Opravné prostředky, stížnosti

§ 5, odstavec 1, písm. c) zákona č. 106/1999 Sb.

Samostatná působnost

Město Tanvald je samostatně spravováno zastupitelstvem města; dalšími orgány města jsou rada města, starosta, městský úřad a zvláštní orgány města.1)

Proti usnesením, rozhodnutím, jiným opatřením a postupům orgánů města v samostatné působnosti je možno podat podání, kterým podatel upozorňuje na jejich negativní dopady nebo se domáhá ochrany svých subjektivních práv a požaduje nápravu ve vlastním zájmu. Podání se posuzuje podle svého skutečného obsahu, bez ohledu na to, jak je podatelem označeno.

Orgány města podání vyřizují bezodkladně, nejdéle do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva města, nejpozději do 90 dnů2).

Evidenci podání vede oddělení kancelář tajemníka.
Odpovědný za tuto agendu je místostarosta.

Podání, které upozorňuje výhradně na rozpor obecně závazné vyhlášky nebo nařízení Města Tanvald, usnesení zastupitelstva města nebo rady města, případně jiného opatření jeho orgánů se zákony, se vyřizuje podle hlavy VI. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Podání lze podat:3)

 • písemně
 • v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem na adresu epodatelna@tanvald.cz
 • elektronicky bez použití zaručeného elektronického podpisu za podmínky, že bude nejpozději do pěti dnů potvrzeno popř. doplněno písemně nebo ústně do protokolu
 • ústně v sekretariátu starosty a tajemníka MěÚ, kde bude případně sepsán záznam

Pro podání nejsou stanoveny žádné podmínky, z podání však musí být zřejmé:

 • kdo je podává – jméno a adresa
 • čeho se týká
 • co se namítá a případné důkazní prostředky
 • datum a podpis

Proti usnesením, rozhodnutím a jiným opatřením orgánů města v samostatné působnosti se nelze bránit podáním odvolání (nejedná se o správní řízení podle zákona č. 500/2004, správní řád).

1) § 5 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích , ve znění pozdějších předpisů

2) § 16 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů
3) § 37 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád

Přenesená a rozšířená působnost

Kdo je u MěÚ Tanvald, jako správního orgánu, funkčně příslušný rozhodovat v přenesené a rozšířené působnosti, určuje organizační řád MěÚ (viz oddíl organizační struktura). Úřední osoby oprávněné k provádění úkonů správního orgánu stanoví vnitřní předpis MěÚ Tanvald.

Procesním předpisem, který upravuje postup při rozhodování správního orgánu, je zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

Opravným prostředkem proti nepravomocnému rozhodnutí správního orgánu je odvolání.

Každé rozhodnutí musí obsahovat poučení účastníka řízení, které určuje:

 • zda je odvolání přípustné
 • k jakému orgánu se účastník řízení může odvolat (Krajský úřad Libereckého kraje)
 • kde se odvolání podává (vždy u Městského úřadu Tanvald)
 • lhůtu, do kdy je možno odvolání podat (zpravidla 15 dnů od doručení rozhodnutí)

Odvolání lze podat:1)

 • písemně
 • ústně do protokolu (s účastníkem sepíše úředník, který rozhodnutí vydal)
 • v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem na adresu epodatelna@tanvald.cz
 • elektronicky bez použití zaručeného elektronického podpisu za podmínky, že bude nejpozději do pěti dnů potvrzeno popř. doplněno písemně nebo ústně do protokolu
 • § pro formu odvolání platí ustanovení § 82 a § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, nerozhoduje název ale obsah podání

Odvolání musí obsahovat minimálně:

 • kdo je podává
 • čeho se odvolání týká
 • datum a podpis

Proti platebnímu příkazu v přestupkovém řízení je opravným prostředkem odpor.

Proti nevhodnému chování úředních osob, proti postupu správního orgánu nebo proti obsahu protokolu může dotčená osoba podat stížnost2), neposkytuje-li správní řád jiný prostředek ochrany.

Stížnost lze podat u správního orgánu, který vede řízení

 • písemně
 • ústně v sekretariátu starosty a tajemníka MěÚ, kde bude případně sepsán záznam
 • v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem na adresu epodatelna@tanvald.cz
 • elektronicky bez použití zaručeného elektronického podpisu za podmínky, že bude nejpozději do pěti dnů potvrzena

Stížnost musí být vyřízena do 60 dnů ode dne jejího doručení správnímu orgánu příslušnému k jejímu vyřízení.

1) § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

2) § 175 a § 18 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád

Vytvořeno 20.5.2014 | přečteno 283x | ernest
load