Organizační řád a schéma MěÚ

čl. 1

Úvodní ustanovení

Organizační řád městského úřadu Tanvald vychází zejména ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění (dále jen zákon o obcích) a stanoví zásady činnosti a řízení úřadu, úkoly jeho odborů a oddělení, vzájemné vztahy mezi nimi a organizační strukturu úřadu.

čl. 2

Postavení a působnost úřadu

Postavení a působnost městského úřadu upravuje zákon o obcích.

Úřad plní úkoly v oblasti samostatné působnosti a přenesené působnosti.

1. V oblasti samostatné působnosti úřad:

 • a/ Plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo města nebo rada města.
 • b/ Pomáhá výborům zastupitelstva města a komisím rady města v jejich činnosti.
 • c/ Rozhoduje v případech stanovených zákonem o obcích nebo zvláštním zákonem.
 • d/ Rozhoduje o poskytování informací žadateli podle zákona č.106/ 1999 Sb. v platném znění.
 • e/ Po odborné stránce usměrňuje subjekty, které město zřídilo.

2. V oblasti přenesené působnosti úřad:

 • a/ Vykonává přenesenou působnost ve věcech, které stanoví zvláštní zákony, a v rozsahu svěřeném mu zákonem o obcích nebo jiným zákonem nebo na základě zákona o obcích. V tomto případě je území města Tanvald správním obvodem úřadu.
 • b/ Vykonává přenesenou působnost jako pověřený obecní úřad 1) v rozsahu jemu svěřeném zvláštními zákony a ve správním obvodu určeném prováděcím právním předpisem 2).
 • c/ Vykonává přenesenou působnost jako úřad obce s rozšířenou působností 3) v rozsahu jemu svěřeném zvláštními zákony a ve správním obvodu určeném prováděcím právním předpisem 4).

Správní obvody pověřeného úřadu (označovaného také jako II) a úřadu obce s rozšířenou působností (označovaného také jako III) jsou v případě Tanvaldu stejné a jsou vymezeny územím obcí a měst Albrechtice v Jizerských horách, Desná, Harrachov, Jiřetín pod Bukovou, Kořenov, Plavy, Smržovka, Tanvald, Velké Hamry, Zlatá Olešnice.

Při výkonu přenesené působnosti se úřad řídí při rozhodování o právech, právem chráněných zájmech a povinnostech fyzických a právnických osob zákony a právními předpisy vydanými na základě zákona.  V ostatních případech se úřad řídí též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů, pokud tyto jsou stanoveny zákonem.

Podmínkou platnosti směrnic ústředních správních úřadů je jejich publikování ve Věstníku vlády pro orgány kraje a orgány obcí. Dále se úřad při výkonu přenesené působnosti řídí též návrhy opatření, popřípadě rozhodnutím krajského úřadu, učiněnými podle zvláštního zákona 5) v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti.

Metodickou a odbornou pomoc ve věcech přenesené působnosti poskytuje úřadu krajský úřad.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-1) příloha č.1 zákona č. 314/2002 Sb. ze dne 13.června 2002

- 2) a 4) vyhláška MV č. 388/2002 Sb. ze dne 15.8.2002

- 3)  příloha č. 2 zákona č.314/2002 Sb. ze dne 13. června 2002

- 5) §93g  písm. h) a § 93h zákona č. 129/2000 Sb. , o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

čl. 3

Organizační struktura úřadu

Úřad tvoří starosta, uvolněný místostarosta, neuvolněný místostarosta, tajemník MěÚ a zaměstnanci zařazení do úřadu. V čele úřadu je starosta. Pro jednotlivé úseky činnosti úřadu jsou zřízeny radou města odbory a oddělení, v nichž jsou začleněni zaměstnanci města zařazení do úřadu. Odbory a oddělení plní úkoly v samostatné i přenesené působnosti.

