cz  de  en  pl 
Úvodní > Informace > Technické služby

Technické služby

Základní kontaktní údaje Technických služeb MěÚ Tanvald
Adresa Žďár 98, 468 41  Tanvald
Telefon 483 383 739, 602 493 756
E-mail ts@tanvald.cz
vedoucí Daniel Doležal

TS Tanvald

TS Tanvald

TS Tanvald

TS Tanvald

TS Tanvald

TS Tanvald

TS Tanvald

TS Tanvald

TS Tanvald

TS Tanvald

TS Tanvald

TS Tanvald

TS Tanvald

Technické služby Tanvaldu v čase

V roce 1988 muselo několik objektů na Šumburku ustoupit výstavbě panelových domů. Mezi nimi byly starší rodinné domy a také sídlo technických služeb. Nutno podotknout, že se v případě technických služeb jednalo o starou a nevyhovující provozovnu se stísněným prostorem bez sociálek. Strohé a zastaralé šatny a sociální zázemí byly umístěny mimo provozovnu a to v suterénu dnešního domu dětí a mládeže na Šumburku, kde se nyní nachází prodejna chovatelských potřeb. Cílem města bylo vymístit provoz technických služeb mimo centrum města. To ale i přesto, že prostory na Šumburku nebyly vyhovující, vyvolávalo ze strany mnoha pracovníků technických služeb kritiku a odpor, neboť se jim zázemí a provozovna z hlediska umístění v centru města zamlouvala. Nejvhodnějším místem pro technické služby se tehdy jevil i přes větší vzdálenost od centra Tanvaldu, prostor po bývalých jatkách v Tanvaldě Žďáru. Zde bylo zařízení staveniště pro výstavbu paneláků v Desné, která v té době končila. Město staveniště včetně objektu bývalé restaurace „Černá Máry“ převzalo a v tzv. „akci Z“ přestavělo prakticky do dnešní podoby. Na místě bývalých jatek tak byly zřízeny garáže pro techniku, dílenské a skladovací prostory a venkovní asfaltová manipulační plocha. Sociální zařízení pro zaměstnance a kanceláře vznikly v rekonstruovaném objektu bývalé restaurace. Technické služby měly v té době v převážné míře starou techniku, která byla velmi poruchová a zejména při provádění zimní údržby to způsobovalo značné problémy. Technika na zimní údržbu nebo údržbu zeleně, tak jak ji známe dnes, nebyla k dispozici. Celou řadu místních cest se tak při větší sněhové nadílce nepodařilo udržet sjízdnou a později se protahovaly buldozerem. V zimním období se sypalo škvárou z kotelen místních závodů. Na jaře byla z posypu vysoká prašnost a zaměstnanci museli provádět náročný ruční úklid značného množství škváry z místních komunikací.  Technické služby prováděly také svoz komunálního odpadu, popelnic pro Tanvald a okolí. Komunální odpad se vyvážel na skládku na Honvartě, kterou rovněž provozovaly. Technické služby patřily pod tehdejší městský národní výbor a později městský úřad. V době privatizace na přelomu let 1990-91 byly snahy některých zastupitelů technické služby privatizovat a služby od privátního subjektu nakupovat. Tvrdilo se, že samostatný soukromý právní subjekt bude fungovat lépe a bude pro město přínosnější a výhodnější než technické služby vlastněné a řízené přímo městem. Na toto téma se vedla široká diskuze. Nakonec se dospělo ke kompromisnímu řešení a tím bylo od 1.5.1991 vytvoření příspěvkové organizace s vlastní právní subjektivitou. Do Technických služeb Tanvald, příspěvkové organizace zřízené městem byl včleněn ještě nezprivatizovaný zbytek bývalého Podniku služeb Tanvald, státního podniku, který vzniknul v roce 1988 po delimitaci Okresního podniku služeb „JAVOZ“. Konkrétně se jednalo o zámečnickou dílnu, která stála na Šumburku na místě dnešního domu s pečovatelskou službou. Technické služby, příspěvková organizace musela také převzít od končícího Okresního bytového podniku v Jablonci nad Nisou městskou výtopnu a správu bytového fondu tehdy tzv. státních bytů v Tanvaldě, které se staly majetkem města. Tato příspěvková organizace ale nesplňovala očekávání, které do ní město vkládalo. Zhoršila se operativnost při údržbě komunikací a veřejných prostranství. Město zdlouhavě objednávalo a řešilo opravy všeho druhu a finanční náklady byly vyšší, než se předpokládalo. Lidově řečeno, nic nešlo jednoduše a bylo to drahé. Správa bytů řádně nefungovala a pokračovala v duchu bývalého bytového podniku. Město se připravovalo na prodej bytů do osobního vlastnictví a provoz technických služeb nevyhovoval potřebám města, byl těžkopádný,  neoperativní a neefektivní. Budoucnost kvalitního teplárenství vidělo město v samostatné obchodní společnosti. Dne 1.4.1995 město Tanvald proto založilo za účelem správy bytů se 100 % účastí Tanvaldskou bytovou společnost, TABYS s.r.o.. Správa bytů byla převedena do TABYSu. Dne 1.1.1996 byla z iniciativy a rozhodnutí města založena  obchodní společnost Teplárenství Tanvald s.r.o., kde má dodnes město Tanvald  51 % podíl. Technické služby Tanvald, příspěvková organizace byla do konce roku 1995 zcela zrušena. Provoz technických služeb bylo rozhodnuto převést jako zařízení přímo pod MěÚ a od té doby fungují technické služby úspěšně jako středisko v rámci odboru rozvoje a KV.

