Likvidace odpadu

Informace k místnímu poplatku za komunální odpad

Místní poplatek za komunální odpad je splatný ve dvou stejných splátkách vždy nejpozději do 31. března a 30. září kalendářního roku, přičemž je možné uhradit je i jednorázově. Výše místního poplatku za komunální odpad pro rok 2023 je 720 Kč na 1 poplatníka.

Složenky již letos nebudou zasílány. Pro platbu převodem prosím použijte stejný variabilní symbol jako v roce 2022 a buďte pečliví při jeho vyplňování, aby se nestalo, že Vaše platba bude připsána jinému poplatníkovi. Vyvarujte se, prosím, používání starých variabilních symbolů platných do konce roku 2019. Poplatek je rovněž možné uhradit v pokladně MěÚ, Palackého 359 v aktuálně platných úředních hodinách. 

V případě nejasností kontaktujte, prosím, ekonomický odbor, p. Lálovou, tel. 483369545.

Odpad. „Nejlepší odpad je ten, který ani nevznikne.“  Kupujte produkty, z nichž je nebo vzniká co nejméně odpadu.  


Starý papír a karton vhazujte do modrých sběrných nádob.  Do nádob nevhazujte použité dětské pleny a hygienické pomůcky. Krabice a kartony je třeba složit a sešlápnout, aby byly do nádob dobře skladné. Větší množství starého papíru, zejména kartonů, je možno po dohodě odložit v pracovní době technických služeb v areálu technických služeb v Tanvaldu – Žďáru od pondělí do pátku 6,00 -14,30 hod.

Skleněné láhve a sklenice vhazujte do zelených sběrných nádob.  Do nádob na sklo zásadně nepatří předměty z porcelánu nebo keramiky, žárovky nebo zářivkové trubice. 

PET láhve a ostatní směsné plasty jako jsou např. láhve od nápojů, mycích a čisticích prostředků, vymyté, čisté kelímky od jogurtů, margarínů, pomazánkových másel, zmrzlin, sýrů apod., dále čisté igelitové sáčky nebo folie, a různé jiné plastové obaly, vhazujte do žlutých sběrných nádob nebo sbírejte do žlutých pytlů. Svoz žlutých pytlů provádějí technické služby každý čtvrtek. Pytle si poplatník může vyzvednout na MěÚ, odboru rozvoje a KV a v infocentru.

Tetrapaky – obaly nebo krabice od mléka, džusů a jiných nápojů sbírejte do oranžových pytlů.  Svoz provádějí technické služby každý čtvrtek. Pytle si poplatník může vyzvednout na MěÚ, odboru rozvoje a KV a v infocentru. 

Kovové obaly - zejména nápojové a jiné plechovky, plechová víčka od sklenic apod. sbírejte do šedých pytlů. Pytle si poplatník může vyzvednout na MěÚ, odboru rozvoje a KV
a v infocentru.

Starý textil vhazujte v zavázaných igelitových taškách nebo pytlích do bílých kontejnerů na textilní odpad. 

Staré elektrospotřebiče - větší elektrospotřebiče jako jsou televizory, vysavače, počítače a monitory, pračky, myčky na nádobí, mikrovlnky, elektrické grily, ledničky a mrazáky, sporáky, kuchyňské roboty nebo větší strojky apod. Odvoz technickými službami v dohodnutém termínu a místě, bezplatná služba na telefon  č. 483369554. Tyto elektrospotřebiče musí být nerozebrané, kompletní!  Staré elektrospotřebiče je rovněž možné odevzdat každou poslední sobotu v měsíci od 8.00 do 11.00 hodin v České ulici za viaduktem. Drobné elektrospotřebiče jako jsou vysoušeče vlasů, varné konvice, žehličky, mixéry a jiné kuchyňské strojky, radia, přehrávače, kalkulačky, telefony a jiná drobná elektrozařízení z domácností odkládejte do červených kontejnerů na drobný elektroodpad.