Odbory:

 • 1. správní
 • 2. ekonomický
 • 3. rozvoje a komunálních věcí
 • 4. stavební úřad a životní prostředí
 • 5. dopravy

Oddělení:

 • 1. sociálně-právní ochrany dětí
 • 2. sociální práce a sociálních služeb
 • 3. kancelář tajemníka
 • 4. kulturní kancelář

V oddělení kancelář tajemníka jsou začleněny obecní živnostenský úřad, romský poradce a pracoviště krizového řízení.
V oddělení sociální práce a sociálních služeb je začleněno zařízení Dům s pečovatelskou službou – DPS.
V oddělení kulturní kancelář jsou začleněna zařízení městské kino, městská knihovna a městské infocentrum.
V odboru rozvoje a komunálních věcí je začleněno zařízení Středisko technické služby.

Funkční náplně odborů a oddělení stanoví tajemník MěÚ se souhlasem rady města.

čl. 4

Organizace a řízení úřadu

Každý odbor a oddělení má svého vedoucího, který ho řídí a odpovídá za jeho činnost.

Každý zaměstnanec má pouze jednoho bezprostředně nadřízeného vedoucího, jímž je řízen a jemuž je za svou činnost odpovědný.

Činnosti jednotlivých odborů a oddělení koordinuje tajemník MěÚ.

Spory vzniklé mezi odbory nebo odděleními úřadu při zabezpečování správních činností a pracovních úkolů řeší tajemník MěÚ, v případě jeho nepřítomnosti starosta nebo místostarosta.

Pro zabezpečování vnitřního chodu úřadu může tajemník MěÚ vydávat vnitřní předpisy MěÚ a příkazy tajemníka MěÚ.

Odbory a oddělení jsou povinny v  rozsahu své působnosti si vzájemně poskytovat informace o úkolech, které plní, vydávat stanoviska a posudky potřebné pro činnost ostatních odborů a oddělení a projednávat s nimi záležitosti týkající se úkolů spadajících do jejich kompetence.

čl. 5

Starosta

 1. Starosta stojí v čele úřadu, je statutárním zástupcem města.
 2. Práva a povinnosti starosty jsou upraveny § 103 a násl. zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Náplň činnosti starosty v rámci užšího organizačního členění:
  1. hlavní směry hospodářského, územního, sociálního a kulturního rozvoje města, ochrany a tvorby životního prostředí,
  2. finanční politika města, odpovědnost za finanční hospodaření města a dodržování rozpočtu města, podepisování smluv, odpovědnost za objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok auditorem a neprodlené ohlášení této skutečnosti finančnímu úřadu,
  3. rozvoj a investiční činnost,
  4. školství,
  5. společenský styk, reprezentace města, styk s partnerskými městy,
  6. krizové řízení, požární a povodňová ochrana, styk s KVV Liberec,
  7. řízení městské policie, styk s policií ČR,
  8. obchod, placené služby, doprava,
  9. komunální věci, technické služby, technický rozvoj,
  10. další úkoly stanovené právními předpisy.

čl. 6

Místostarostové

Uvolněný místostarosta

 1. Zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti v plném rozsahu.
 2. Společně se starostou podepisuje obecně závazné vyhlášky.
 3. Náplň činnosti uvolněného místostarosty v rámci užšího organizačního členění úřadu:
  1. školství,
  2. děti, mládež, sport,
  3. informování veřejnosti o činnosti města,
  4. životní prostředí,
  5. byty a nebytové prostory včetně problematiky TABYS s.r.o. a Teplárenství s.r.o.,
  6. záležitosti výkonu veřejné správy,
  7. kontrolní činnost rámcově a odpovědnost za agendu stížností, podnětů, oznámení občanů a petic,
  8. infocentrum a Tanvaldský zpravodaj.

Neuvolněný místostarosta

 1. Zastupuje starostu a uvolněného místostarostu v době jejich společné nepřítomnosti v plném rozsahu.
 2. Náplň činnosti neuvolněného místostarosty v rámci užšího organizačního členění úřadu:
  1. zdravotnictví,
  2. kultura,
  3. sociální věci,
  4. cestovní ruch.

