Územně analytické podklady

5. úplná aktualizace 2020

Popis a přehled

Soubory k nahlédnutí a ke stažení


Do výkresové dokumentace ÚAP ORP Tanvald včetně náhledů jednotlivých jevů ÚAP je umožněno nahlížet v odkaze na mapovou aplikaci Geoportál Tanvald:

Mapový server GIS Tanvald, obrázek se otevře v novém okně

Ještě než začnete pracovat s touto mapovou aplikací, přečtete si návod ikona souboruzde.

Územně analytické podklady nástrojem územního plánování

Územně analytické podklady (dále jen ÚAP) jsou od 1. ledna 2007 novým nástrojem územního plánování. ÚAP patří mezi územně plánovací podklady, které zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území. ÚAP slouží zejména jako podklad pro pořizování politiky územního rozvoje, pro pořizování územně plánovací dokumentace, jejích změn a aktualizací. ÚAP slouží také jako podklad pro vyhodnocování vlivu ÚPD na udržitelný rozvoj, posuzování vlivu záměrů na životní prostředí, poskytování územně plánovacích informací a v neposlední řadě jsou podkladem pro rozhodování stavebních úřadů v územích obcí, které nemají platný územní plán.

Úřad územního plánování

Pořizování územně analytických podkladů vyplývá z § 26 - § 29 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen SZ).
Pro správní území ORP Tanvald pořizuje ÚAP Úřad územního plánování, MěÚ Tanvald.
Pořizovatel průběžně aktualizuje ÚAP na základě aktualizovaných a nových údajů o území, průzkumu území a dalších informací. Každé 4 roky pořídí jejich úplnou aktualizaci.

Výkresy grafické části jsou zpracovány nad DKM.
Veškerá data jevů ÚAP sloužící pro zpracování úplné aktualizace ÚAP ORP Tanvald pro rok 2020 byla aktualizována k datu 31.12.2020.

Údaje o území z ÚAP je možno použít jen pro územně plánovací činnost, založení a vedení technické mapy a pro činnost projektanta územně plánovací dokumentace a územní studie.
Územně analytické podklady ORP Tanvald jsou zveřejněny v rozsahu a způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 166 odst. 2 SZ.

Zveřejnění informací o technické infrastruktuře a jejím vlastníkovi dle § 166 odst. 2 stavebního zákona a to dle předaných pasportů údajů o území z roku 2016 ke stažení ikona souboruzde (zip, 4 MB).
Zpracované údaje o území v jednotlivých sledovaných jevech ÚAP jsou též k nahlednutí i v aplikaci MISYS-WEB viz.výše.

Do dokumentace ÚAP ORP je též možno nahlédnout na Úřadu územního plánování, MěÚ Tanvald, tel. 483369567-8.

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj http://www.strukturalni-fondy.cz/iop

Fondy EU, obrázek se otevře v novém okně

Vytvořeno 17.2.2021 | přečteno 1004x | ernest
load