Objemný odpad je zbytkový odpad, který nelze uložit do nádob na směsný odpad, např. postele, pohovky, gauče, lehátka, skříně, komody, stoly, křesla, židle, regály, matrace, koberce a jiné staré podlahové krytiny, dětské kočárky, jízdní kola, kufry atd. Odvoz technickými službami v dohodnutém termínu a místě, bezplatná služba na telefon
č. 483369554. 
Tento odpad v žádném případě neodkládejte kdykoliv a jakkoliv k nádobám na směsný a tříděný odpad nebo jiná veřejná místa! Tuto službu mohou občané využít
2x ročně. 

Nepoužité, staré léky odevzdávejte nejlépe ve své lékárně.

Stavební suť z domácností, která vzniká drobnou údržbou, zejména svépomocí  - odvoz technickými službami na zavolání v dohodnutém termínu a místě na telefonu
č. 483 369 554. Za stavební suť je považována i sanitární keramika (WC, umyvadlo apod.). V žádném případě se nejedná o větší množství ze stavební činnosti, v takovém případě musí být likvidace stavebního odpadu zajištěna majitelem nemovitosti nebo firmou provádějící stavební práce individuálně na své náklady.

Baterie a malé akumulátory – vhazujte do boxu kontejnerů na drobný elektroodpad, odevzdávejte v prodejnách, případně odevzdejte při mobilním sběru nebezpečného odpadu.

Zářivkové trubice a úsporné žárovky - každou poslední sobotu v měsíci od 8.00 do 11.00 hodin lze v České ulici za viaduktem odevzdat světelné zdroje, jako jsou úsporné žárovky, kompaktní úsporné zářivky, lineární (trubicové) zářivky, výbojky a světelné zdroje s LED diodami. Nejedná se o klasické žárovky, které patří do směsného odpadu. Odběr zajišťují technické služby města. Svítidla a světelné zdroje lze odevzdat i ve výměníku pod. č.p. 553 každý pátek od 12,00 do 14,30 hod. 

Bioodpad 

Co patří do popelnice na bioodpad?

 • zbytky ovoce a zeleniny, slupky (včetně citrusových plodů)
 • čajové sáčky, kávová sedlina včetně papírových filtrů
 • papírové proložky od vajec
 • květiny (BEZ celofánu, šňůrky a květináče)
 • tráva, plevel, drny se zeminou
 • košťály a celé rostliny, zbytky rostlin
 • listí
 • větve keřů i stromů
 • piliny, hobliny, kůra, štěpka
 • seno, sláma
 • vychladlý popel ze spalování dřeva

Co nepatří do popelnice na bioodpad?

 • maso, masové omáčky, vývary, kosti, kůže
 • mléčné výrobky
 • vajíčka, včetně skořápek
 • zbytky z kuchyní rostlinného původu, které obsahují suroviny živočišného původu (pokrmy z masa, z vajec a mléka)
 • zbytky z kuchyní jako prošlé pečivo, těstoviny, knedlíky
 • skořápky z ořechů, pecky z ovoce
 • jedlý olej a tuk
 • zvířecí trus, moč a hnůj jako podestýlka domácích zvířat včetně exkrementů
 • peří, chlupy, vlasy
 • uhynulá zvířata
 • kontaminované piliny, hobliny, kůra, štěpka
 • nebezpečné odpady
 • obalové materiály
 • papírové kapesníky, ubrousky

Vzhledem ke klimatickým podmínkám jsou nádoby na bioodpad v Tanvaldu v zimním období ze stanovišť staženy. Případnou likvidaci většího množství bioodpadu v zimním období lze uskutečnit po dohodě s odborem rozvoje a KV MěÚ Tanvald nebo technickými službami. Dále lze bioodpad větších rozměrů (větve, listí, tráva) odvážet každý čtvrtek v období od jara do podzimu na skládku Honvard a to v čase od 13,00 do 16,00 hod., nebo po domluvě s vedoucím technických služeb č. telefonu 602 493 756.

