Funkční náplň odborů a odd.

Příloha č. 2 Organizačního řádu MěÚ Tanvald

Funkční náplně odborů a oddělení Městského úřadu Tanvald

ODBOR SPRÁVNÍ

 1. agenda matrik a matriční spisovny včetně rozhodování o přestupcích
 2. agenda vidimace a legalizace /ověřování/
 3. agenda správních činností: evidence obyvatel, OP, CD a RČ včetně rozhodování o přestupcích
 4. rozhodování o přestupcích uvedených v §§ 2-8, zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
 5. agenda školství v přenesené a samostatné působnosti včetně rozhodování o přestupcích
 6. agenda voleb
 7. agenda referend
 8. agenda sčítání lidu, domů a bytů
 9. identifikace fyzické a právnické osoby
 10. rušení trvalého pobytu, včetně uzavřených veřejnoprávních smluv
 11. ověřený výpis z ISVS prostřednictvím CzechPOINT
 12. informace o občanech
 13. informace o údajích umožňujících posoudit spolehlivost žadatele o zbrojní průkaz
 14. úhrada nákladů po zemřelých osobách
 15. úkoly pověřeného úřadu pro matriční úřady v územním obvodu
 16. stanoviska k udělení SO ČR
 17. informace k řízení o udělení SO ČR
 18. ověřování odborné způsobilosti /zkouška/ vidimace, legalizace pro úřady v územním obvodu
 19. spisovna odboru
 20. skartace písemností úřadu
 21. podatelna, poštovna, telefonní ústředna
 22. zajišťování a sklad kancelářského a hygienického materiálu
 23. informační systém
 24. úřední razítka, ostatní razítka – zhotovení, evidence
 25. průkazy zaměstnanců, vizitky - zhotovení
 26. evidence odborných knih, tisku a odborných časopisů
 27. pracovní oděvy
 28. servis rotomatů a zabezpečovacích zařízení
 29. nalezená věc
 30. zveřejnění telefonního seznamu ve Zlatých stránkách
 31. zajišťování provozu E-boxu a sběrné nádoby na baterie a akumulátory fy Asekol
 32. likvidace vyřazených OP, CP, ŘP,ORV, DKŘ,DKV,PPZŘ
 33. organizační záležitosti KPOZ
 34. státní symboly
 35. správa, evidence a drobná údržba budovy a movitého majetku v obou budovách MěÚ
 36. celoroční údržba prostranství u MěÚ, Palackého 359
 37. úklid části MěÚ, Palackého 359
 38. dohled nad úklidem MěÚ, Palackého 359, prováděným dodavatelsky

ODBOR EKONOMICKÝ

 1. hospodaření s finančními prostředky města dle platných předpisů
 2. vypracování rozpočtu města a jeho podrobný rozpis na jednotlivé správce kapitol, kontrola čerpání rozpočtových finančních prostředků
 3. evidence majetku města, provádění dílčích majetkoprávních úkonů
 4. inventarizace majetku města a materiálových zásob ve skladech úřadu
 5. vypracování kupních smluv na prodej staveb a pozemků, nájemních smluv na pronájem pozemků a smluv o vydání věci na základě podkladů odboru rozvoje a komunálních věcí
 6. vypracování smluv o půjčkách z fondu ZÚB a jejich evidence
 7. příprava podkladů pro ostatní smlouvy
 8. procesní zajišťování implementace zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv)
 9. účtování o příjmech a výdajích, o výnosech a nákladech, účtování pomocných analytických podkladů, vedení komplexních účetních výkazů
 10. statistické výkazy
 11. evidence a kontrola cenin
 12. fakturace, likvidace přijatých a odeslaných faktur
 13. výběr a evidence místních poplatků
 14. evidence a kontrola příjmů přijatých v jiných odborech, odděleních a zařízeních (správní poplatky, nájemné, tržby, pokuty atd.)
 15. povolování provozu výherních hracích automatů, tombol a věcných loterií
 16. vymáhání splatných pohledávek vzniklých z výkonu přenesené a rozšířené působnosti
 17. vymáhání splatných nedoplatků, pohledávek vzniklých ze samostatné působnosti (ze závazkových vztahů-nájemné, kupní ceny, půjčky, z neplnění OZV, škody, penále, pokuty a další), správních a místních poplatků
 18. vystavování a evidence objednávek (mimo odboru rozvije a KV)
 19. mzdová agenda a dílčí úkoly personální agendy
 20. kontrola cestovních příkazů
 21. vedení spisovny odboru
 22. pokladní služby
 23. evidence, účtování, vyúčtování dotací
 24. evidence DPH
 25. odpisování majetku
 26. evidence příspěvků na rekreaci