čl. 7

Tajemník MěÚ

1/ Postavení tajemníka MěÚ upravuje zejména § 110 zákona o obcích.

Tajemník MěÚ je odpovědný za plnění úkolů MěÚ v samostatné působnosti i přenesené působnosti starostovi.

Tajemník MěÚ

 • a/ zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě města nebo zvláštnímu orgánu města,
 • b/ plní úkoly uložené mu zastupitelstvem města, radou města nebo starostou,
 • c/ stanoví podle zvláštních právních předpisů platy všem zaměstnancům města zařazeným do MěÚ,
 • d/ plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům města zařazeným do MěÚ,
 • e/ vydává spisový řád, skartační řád a pracovní řád MěÚ a další vnitřní předpisy MěÚ, nevydává-li je rada města,
 • f/  vede registr oznámení podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

Tajemník MěÚ se zúčastňuje zasedání zastupitelstva města a schůzí rady města s hlasem poradním.

2/  Tajemník MěÚ je jmenován a odvoláván starostou města se souhlasem ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje, bez souhlasu ředitele krajského úřadu je jmenování a odvolání tajemníka MěÚ neplatné.

3/ Tajemník MěÚ nesmí vykonávat funkce v politických stranách a hnutích.

4/ Podle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně  některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je tajemník MěÚ vedoucím úřadu.

5/ Náplň práce tajemníka MěÚ v rámci užšího organizačního členění:

 • 1/  řízení, kontrola a koordinace činností odborů, oddělení a zaměstnanců,
 • 2/  stanovení náplně práce jednotlivým odborům a oddělením,
 • 3/ schvaluje dovolenou a pracovní volno vedoucím zaměstnancům a jemu přímo podřízeným  zaměstnancům,
 • 4/  uděluje souhlas vedoucím zaměstnancům k služebním cestám,
 • 5/  organizace a rozvoj řízení,
 • 6/  organizační věci zastupitelstva, rady, výborů a komisí,
 • 7/  legislativa,
 • 8/  informační vztahy (vnitřní i navenek), uplatňování zákona č. 106/1999 Sb., propagace, odborná literatura, vzdělávání, školení, semináře,
 • 9/ organizační a obsahové věci oddělení kanceláře tajemníka,
 • 10/  inventarizace majetku města, UIK,
 • 11/  organizační věci partnerství s městy v SRN a v Polsku,
 • 12/  dílčí úkoly hospodářského, územního, sociálního a kulturního rozvoje města a ochrany a tvorby životního prostředí.

čl. 8

Vedoucí odboru a vedoucí oddělení

1/ Vedoucího odboru jmenuje do funkce rada města, vedoucího oddělení jmenuje do funkce tajemník MěÚ.

Jako vedoucí zaměstnanci jsou vedoucí odborů a oddělení vedoucími úředníky ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vedoucí odboru nebo vedoucí oddělení řídí svůj odbor nebo oddělení a odpovídají za výkon samostatné i přenesené působnosti na svěřeném úseku a za kvalitu práce jim podřízených zaměstnanců.

2/ Vedoucí odboru nebo oddělení zejména:

