Nabídka pracovních míst

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

MĚSTO TANVALD

vyhlašuje dne 08. 11. 2021 v souladu s ustanovením § 7 zákona č.312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů výběrové řízení na pracovní pozici úřednice/úředníka, referentky/referenta pro silniční a městskou dopravu v odboru dopravy MěÚ Tanvald s náplní práce posuzování podmínek pro udělování řidičských oprávnění a pro odnímání, omezování, podmiňování, vracení a rušení podmínění nebo omezení řidičských oprávnění ve správním řízení včetně posuzování pravosti řidičských průkazů Evropských společenství pro účely jejich výměny.

 Místo výkonu práce:

Městský úřad Tanvald, Palackého 359, pracoviště Krkonošská 350

Platové zařazení:

V 9. platové třídě dle nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

Předpokládaný termín nástupu: dle dohody v nejbližším možném termínu

Předpoklady pro výkon funkce úředníka:

Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem.

Požadavky:

 • minimálně úplné středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou,
 • znalost veřejné správy, případně znalost příslušné legislativy výhodou
 • praxe při výkonu správních činností výhodou
 • uživatelská znalost práce na PC
 • komunikativnost, samostatnost, spolehlivost
 • řidičské oprávnění skupiny B

Písemná přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, příjmení a titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum a podpis

Uchazeč připojí k přihlášce do výběrového řízení následující doklady:

 1. životopis, ve kterém uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností (strukturovaný životopis)
 2. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
 3. ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Lhůta pro podání přihlášky:

Uzávěrka pro podání přihlášek uchazečů je 29. 11. 2021 do 16.00 hod.

Způsob podání přihlášky:

Přihlášky s přílohami mohou být podány osobně v oddělení kancelář tajemníka MěÚ, Palackého 359, Tanvald, 2. poschodí nebo zaslány poštou s poznámkou na obálce „výběrové řízení doprava“ na adresu Městský úřad Tanvald, oddělení kancelář tajemníka, Palackého 359, 468 41 Tanvald. Bližší informace o pracovní pozici u tajemníka MěÚ Tanvald.

Informace o zpracování osobních údajů:

Správce osobních údajů uchazečů je město Tanvald, zastoupené tajemníkem MěÚ. Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Ing. Miloš Šnytr, tel. 483369538. Osobní údaje uchazečů budou zpracovány za účelem provedení výběrového řízení. Osobní údaje uchazečů budou poskytnuty tajemníkovi MěÚ a výběrové komisi.

V Tanvaldu dne 08. 11. 2021

Richard Seidel v. r

tajemník MěÚ


Vytvořeno 8.9.2021 | přečteno 124x | ernest
load