ODBOR ROZVOJE A KV

 1. regionální rozvoj
 2. spolupráce s úřadem územního plánování při pořizování územně analytických podkladů a územního plánu obce
 3. vypisování a zajišťování výběrových řízení a konkursů na dodavatele staveb
 4. zajišťování vypracování projektové dokumentace investičních akcí města
 5. realizace investičních akcí města
 6. technický dozor na stavbách
 7. zajišťování zřizování a předávání staveniště dodavatelům
 8. přejímka realizovaných dodávek prací
 9. příprava podkladů pro pronájem a prodej pozemků a staveb
 10. vyřizování stížností, oznámení a podnětů občanů na úseku odboru
 11. správa nemovitostí v majetku města
 12. součinnost s ekonomickým odborem při vedení evidence majetku města
 13. hospodaření s odpady města, evidence skládek
 14. evidence spotřeby energií podle odběrných míst
 15. spolupráce s obchodními společnostmi s majetkovou účastí města
 16. vystavování a evidence objednávek odboru
 17. vydávání oznámení o výskytu hromadných onemocnění zvířat a rostlin
 18. vyhlašování ochranných opatření na území města
 19. agenda bytů
 20. agenda nebytových prostorů – správa, pronájem, vypracování smluv
 21. správa hřbitovů na území města
 22. zabezpečování průběhu sběru odpadových surovin, rozvodu topných médií
 23. vypínání a přerušování dodávky vody, plynu a elektrické energie
 24. vedení spisovny odboru
 25. správní činnosti v úseku památkové péče včetně rozhodování o přestupcích
 26. zajišťování souhrnné agendy o válečných hrobech, která přísluší obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností
 27. správa vymezeného komunálního majetku
 28. řízení střediska technických služeb
 29. řešení problematiky VPS ve městě
 30. kontrola městských lesů v nájmu společnosti TABYS s.r.o.

ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 1. správní činnosti v úseku úřadu územního plánování včetně rozhodování o přestupcích
 2. správní činnosti v úseku stavebního zákona včetně rozhodování o přestupcích
 3. správní činnosti v úseku vodního hospodářství včetně rozhodování o přestupcích
 4. vydávání koordinovaného stanoviska nebo koordinovaného závazného stanoviska podle § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 5. spolupráce s katastrálním úřadem, správa mapových podkladů a dat (GIS), aktualizace mapy čísel popisných města
 6. provádění zápisů údajů do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN) podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů
 7. vyřizování stížností, oznámení a podnětů občanů v působnosti odboru
 8. archivace písemností a dokumentů stavebního úřadu
 9. vedení spisovny odboru
 10. správní činnosti v úseku ochrany zemědělského půdního fondu včetně rozhodování o přestupcích
 11. správní činnosti v úseku lesního hospodářství, myslivosti a rybářství včetně rozhodování o přestupcích
 12. správní činnosti v úseku ochrany přírody a krajiny včetně rozhodování o přestupcích
 13. správní činnosti v úseku ochrany ovzduší včetně rozhodování o přestupcích
 14. správní činnosti v úseku nakládání s odpady včetně rozhodování o přestupcích

ODBOR DOPRAVY

 1. správní činnosti v úseku silničního a speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. tříd a místních komunikací včetně rozhodování o přestupcích
 2. výkon státního dozoru na silnicích II. a III. tříd a místních komunikacích
 3. výkon drážního správního úřadu dle § 54 odst. 2 a § 57 odst. 2 a 3 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách, ve znění pozdějších předpisů
 4. stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. tříd a místních komunikacích
 5. rozhodování o přestupcích v silničním provozu, BESIP
 6. správní činnosti v úseku dopravně správních agend (evidence řidičů, registrace silničních vozidel a zvláštních vozidel)
 7. správní činnosti a výkon státního dozoru v úseku měření emisí
 8. správní činnosti v úseku autoškol
 9. správní činnosti v úseku taxislužby dle § 2, odst. 20 zákona č. 111/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 10. dopravní obslužnost ČSAD a ČD v rámci města, místní doprava
 11. vedení spisovny odboru
 12. výběr a evidence správních poplatků
 13. vyřizování stížností, oznámení a podnětů občanů v působnosti odboru

ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

 1. správní činnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí
  • 1.1 zaměření zejména na děti, jejichž rodiče zemřeli, neplní povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti, nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti (§ 6 zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí), ve znění pozdějších předpisů;
  • 1.2 provádění opatření na ochranu dětí;
  • 1.3 sledování ústavní a ochranné výchovy;
  • 1.4 zabezpečení sociálně-právní ochrany ve vztahu k cizině;
  • 1.5  péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost;
  • 1.6 provádění sociálně-právní ochrany ve zvláštních případech;
  • 1.7 vykonávání funkce opatrovníka a poručníka;
  • 1.8  poskytování nebo zprostředkování odborné pomoci rodičům a jiným osobám odpovědným za výchovu při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené;
  • 1.9 zpracování pravidelného vyhodnocování situace dítěte a individuálního plánu ochrany dítěte;
  • 1.10 pořádání případových konferencí pro řešení zákonem stanovených konkrétních situací ohrožených dětí a jejich rodin;
  • 1.11 podávání odpovědi na žádost oznamovatele, který upozornil na problém výchovy dětí;
  • 1.12 vyžaduje-li to zájem dítěte, ukládá výchovná opatření dle ust. § 13;
  • 1.13 vypracování podrobné zprávy pro soud, které jsou součástí podání návrhů soudu;
  • 1.14 spolupráce s pověřenými osobami a poskytovateli sociálních služeb;
  • 1.15 poskytování pomoci formou odborného sociálního poradenství a terénní sociální práce;
  • 1.16 rozhodování o přestupcích na úseku sociálně-právní ochrany dětí
 2. výkon pěstounské péče, náhradní rodinné péče
  • 2.1 zprostředkovávání osvojení a pěstounské péče;
  • 2.2 poskytování poradenské pomoci pěstounům a osvojitelům v otázkách výchovy dítěte;
  • 2.3 zpracování pravidelného vyhodnocování situace dítěte a individuálního plánu ochrany dítěte;
  • 2.4 uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče, včetně jejich administrace a naplnění práv a povinností pečujících osob a osob v evidenci pěstounů na přechodnou dobu;
  • 2.5 vydávání souhlasu k uzavření dohody s jiným subjektem za účelem pěstounské péče;
  • 2.6 minimálně jednou za dva měsíce je v osobním kontaktu s osobami, které uzavřely dohodu o pěstounské péči a jim svěřenými dětmi za účelem sledování naplňování dohody;
  • 2.7 jednou za šest měsíců zpracovává zprávu o výkonu pěstounské péče v případě uzavření dohody s osobou, která má trvalý pobyt v obvodu jiného obecního úřadu s rozšířenou působností;
  • 2.8 vedení aktuálního seznamu pěstounských rodin;
  • 2.9 spolupráce s pověřenými osobami a poskytovateli sociálních služeb;
 3. správní činnosti na úseku kurátoři a sociální prevence
  • 3.1 zaměření především na práci s dětmi a mladistvými, kteří se dopustili protiprávního jednání (činu jinak trestného, provinění, přestupku) dle zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů a osobami odpovědnými za jejich výchovu;
  • 3.2 provádění opatření na ochranu dětí;
  • 3.3 sledování ústavní a ochranné výchovy;
  • 3.4 spolupráce s věznicemi; práce s lidmi ve výkonu trestu a jejich rodinami;
  • 3.5 péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost (§ 31 zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí), ve znění pozdějších předpisů;
  • 3.6 sociálně právní ochrana ve zvláštních případech;
  • 3.7 dohled nad dětmi s opakovanými závažnými poruchami chování a jednání (útěky domova, užívání drog a experimentování s návykovými látkami, požívání alkoholu, záškoláctví, agresivita);
  • 3.8 poskytování nebo zprostředkování odborné pomoci rodičům a jiným osobám odpovědným za výchovu při řešení závažných výchovných problémů dětí (opakované útěky domova, zneužívání návykových látek, četně alkoholu, záškoláctví atd.);
  • 3.9 spolupráce s úřady práce, Probační a mediační službou, školami a dalšími institucemi, které se podílejí na výchově dětí;
  • 3.10 sledování nepříznivých vlivů působící na děti, zjišťuje jejich příčiny vzniku a činí opatření k  omezení působení těchto jevů;
  • 3.11 zaměření pozornosti na děti páchající trestnou činnost, děti s projevy nesnášenlivosti a násilí, děti ohrožené návykovými látkami;
  • 3.12 na základě vyhodnocení situace ohroženého dítěte zpracování individuálních plánů ochrany dětí dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů;
  • 3.13 pořádání případových konferencí k řešení situace ohroženého dítěte a rodiny dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů;
  • 3.14 rozhodnutí o uložení výchovných opatření, podávání podnětů a návrhů soudu, pokud uložená výchovná opatření nevedla k nápravě dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů;
  • 3.15 působení na obnovení narušených sociálních vztahů dětí v rámci rodinného i širšího sociálního prostředí;

ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

 1. zajištění činností na úseku zdravotnictví v rámci přenesené a samostatné působnosti
 2. zajištění provozu Domu s pečovatelskou službou a pečovatelské služby v Penzionu  pro seniory případně v terénu
 3. sociální práce s klienty
  • 3.1 plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování;
  • 3.2 vyhledávání klientů v jejich přirozeném prostředí;
  • 3.3 sociální poradenství pro cílové skupiny: zdravotně postižení, rodiny s dětmi,
  • cizinci, osoby v hmotné nouzi a senioři;
  • 3.4 výkon funkce opatrovníka dle rozhodnutí soudu;
  • 3.5 ustanovení zvláštního příjemce důchodového pojištění;
  • 3.6 vydávání parkovacího průkazu označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně
  • postiženou;
  • 3.7 spolupráce s navazujícími organizacemi při řešení životní situace klienta;
  • 3.8 provádí terénní sociální práci;
  • 3.9 práce s menšinami a nepřizpůsobivými občany;
 4. správní činnosti na úseku kurátoři a sociální prevence
  • 4.1 spolupráce s věznicemi; práce s lidmi ve výkonu trestu a jejich rodinami;
  • 4.2 spolupráce s úřady práce, Probační a mediační službou;
  • 4.3.práce s menšinami a nepřizpůsobivými občany.

ODDĚLENÍ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

 1. organizační a personální záležitosti úřadu a volených orgánů
 2. výkon komplexních právních činností v jednotlivých oborech veřejné správy a samosprávy
 3.  legislativní zpracování návrhů právních předpisů města
 4. poskytování součinnosti ekonomickému odboru při procesním zajišťování implementace zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv)
 5. vydávání opatření obecné povahy podle § 33d zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
 6. agenda funkce pověřence GDPR
 7. agenda veřejných sbírek
 8. sekretariát starosty a tajemníka
 9. úřední deska a informační tabule
 10. evidence stížností, oznámení a podnětů občanů, evidence žádostí o informace
 11. kontrola správy osobních služebních vozidel MěÚ a evidence jízd osobních služebních vozidel MěÚ
 12. správa počítačových sítí, HW a SW MěÚ a vybraných subjektů města
 13. správa webových stránek města
 14. pracoviště krizového řízení, zajištění úkolů obrany státu
 15. zajištění připravenosti na mimořádné události, varování a ochrana obyvatelstva
 16. bezpečnost práce a požární ochrana
 17. prevence kriminality
 18. agenda působnosti úřadu podle zákona č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
 19. agenda vyvlastňovacího řízení podle § 15 a násl. zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)
 20. agenda obecního živnostenského úřadu vykonávaná v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dalšími zvláštními předpisy v souladu se zákonem č. 570/1991Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů
 21. rozhodování o přestupcích uvedených v §§ 9 a 10, zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích 
 22. vedení evidence zemědělských podnikatelů v rozsahu stanoveném zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
 23. vedení spisovny obecního živnostenského úřadu
 24. vyřizování stížností, oznámení a podnětů občanů v působnosti oddělení

ODDĚLENÍ KULTURNÍ KANCELÁŘ

 1. komplexní zabezpečování činností v úseku kultury
 2. prezentace města ve sdělovacích prostředcích
 3. redakce městského televizního informačního kanálu
 4. vydávání Tanvaldského zpravodaje
 5. řízení a zajišťování provozu zařízení městské kino
 6. zajišťování komplexních odborných knihovnických, bibliografických a kulturně vzdělávacích a osvětových činností v zařízení městská knihovna
 7. komplexní poskytování informačních služeb z Tanvaldu a okolí i celého regionu se zaměřením zejména na cestovní ruch
 8. nákup a prodej informačních materiálů a souvisejících věcí
 9. spolupráce s jinými subjekty v oblasti poskytování informací
Vytvořeno 20.4.2020 | přečteno 2900x | ernest
load