 • a/ v  rozsahu funkční náplně odboru nebo oddělení stanoví konkrétní pracovní úkoly a přijímá opatření k jejich zajištění a splnění,
 • b/ se souhlasem tajemníka MěÚ vymezuje úkoly zaměstnanců zařazených do odboru nebo oddělení v písemných pracovních náplních a pravidelně hodnotí činnost, výkonnost a pracovní výsledky svých podřízených,
 • c/ zajišťuje spolupráci s  ostatními odbory nebo odděleními úřadu, případně vyžaduje při  plnění  úkolů pomoc a spolupráci příslušných jiných odborů nebo oddělení úřadu,
 • d/ v jednotlivých případech vymezuje rozsah pravomoci svých podřízených v jednání jménem odboru nebo oddělení,
 • e/ kontroluje výkon samostatné i přenesené působnosti na svěřeném úseku,
 • f/ kontroluje a dbá na dodržování obecně závazných předpisů i vnitřních předpisů MěÚ v odboru nebo oddělení a vydává nebo navrhuje potřebná opatření k jejich dodržování,
 • g/ v rámci přenesené působnosti spolupracuje s  příslušnými organizačními útvary krajského úřadu a s úřady měst a obcí v územním obvodu úřadu II a III,
 • h/ sleduje odbornou úroveň podřízených zaměstnanců a navrhuje tajemníkovi MěÚ způsob a okruhy jejich průběžného vzdělávání,
 • i/ vede zaměstnance k dodržování pracovního řádu, předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně,
 • j/ odpovídá za vybavení pracoviště potřebnými pracovními pomůckami,
 • k/  plní úkoly a povinnosti vyplývající pro ně z pracovního řádu a kontrolního řádu.

čl. 9

Zaměstnanci zařazení do úřadu

1/ Zaměstnanci města zařazení do úřadu jsou začleněni do odborů a oddělení úřadu.

2/ Zaměstnanci zařazení do úřadu a vykonávající správní činnosti, čímž se rozumí plnění úkolů v samostatné nebo přenesené působnosti města podle zvláštních předpisů, jsou úředníky ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Úředníky nejsou zaměstnanci zařazení do úřadu a vykonávající výhradně pomocné, servisní nebo manuální práce, nebo kteří výkon takových prací řídí.

Zaměstnance k výkonu správní činnosti zařazuje v souladu s druhem práce uvedeným v pracovní smlouvě tajemník MěÚ jako vedoucí úřadu.

Úředníci vykonávají především správní činnosti, pracovní úkoly stanovené pracovní náplní, která vychází z druhu práce uvedeného v pracovní smlouvě a z funkční náplně odboru nebo oddělení do kterého jsou začleněni. Na úředníky se vztahuje zákon č. 312/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, který upravuje jejich pracovní poměr k městu a jejich vzdělávání. Citovaný zákon řeší i základní práva a povinnosti úředníků.

3/ Zaměstnanci zařazení do úřadu, kteří nejsou úředníky a vykonávají výhradně pomocné, servisní nebo manuální práce nebo kteří výkon takových prací řídí, plní pracovní úkoly vyplývající z druhu práce /profese/ uvedeného v pracovní smlouvě a jejich pracovněprávní vztahy se řídí pouze zákoníkem práce.

čl. 10

Počet zaměstnanců

Celkový počet zaměstnanců zařazených do úřadu stanovuje rada města.

čl. 11

Zastupování

1/ Vedoucí odboru nebo vedoucí oddělení, které není zařazeno do odboru, určí se souhlasem tajemníka MěÚ svého zástupce a vymezí rozsah zastupovaných činností.

2/ Zastupovaný a zástupce jsou povinni se při předávání funkce vzájemně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na řádný výkon funkce.

3/ Zastupovaný si může vyhradit právo rozhodnutí o zvlášť důležitých otázkách.

čl. 12

Předávání funkcí vedoucích odborů nebo oddělení

O předávání funkcí se provede písemný záznam. Má-li předávací proces návaznost na hmotnou odpovědnost, provede se zároveň mimořádná inventarizace.

čl. 13

Závěrečná ustanovení

1/  Tento organizační řád je platný od 15. 11. 2018 a ruší platnost organizačního řádu platného od 01. 09. 2016.

2/  Přílohou č. 1 organizačního řádu je organizační schéma MěÚ Tanvald.

Přílohou č. 2 organizačního řádu je funkční náplň odborů a oddělení MěÚ Tanvald.

3/  Tento organizační řád vydala Rada města Tanvald dne 14. 11. 2018 usnesením č. 337/21/2018.

Organizační schéma MěÚ Tanvald

organizacni schema, obrázek se otevře v novém okně
Vytvořeno 13.2.2019 | přečteno 3286x | ernest
load