Technické služby dnes

Odbor rozvoje a KV je po organizační stránce odpovědný za stav a správu komunálního majetku a je garantem fungování technických služeb. Vedoucí technických služeb se stará o provozní záležitosti střediska. Přiděluje práci, eviduje docházku, zajišťuje opravy techniky střediska, stanovuje způsob provádění běžných oprav a nasazení lidí a techniky.  Výhodou našeho modelu je především získání přímého vlivu MěÚ na fungování technických služeb, na způsob a sled jednotlivých oprav a prací, na stanovení termínů a na kvalitu prací, použitou technologii, nákladovost prací a v neposlední řadě na operativnost.  Nespornou výhodou je pak průhlednost celého finančního toku v technických službách. V konečném důsledku dochází k efektivnějšímu vynakládání finančních prostředků města na danou kapitolu a ke snížení nákladů i výdajů v kapitole místního hospodářství. Nevýhodou se může zdát zatížení MěÚ personálními, účetními a dalšími administrativními pracemi pro středisko technických služeb (avšak v únosných mezích a bez potřeby zvyšovat stav zaměstnanců zařazených do MěÚ) a přenos veškeré odpovědnosti za provoz technických služeb na město jako právní subjekt. Technické služby musí pracovat ve prospěch města, jeho pěkný vzhled, čistotu a pořádek. Cílem jejich činnosti je spokojenost občanů a návštěvníků města se stavem veřejných prostranství ve vlastnictví města, místních komunikací, městského mobiliáře, další vybavenosti města a komunálního majetku. Nezanedbatelnou úlohu plní technické služby i při svozu a likvidaci komunálního odpadu. Nadstandardní služby poskytují občanům města při odvozu objemného odpadu. Potěší vesměs kladné odezvy na zimní údržbu místních komunikací, údržbu zeleně a čistotu města a to nejen od občanů Tanvaldu, ale i od návštěvníků města. Město dbá na to, aby technické služby pro svou činnost měly vytvořeny dobré podmínky. Služby městu a jeho občanům nyní poskytuje 14 kmenových zaměstnanců včetně vedoucího a 21 zaměstnanců zaměstnaných u města v rámci veřejně prospěšných prací.  Technické služby jsou slušně vybavené technikou. Město se snaží techniku obnovovat a udržovat ji tak na vysoké úrovni. Díky dobrému pracovnímu kolektivu, profesionálnímu přístupu, nasazení a vybavenosti technikou se technické služby nemusí za svou práci stydět a jsou i kladně hodnoceny veřejností.