Geotermální elektrárna

Sdělení MMR ČR k podnětu společnosti ENTERGEO, SE k provedení přezkumného řízení

Dne 5.10.2017 vydal stavební úřad pod č.j. MěÚT/16914/2017/SÚ a ŽP územní rozhodnutí o umístění stavby „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“. 

16.7.2019 | přečteno 184x | ernest | Celý článek
 

Společnost ENTERGEO, SE podala podnět k zahájení přezkumného řízení

Dne 5.10.2017 vydal stavební úřad pod č.j. MěÚT/16914/2017/SÚ a ŽP územní rozhodnutí o umístění stavby „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“. 

8.4.2019 | přečteno 131x | ernest | Celý článek
 

Rozhodnutí o odvolání proti usnesení o přerušení územního řízení

Dne 6.9.2018 vyzval stavební úřad spol. ENTERGEO, SE k doplnění podkladů pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“ a současně usnesením územní řízení přerušil do doby úplného odstranění nedostatků podání, nejpozději však do 31.12.2020.

11.2.2019 | přečteno 124x | ernest | Celý článek
 

Odvolání proti usnesení o přerušení územního řízení

Dne 6.9.2018 vyzval stavební úřad spol. ENTERGEO, SE k doplnění podkladů pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“ a současně usnesením územní řízení přerušil do doby úplného odstranění nedostatků podání, nejpozději však do 31.12.2020.

Proti tomuto usnesení podala spol. ENTERGEO, SE odvolání, které stavební úřad obdržel dne 21.9.2018. Stavební úřad v souladu s ustanovením § 88 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, předá odvolání spolu se spisem a svým stanoviskem Krajskému úřadu Libereckého kraje.

25.9.2018 | přečteno 172x | ernest | Celý článek
 

Přerušení územního řízení

Dne 3.7.2018 vydal Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu,  rozhodnutí, kterým zrušil rozhodnutí o umístění stavby „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“, které vydal zdejší stavební úřad dne 5.10.2017 a věc vrátil stavebnímu úřadu k novému projednání. Toto rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje nabylo právní moci dne 19.7.2018. Dne 6.9.2018 vyzval stavební úřad spol. ENTERGEO, SE k doplnění podkladů pro vydání územního rozhodnutí a současně usnesením územní řízení přerušil do doby úplného odstranění nedostatků podání, nejpozději však do 31.12.2020. Jedná se především o doplnění těchto dokladů:

  • pravomocného rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o stanovení průzkumného území pro zvláštní zásah do zemské kůry dle zákona č. 62/1988 Sb., o geologických  pracích, v platném znění,
  • pravomocného rozhodnutí Obvodního báňského úřadu pro území krajů Libereckého a Vysočina o povolení hornické činnosti důlních děl (hloubkové vrty včetně podzemního výměníku) – zvláštních zásahů do zemské kůry dle zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, v platném znění,
  • vyjádření Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, které bude obsahovat souhlas s realizací geologických prací dle zákona č. 62/1988 Sb., o geologických  pracích, v platném znění.
6.9.2018 | přečteno 153x | ernest | Celý článek
 

Vyjádření Městského úřadu Tanvald k dalšímu postupu v řízení ohledně vydání rozhodnutí o umístění st

Dne 3.7.2018 vydal Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu,  rozhodnutí, kterým zrušil rozhodnutí o umístění stavby „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“, které vydal zdejší stavební úřad dne 5.10.2017 a věc vrátil stavebnímu úřadu k novému projednání. Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje stavební úřad územní řízení přeruší a vyzve spol. ENTERGEO, SE o doplnění především následujících dokladů:

  • pravomocného rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o stanovení průzkumného území pro zvláštní zásah do zemské kůry dle zákona č. 62/1988 Sb., o geologických  pracích, v platném znění,
  • pravomocného rozhodnutí Obvodního báňského úřadu pro území krajů Libereckého a Vysočina o povolení hornické činnosti důlních děl (hloubkové vrty včetně podzemního výměníku) – zvláštních zásahů do zemské kůry dle zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, v platném znění,
  • vyjádření Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, které bude obsahovat souhlas s realizací geologických prací dle zákona č. 62/1988 Sb., o geologických  pracích, v platném znění.

