• cz 
 • de 
 • en 
 • pl 
Cesta: Úvodní > Informace > Kemp Tanvaldský Špičák > Návštěvní řád autokempu

Návštěvní řád - Autokemp „TANVALDSKÁ KOTLINA“

Adresa: Pod Špičákem 650, 468 41 Tanvald

Majitel: Město Tanvald, Palackého 359, IČO: 00 262 587

Odpovědný zástupce majitele: Jiří Onderka, vedoucí odboru rozvoje a KV MěÚ Tanvald

Provozní doba: celoroční

Provoz recepce:

 • v měsíci červnu denně od 08.00 do 19.00 hod.
 • v měsících červenec a srpen denně od 08.00 do 22.00 hod.                         
 • v měsíci září denně od 08.00 hod do 16.00 hod.
 • v ostatních měsících je recepce uzavřena a ubytovací služby jsou poskytovány na základě elektronické komunikace nebo telefonické dohody s provozovatelem.

Telefon do recepce:

 • pevná linka 420 483 311 928
 • mobil  420 728 557 367

e-mail: kotlina@tanvald.cz

webové stránky: http://www.tanvald.cz/informace/autokemptanvaldskakotlina/

I.

Hosté

 1. Před ubytováním v autokempu se host ohlásí v recepci a v době mimo provoz recepce u provozovatele. Host, který je zapsán do knihy hostů a je ubytován s dalšími osobami, nese i odpovědnost za případné škody způsobené těmito osobami.
 2. Chatku nebo místo pro stan, obytný automobil nebo přívěs přidělí hostům provozovatel.
 3. Pokud host areálu autokempu užívá vlastní ubytovací zařízení, je povinen k pobytu přihlásit všechny uživatele tohoto zařízení.
 4. Chatka slouží k ubytování až pro 8 osob. Hosté musí po poslední noci předat chatku do 11.00 hodin.
 5. Odjezd z autokempu před 8. hodinou ranní je nutno nahlásit předem.
 6. Hosté autokempu jsou povinni nepoškozovat jeho zařízení, vzhled i blízké okolí.
 7. Host, který případně poškodí zařízení autokempu, je povinen způsobenou škodu nahlásit provozovateli autokempu a nahradit ji.
 8. Hosté jsou povinni udržovat pořádek a čistotu v celém areálu autokempu a odpadky všeho druhu vhazovat do příslušných nádob na odpad.
 9. Při hrubém porušení pravidel v autokempu, může jeho provozovatel hosta vykázat.
 10. Před opuštěním autokempu zanechá ubytovaný host užívané místo v čistotě.

II.

Pravidla v autokempu

 1. Noční klid je stanoven na dobu od 22.00 do 06.00 hodin, případné výjimky je oprávněn povolit provozovatel po dohodě s odpovědným zástupcem majitele.
 2. Během dne není dovoleno obtěžovat ostatní hosty nadměrným hlukem.
 3. Jízda motorovými vozidly, případně na kolech je dovolena pouze pro příjezd do autokempu a odjezd z něho.
 4. V chatách je přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm.
 5. Umísťovat mobilní ubytovací zařízení a stany mimo provozovatelem vyhrazené místo je zakázáno.
 6. Rozdělávání ohně v areálu autokempu je povoleno pouze na místech k tomuto účelu vyhrazených.
 7. Rozvodné sloupky elektřiny slouží pouze k zapojení ubytovacích zařízení.
 8. Vstup do autokempu se psy a jinými zvířaty je povolen pouze za těchto podmínek:
  • psi i jiná zvířata musí být po celou dobu pobytu pod dohledem majitele
  • pes nesmí po kempu volně pobíhat, musí být na vodítku a popř. opatřen náhubkem
  • venčení psů v areálu autokempu je zakázáno
  • psí exkrementy je majitel psa povinen uklidit

III.

Ostatní ustanovení

Provozovatel autokempu nezodpovídá za zranění osob, případně poškození majetku hostů autokempu, pokud je prokazatelně nezavinil. Provozovatel neručí za ztrátu věcí osobní potřeby.

Neubytovaní hosté mají přístup do autokempu hlavní bránou a jsou povinni opustit areál autokempu nejpozději ve 22.00 hodin.

Při pobytu a užívání zařízení v areálu autokempu, jsou všichni hosté povinni řídit se tímto návštěvním řádem

Stížnosti a případné návrhy na zlepšení služeb autokempu přijímá provozovatel případně odpovědný zástupce majitele.

Důležitá telefonní čísla:

 • HASIČI 150 
 • POLICIE 158 
 • ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155   
 • TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ/SOS  112   
 • MĚSTSKÁ POLICIE 725 095 123

 

V Tanvaldě 1. června 2016

 

Jiří Onderka

vedoucí odboru rozvoje a KV MěÚ Tanvald