Oleje a jedlé tuky z domácností – jsou na třech stanovištích, a to v ulici Palackého
u sportovní haly, na sídlišti Šumburk a v technických službách Žďár. Oleje a tuky se do nádob vhazují v uzavřených lahvích. 

Nebezpečný odpad jako jsou chemické přípravky používané v domácnostech, zbytky laků a barev, ředidel apod. a dále zářivkové trubice a úsporné žárovky odevzdávejte při mobilním sběru nebezpečného odpadu. Termíny a místa mobilního sběru nebezpečného odpadu vyhlašuje město 2x ročně zpravidla na jaře a na podzim.

Ostatní odpad z domácností vhazujte do nádob na směsný odpad.  Jedná se o odpad, který již nelze dále zpracovávat jako druhotné suroviny. 

Autodíly a pneumatiky nejsou komunálním odpadem a je povinností občanů je řádně likvidovat na místech k tomu určených. Opotřebované pneumatiky mohou občané odevzdat bezplatně na místech zpětného odběru (nejbližší místa Autocentrum Tůma, s.r.o. Tanvald)  Je zakázáno je kdekoliv volně odkládat.

Pokud máte pochybnosti jak konkrétní odpad z domácnosti zlikvidovat, obraťte se na odbor rozvoje a KV MěÚ.

Likvidace a třídění odpadů v Tanvaldu bohužel stále není na uspokojivé úrovni. Je to vidět kolem nádob a v nádobách na odpad ve všech částech města.

Negativním jevem je skutečnost, že na stanovištích na směsný a tříděný odpad a na jiných veřejných místech se denně povaluje starý nábytek, velké elektrospotřebiče, matrace, koberce, podlahové krytiny a další odpad všeho druhu. Opakujeme, že pro svoz objemného odpadu z domácností fyzických osob, poplatníků město Tanvald zřídilo kontaktní linku na čísle 483 369 554. Technické služby objemný odpad z každé domácnosti v Tanvaldu operativně po dohodě odvezou a není třeba hyzdit okolí a vytvářet černé skládky. Tuto službu mohou občané využívat 2 x ročně v rámci poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Subjekty a fyzické osoby, které v Tanvaldu podnikají, musí odpady vznikající z jejich podnikatelské činnosti řádně likvidovat na své náklady a mít uzavřeny příslušné smlouvy se svozovou firmou, nemohou využívat systém určený pouze pro fyzické osoby a tím zatěžovat město a poplatníky.

Komunální odpad z domácností lze v Tanvaldu ukládat a třídit do příslušných nádob a do pytlů. Opětovně připomínáme, že žluté, oranžové a šedé pytle na třídění odpadů je možno si zdarma vyzvednout na radnici, odboru rozvoje a komunálních věcí a v infocentru. Žluté pytle jsou na směsné plasty, oranžové na nápojové obaly-tetrapaky a šedé na kovové obaly. Naplněné a řádně zavázané žluté, oranžové a šedé pytle mají své místo u nádob
na odpad. Svoz pytlů s vytříděným odpadem provádějí technické služby každý čtvrtek, neodkládejte proto tyto pytle k nádobám v průběhu celého týdne, ale nejdříve v odpoledních hodinách ve středu!  Prosíme občany, aby do pytlů vkládali pouze ty odpady, které do nich patří. To samé platí i v případě nádob na tříděný odpad na veřejných stanovištích. Nevhodný nebo znečištěný odpad v nádobách nebo pytlích na tříděný odpad znehodnotí celý obsah, který už v mnoha případech nemůže být dále zpracován a musí skončit ve spalovně nebo na skládce. Vícenáklady pak zaplatíme všichni. Apelujeme na občany, kteří dosud odpad řádně netřídí, aby tak ve prospěch zlepšení životního prostředí a pořádku ve městě učinili. Městský úřad děkuje všem, kteří odpady poctivě třídí.


Vytvořeno 17.6.2021 - aktualizováno 7.6.2023 13:52:19 | přečteno 6346x | ernest
load