Právní předpisy

(§ 5, odst. 1, písm. e) zákona č. 106/1999 Sb.) 

Při výkonu samostatné působnosti se město řídí § 35, odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Při výkonu přenesené působnosti (státní správy) se orgány města řídí § 61, odst. 2 a, b) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 

Kromě již uvedených právních předpisů (viz výkon státní správy odborů MěÚ) uvádíme další nejdůležitější předpisy, podle nichž MěÚ Tanvald a orgány města jednají a rozhodují:

 • Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

 • Zákon č. 3/1993 Sb., o státních symbolech ČR

 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 129//2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon  č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon  č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon  č. 85/1990 Sb., o právu petičním

 • Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon  č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky

 • Vyhláška MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon  č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

 • Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

 • Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

 • Vyhláška MV č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do parlamentu ČR, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstva krajů, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu

 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

 • Vyhláška MŠ č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon o státním rozpočtu (týkající se příslušného roku)

 • Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do majetku obcí, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

 • Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

 • Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů

 • Vyhláška MV č. 418/2008 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii

 • Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 • Vyhláška MV č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků

 • Zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 541/2021 Sb., o odpadech

 • Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství

 • Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů

Některé z výše uvedených zákonů, vyhlášek a nařízení doznala pozdějších změn a doplnění, podrobné informace o nich získáte v sekretariátu starosty a tajemníka. Do textu obecně závazných předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů lze nahlédnout rovněž v sekretariátu starosty a tajemníka. Zde je možno za příslušný poplatek získat i výpis z těchto právních předpisů. 

Město Tanvald a MěÚ Tanvald se ve své činnosti řídí také:
 • obecně závaznými vyhláškami vydanými zastupitelstvem města a nařízeními vydanými radou města

 • při výkonu přenesené působnosti návrhy opatření, popřípadě rozhodnutími Krajského úřadu Libereckého kraje podle zvláštního zákona

Datum poslední úpravy: prosinec 2021

 

 

 

 

Vytvořeno 20.5.2014 - aktualizováno 1.12.2021 16:39:29 | přečteno 312x | ernest
load