Geotermální elektrárna

Přerušení územního řízení

Stavební úřad po prostudování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a dalších přiložených podkladů a dokladů zjistil, že předložený návrh na vydání rozhodnutí  o umístění stavby „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“ není úplný a předložené podklady a stanoviska nestačí k řádnému posouzení návrhu z hlediska zájmů sledovaných v územním řízení a proto usnesením ze dne 13.1.2015 územní řízení přerušil, vyzval žadatele k odstranění nedostatků podání a určil lhůtu k doplnění předloženého návrhu nejpozději do 30.6.2015.

Po doplnění návrhu stavební úřad oznámí zahájení územního řízení a konání veřejného ústního jednání veřejnou vyhláškou vyvěšenou nejméně 30 dní před termínem konání veřejného ústního jednání. Stavební úřad v době mezi oznámením veřejného ústního jednání a konáním tohoto jednání umožní každému nahlédnout do podkladů pro vydání rozhodnutí, aby kdokoliv mohl vznést případné připomínky k předmětu řízení.

20.1.2015 | přečteno 121x | ernest | Celý článek
 

Žádost společnosti ENTERGEO, SE o vydání rozhodnutí o umístění stavby

Dne 15.12.2014 byla na Městský úřad v Tanvaldě doručena žádost společnosti ENTERGEO, SE se sídlem Podnikatelská 267, Praha 9 zastoupené společností CHEMTEC engineering spol. s r.o. se sídlem Alešova 147/10, Ústí nad Labem o vydání rozhodnutí  o umístění stavby „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“  na pozemcích v areálu bývalého závodu 01 společnosti Seba T, a.s.

Stavební úřad po prostudování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a dalších přiložených podkladů a dokladů zahájí územní řízení. V tomto územním řízení bude posuzována možnost či nemožnost umístění uvedené stavby v předmětné lokalitě. V ustanovení § 87 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, je upraven postup při zahájení územního řízení v případě, že předmětný stavební záměr byl posuzován ve zjišťovacím řízení  nebo pro který bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivu provedení záměru na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Jelikož na část záměru uvedené stavby (na hloubkové vrty pro využití geotermální energie) bylo Ministerstvem životního prostředí ČR vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, nařídí stavební úřad k projednání žádosti o vydání územního rozhodnutí veřejné ústní jednání. Konání veřejného ústního jednání bude veřejnosti oznámeno veřejnou vyhláškou.

Postup stavebního úřadu v územním řízení a dalších navazujících řízení je obsažen v materiálu „ikona souboruMetodická pomůcka odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj ČR a odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstva životního prostředí ČR k zapojení dotčené veřejnosti v územním a stavebním řízení“, která je k dispozici na webových stránkách města Tanvald. 

18.12.2014 | přečteno 158x | ernest | Celý článek
 
load