Založení a fungování města

§ 5, odstavec 1, písm. a) zákona č. 106/1999 Sb.

Tanvald byl povýšen na město roku 1905.

Město Tanvald

Samospráva územních samosprávných celků je zaručena a dána ústavním zákonem č. 1/1993 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Ústava České republiky). Město Tanvald je dle zákona č. 128/2000 Sb. ze dne 12.dubna 2000 o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území města. Podle § 151 odst. 2 zmíněného zákona jsou městem ty obce, které byly městy ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

Město Tanvald je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.1)

Město pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech. Město je samostatně spravováno zastupitelstvem2).

Městský úřad v Tanvaldě

Každá obec má svůj obecní úřad 3) - v našem městě je to Městský úřad v Tanvaldě. Městský úřad má svůj organizační řád.

Podmínky a principy, za kterých funguje Město Tanvald a Městský úřad v Tanvaldě, vycházejí zejména ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

Městská policie v Tanvaldě

Městské zastupitelstvo v Tanvaldě zřídilo v souladu se zákonem4) obecně závaznou vyhláškou o městské policii, která nabyla účinnosti dne 1.11.1997, Městskou policii v Tanvaldě. K fungování městské policie v Tanvaldě byl vydán radou města dne 26.3.2008 usnesením č. 97/6/2008 Statut Městské policie s okamžitou účinností.

1) zákon č. 128/2000 Sb., § 2, odst. 1, ve znění pozdějších předpisů
2) zákon č. 1/1993 Sb., (Ústava ČR) článek 101, ve znění pozdějších předpisů
3) zákon č. 128/2000 Sb., odst.109-116, ve znění pozdějších předpisů
4) zákon č. 553/1991 Sb., (zákon o obecní policii), § 1, odst. 1, ve znění pozdějších předpisů
 

Vytvořeno 1.12.2021 11:05:24 | přečteno 331x | ernest
load