy adresované na konkrétní pracovníky MěÚ Tanvald zasílejte, prosím, přímo jim a nikoliv přes „Otázky a odpovědi“.
Ostatní Vaše osobní názory ponechávám bez komentáře. Jen podotýkám, že v územním řízení pro stavbu geotermální elektrárny nebylo dosud rozhodnuto a nesouhlas zastupitelstva se stavbou stále platí.
Geotermální elektrárna
Ano  |  4.4.2023 15:32:47
Nesouhlasím s odpovědí pana Ing. Palmeho na moji otázku o neúplnosti aktuálních informacích o geotermální elektrárně a to z těchto důvodů:
- MÚ Tanvald zastoupený paní JUDr. Jantačovou podal dne 6.9.2021 žalobu na ministra
MŽP ve věci jeho rozhodnutí o průzkumném území.Dnes máme 4.4.2023 a není
možné,aby naše justice za 22 měsíců nic nevykonala. Otázka zní co je nového v soudním
řízení?
- Ve svých zamítnutých odvoláních proti prodloužení termínů pro předání požadovaných
dokladů do 31.12.2023 uváděla většina i podjatost pověřeného vedoucího SÚ Tanvaldu
ve věci geotermální elektrárny.I MÚ uznal podjatost svého úředníka.Otázka zní kdo dnes
na MÚ Tanvald má agendu geotermální elektrárny k vyřízení a co v ní do dnešního dne
vyřídil z hlediska uplynutí lhůty pro doplnění podkladů pro ÚR která byla do 31.12.2020?
- Je nemožné aby touto kauzou se od roku 2020 do roku 2023 zastupitelstvo MÚ Tanvald
nezabývalo a nepřijalo žádné rozhodnutí jak v této kauze pokračovat,aby bylo naplněno
usnesení z veřejné schůze občanů o nerealizaci geotermální elektrárny v Tanvaldu.
Otázka tedy zní jaká usnesení zastupitelstvo MÚ Tanvald do dnešní doby přijalo,aby
naplnilo slib svým občanům?
Odpověděl: Ing. Jan Palme, Místostarosta | 11.4.2023 15:17:42
Váš původní dotaz byl na aktuální informace ke geotermální elektrárně, ty skutečně žádné nejsou.
Ke starším informacím, na které se ptáte nyní:
- Město Tanvald (nikoliv MěÚ) zastoupené na základě plné moci JUDr. Helenou Jantačovou, podalo dne 9.6.2021 žalobu proti rozhodnutí ministra životního prostředí č.j. MZP/2021/430/358, sp.zn. R/3874 ze dne 12.dubna 2021. Žádost na přiznání odkladného účinku této žalobě Městský soud v Praze zamítnul dne 13.7.2021. Termín soudního jednání dosud nařízen nebyl.
- Na základě sdělení k podnětu tajemníka MěÚ Tanvald souhlasil Krajský úřad Libereckého kraje s vyloučením všech úředních osob zařazených do odboru stavební úřad a životní prostředí MěÚ Tanvald ve věci územního řízení pro geotermální elektrárnu a dále navíc shledal, že se v personálním obsazení MěÚ Tanvald nachází další osoby splňující požadavky na vzdělání a odbornou způsobilost. Dne 28.6.2021 určil tajemník MěÚ úřední osobou oprávněnou provádět úkony ve věci územního řízení pro geotermální elektrárnu paní JUDr. Blanku Přiklopilovou z oddělení kancelář tajemníka.
- Zastupitelstvo se zabývalo dalším postupem na svém jednání dne 9.6.2021, viz zápis z jednání uveřejněný v sekci: správa města/rada a zastupitelstvo/usnesení a zápis zastupitelstva.
Geotermální elektrárna
Ano  |  27.3.2023 14:07:43
Proč nejsou aktuální informace o geotermální elektrárně na stránkách města Tanvald.
Odpověděl: Ing. Jan Palme, Místostarosta | 30.3.2023 11:04:09
V současné době je řízení o podané žádosti na vydání územního rozhodnutí pro předmětnou stavbu vedené pod sp.zn. MěÚT/21785/2014/SÚ a ŽP přerušeno na základě usnesení ze dne 2.12.2020, č.j. MěÚT/27099/2020 SÚ a ŽP, do 31.122023 z důvodu doplňování podkladů ze strany žadatele. Toto rozhodnutí bylo potvrzeno rozhodnutím o odvolání, které vydal Krajský úřad pro Liberecký kraj, odbor územního plánování a stavebního řádu dne 14.6.2021, č.j. KULK 41169/2021 OSŘ. Dosud nebyly doplněny žádné podklady, lhůta pro doplnění podkladů uplyne teprve 31.12.2023. Nejsou tedy žádné aktuální informace ke zveřejnění.
Petardy
MichalJan1  |  4.1.2023 12:01:49
Dobrý den , ještě se vrátím k dění v našem městě a okolí o Vánočních svátcích a průběžně až do Silvestra . To co se zde dělo díky některým kteří si oslavy představují tak že bezohledně otravují ostatní svým projevem pomocí petard a ruší a otravují ostatní lidi kteří slaví v klidu a kulturně bylo nad úroveň normálního chápání . Proč to není trochu úřadem regulováno ? Vánoce vůbec a petardy na silvestr 1hod před půlnocí a 1hod po půlnoci a dost ! Sdílím tímto názor i ostatních a hlavně majitelů domácích mazlíčků , mimochodem platících městu poplatky z těchto ?! Jsou města kde ta regulace jde a to i ve světě , tak proč ne u nás v Tanvaldu ? Bojíte se že by to mělo vliv na to jak vás budou mít rádi ?! Určitě by bylo víc kteří vám budou fandit .
Odpověděl: Ing. Jan Palme, Místostarosta | 9.1.2023 16:24:05
Uvědomujeme si také, že během novoročních oslav vedle poklidně slavících lidí jsou to právě zvířata, kdo kvůli zábavní pyrotechnice nejvíce strádá. A to nejen zvířata domácí, na kterých můžeme přímo sledovat jejich stres, ale i zvířata divoká. Po vypálené pyrotechnice zůstává v okolí nejen nepořádek, ale i jedovaté látky, které kontaminují okolní ovzduší i půdu.

