Geotermální elektrárna

Rozbor námitky pro zastupitelstvo

Rozbor námitky pro zastupitelstvo od společnosti ENTERGEO je ikona souboruzde (formát DOC).

4.8.2015 | přečteno 8x | ernest | Celý článek
 

Vyjádření a stanoviska předložená k žádosti o umístění stavby

Vyjádření a stanoviska předložená k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald  - geotermální teplárna s elektrárnou“ jsou v úplném znění k dispozici ikona souboruzde (PDF - 68MB).

7.7.2015 | přečteno 9x | ernest | Celý článek
 

Posouzení vlivu záměru na životní prostředí

Stavební úřad upozorňuje, že do podkladů stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí – záměru „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald I“ vydaného Ministerstvem životního prostředí  dne 26.2.2014, č.j. 12835/ENV/14 lze nahlédnout v informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí a na stránkách Ministerstva životního prostředí: http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV5051.

7.7.2015 | přečteno 8x | ernest | Celý článek
 

Zahájení územního řízení

Dne 29.6.2015 oznámil stavební úřad zahájení územního řízení na stavbu „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“. Veřejné ústní jednání se bude konat ve čtvrtek dne 20. srpna 2015 od 16:00 hodin v městském kině Jas Járy Cimrmana, č.p. 476, ul. Krkonošská, Tanvald.

ikona souboruText oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání je zde uveden v úplném znění.

29.6.2015 | přečteno 6x | ernest | Celý článek
 

Sdělení Obvodního báňského úřadu pro území krajů Libereckého a Vysočina

Dne 19.6.2015 obdržel MěÚ v Tanvaldě, odbor stavební úřad a životní prostředí, sdělení Obvodního báňského úřadu pro území krajů Libereckého a Vysočina ke stavbě „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“.

ikona souboruSdělení Obvodního báňského úřadu pro území krajů Libereckého a Vysočina je zde uvedeno v úplném znění

22.6.2015 | přečteno 10x | ernest | Celý článek
 

Doplnění podkladů k žádosti pro vydání rozhodnutí o umístění stavby

Dne 16.6.2015 doplnil žadatel – společnost ENTERGEO, SE se sídlem Podnikatelská 267, Praha 9 všechny podklady  k žádosti o vydání územního rozhodnutí  o umístění stavby „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“.

Stavební úřad oznámí zahájení územního řízení a konání veřejného ústního jednání veřejnou vyhláškou, která musí být vyvěšena nejméně 30 dní před termínem konání veřejného ústního jednání.

17.6.2015 | přečteno 7x | ernest | Celý článek
 

Doplnění dalších podkladů k žádosti pro vydání rozhodnutí o umístění stavby

Dne 14.5.2015 obdržel stavební úřad od Ministerstva životního prostředí Závazné stanovisko k ověření souladu stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí vydaného dle § 10 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), s požadavky právních předpisů, které zapracovávají směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí podle článku II bodu 1 přechodných ustanovení zákona č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb.

Dne 2.6.2015 obdržel stavební úřad od Ministerstva životního prostředí sdělení ve věci žádosti společnosti ENTERGEO SE ze dne 15.4.2015 ohledně ověření změn záměru, které by mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí podle § 9a  odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí).

ikona souboruZávazné stanovisko a sdělení Ministerstva životního prostředí jsou zde uvedena v úplném znění.

2.6.2015 | přečteno 6x | ernest | Celý článek
 

Doplnění podkladů pro vydání rozhodnutí o umístění stavby

Stavební úřad usnesením ze dne 13.1.2015 přerušil územní řízení na stavbu „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“, vyzval žadatele k odstranění nedostatků podání a určil lhůtu k doplnění předloženého návrhu nejpozději do 30.6.2015.

Dne 19.3.2015 společnost ENTERGEO, SE zastoupená společností CHEMTEC engineering spol. s r.o.  doplnila většinu podkladů obsažených ve výše uvedené výzvě stavebního úřadu. Po doplnění i zbývajících podkladů stavební úřad oznámí zahájení územního řízení a konání veřejného ústního jednání veřejnou vyhláškou  vyvěšenou nejméně 30 dní před termínem konání veřejného ústního jednání.

Dnem 1.4.2015 nabývá účinnosti zákon č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí  a další související zákony. V Čl. II tohoto zákona, v přechodných ustanoveních, je popsán postup u stanovisek k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí vydaných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Stavební úřad požádal Ministerstvo životního prostředí o sdělení, zda stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí týkající se shora uvedené stavby, které vydalo Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí  a integrované prevence, dne 26.2.2014 pod č.j. 12835/ENV/14, je v souladu s požadavky právních předpisů, které zapracovávají směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU. 

24.3.2015 | přečteno 9x | ernest | Celý článek
 

Přerušení územního řízení

Stavební úřad po prostudování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a dalších přiložených podkladů a dokladů zjistil, že předložený návrh na vydání rozhodnutí  o umístění stavby „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“ není úplný a předložené podklady a stanoviska nestačí k řádnému posouzení návrhu z hlediska zájmů sledovaných v územním řízení a proto usnesením ze dne 13.1.2015 územní řízení přerušil, vyzval žadatele k odstranění nedostatků podání a určil lhůtu k doplnění předloženého návrhu nejpozději do 30.6.2015.

Po doplnění návrhu stavební úřad oznámí zahájení územního řízení a konání veřejného ústního jednání veřejnou vyhláškou vyvěšenou nejméně 30 dní před termínem konání veřejného ústního jednání. Stavební úřad v době mezi oznámením veřejného ústního jednání a konáním tohoto jednání umožní každému nahlédnout do podkladů pro vydání rozhodnutí, aby kdokoliv mohl vznést případné připomínky k předmětu řízení.

20.1.2015 | přečteno 8x | ernest | Celý článek
 
load