Po doplnění výše uvedených dokladů bude stavební úřad v územním řízení ohledně umístění stavby „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“ pokračovat. Tento postup je podrobně popsán ve výše uvedeném rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje na str. 56, 57 a 58.

Městský úřad Tanvald závěrem konstatuje, v souladu s názorem Krajského úřadu Libereckého kraje (viz str. 59 rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje ze dne 3.7.2018), že po procesní stránce vedeného územního řízení stavební úřad při vydávání rozhodnutí o umístění stavby nepochybil. Účastníci řízení i veřejnost nebyli na svých procesních právech v rámci vedeného územního řízení zkráceni.

10.7.2018 | přečteno 105x | ernest | Celý článek
 

Zrušení rozhodnutí o umístění stavby

Dne 5.10.2017 vydal stavební úřad rozhodnutí o umístění stavby „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“. Proti tomuto rozhodnutí podali někteří účastníci řízení v průběhu října a listopadu 2017 odvolání.

Dne 5.12.2017 stavební úřad zaslal tato odvolání spolu s dokumentací pro vydání územního rozhodnutí a úplným spisem k této věci Krajskému úřadu Libereckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu.

Dne 3.7.2018 vydal Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu,  rozhodnutí, kterým zrušil rozhodnutí o umístění stavby „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“, které vydal zdejší stavební úřad dne 5.10.2017 a věc vrátil stavebnímu úřadu k novému projednání.

Do textu rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje  je možno nahlédnout i ikona souboruna elektronické úřední desce.

10.7.2018 | přečteno 153x | ernest | Celý článek
 

Postoupení odvolání proti územnímu rozhodnutí

Dne 5.10.2017 vydal stavební úřad územní rozhodnutí o umístění stavby „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“. Proti tomuto rozhodnutí podalo 25 účastníků územního řízení odvolání. Dne 10.11.2017 stavební úřad veřejnou vyhláškou vyrozuměl všechny účastníky územního řízení o podaných odvoláních a zároveň je vyzval, aby se k podaným odvoláním vyjádřili ve lhůtě v tomto vyrozumění uvedené (do 4.12.2017).

K podaným odvoláním obdržel stavební úřad ve stanovené lhůtě vyjádření společnosti ENTERGEO, SE. Jelikož stavební úřad nemůže odvoláním vyhovět cestou autoremedury, postoupil je dne 5.12.2017 k vyřízení Krajskému úřadu Libereckého kraje.

6.12.2017 | přečteno 114x | ernest | Celý článek
 

Územní rozhodnutí o umístění stavby

Dne 5.10.2017 vydal stavební úřad územní rozhodnutí na stavbu „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“.  Územní rozhodnutí je oznamováno veřejnou vyhláškou, do textu tohoto rozhodnutí je možno nahlédnout na úřední desce Městského úřadu Tanvald (ikona souborui v elektronické podobě - vyvěšeno do 22.10.2017).

5.10.2017 | přečteno 160x | ernest | Celý článek
 

Oznámení o pokračování územního řízení

Dne 23.3.2017 stavební úřad přerušil územní řízení na stavbu „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“ a současně vyzval žadatele, společnost ENTERGEO, SE, k doplnění podkladů.

Podklady byly doplněny dne 23.6.2017. Stavební úřad dne 18.7.2017 oznámil pokračování  územního řízení na stavbu „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“. Pokračování územního řízení je oznamováno veřejnou vyhláškou, do textu oznámení je možno nahlédnout i na ikona souboruelektronické úřední desce (vyvěšeno do 17.8.2017).

19.7.2017 | přečteno 132x | ernest | Celý článek
 
load