Obec může dle ustanovení § 10 zákona o obcích regulovat obecně závaznou vyhláškou odpalování zábavní pyrotechniky. Regulaci lze stanovit nejen ve vztahu k veřejným prostranstvím, ale i jiným prostorům, vyžaduje-li to zajištění místních záležitostí veřejného pořádku např. s ohledem na potřebu ochrany před hlukem. Také při regulaci používání pyrotechnických předmětů však musí být dodržen princip proporcionality. Obce tak nemohou zakázat používání zábavní pyrotechniky na celém území obce a po celý kalendářní rok.

Některá města skutečně omezila vyhláškou odpalování zábavní pyrotechniky na svém území (např. Harrachov, části Prahy- např. památkové rezervace, vodní toky a jejich břehy, okolí nemocnic, ZOO,... ) a i přes tento zákaz je pyrotechnika odpalována neukázněnými nebo neinformovanými rezidenty či návštěvníky. Vymahatelnost tohoto zákazu je z pohledu města velice nízká, proto dosud nebyla žádná vyhláška v Tanvaldu vydána. Městská policie a PČR v Tanvaldu nejsou schopny efektivně řešit na celém území města jednotlivé události mezi vánočními svátky a Novým rokem (zjistit, kde se pyrotechnika odpaluje, a rychle dorazit na místo nejlépe v průběhu odpalování, aby se mohla událost zdokumentovat, neboť poté se nikdo dobrovolně nepřizná a další účastníci popř. sousedé také nic „neviděli a neslyšeli“) a už vůbec ne v relativně krátkém časovém intervalu několika hodin okolo silvestrovské půlnoci, kdy odpalují pyrotechniku po celém území města všichni najednou. Omezení celoročního plošného zákazu povolením používání zábavní pyrotechniky jen hodinu před a po silvestrovské půlnoci z pohledu výše uvedeného nic neřeší, poklidně slavící lidé to snad pochopí jako kompromis, domácí a divoká zvířata a kontaminovaná příroda však nikoliv.

Je potřeba řešit příčiny, nikoliv jen výše popsané důsledky.
Příčinou je dostupnost zábavní pyrotechniky ve velkých prodejních řetězcích, ale i v malých obchůdcích s často nelegální pyrotechnikou, ve spojení s porušováním prodeje pyrotechniky mladistvým do 18 let. Jako první velkoobchodní řetězec k tomuto řešení dobrovolně a chvályhodně přistoupila Billa, která trvale vyřadila pyrotechniku ze své nabídky na úkor svých prodejních zisků již před koncem roku 2022. Zpřísnění stávající legislativy v oblasti dostupnosti a používání zábavní pyrotechniky by jistě také přispělo ke zlepšení stavu. S komunální politikou toto téma nesouvisí.
load