Formuláře ke stažení

Nabízíme Vám ke stažení vybrané formuláře některých odborů MěÚ Tanvald. Formuláře jsou k dispozici ve formátech .doc, .xlsx a .pdf zároveň s informací, jak je příslušný soubor veliký.

Formuláře pro organizace působící v Tanvaldě

Odbor dopravy

Název / popis souboruVelikost / typ souboru
DOP-N01: Žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel621.15 KB .pdf
DOP-N02: Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel665.12 KB .pdf
DOP-N03: Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla640.92 KB .pdf
DOP-N04: Žádost o vydání nového dokladu k vozidlu639.89 KB .pdf
DOP-N05: Žádost o vydání tabulky s registrační značkou (platná od 1.1.2016)629.08 KB .pdf
DOP-N06: Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou632.31 KB .pdf
DOP-N07: Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz631.07 KB .pdf
DOP-N08: Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel646.37 KB .pdf
DOP-N09: Žádost o vyřazení vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla636.86 KB .pdf
DOP-001: Evidenční karta řidiče126.8 KB .pdf
DOP-002: Potvrzení o odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu136.7 KB .pdf
DOP-003: Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu120.7 KB .pdf
DOP-013: Žádost o povolení výroby jednotlivého vozidla resp. přestavby vozidla133.21 KB .pdf
DOP-014: Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného resp. přestavěného vozidla139.31 KB .pdf
DOP-015: Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla152.75 KB .pdf
SIL-001: Žádost o povolení připojení nemovitosti nebo jiné komunikace na silnici II. a III. třídy či MK22.5 KB .doc
SIL-002: Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace pro umístění inž. sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku24 KB .doc
SIL-003: Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace pro stavbu apod., kulturní a sportovní akce, případně uzavírka24.5 KB .doc
SIL-004: Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace, zřizování vyhrazeného parkování21 KB .doc
SIL-005: Žádost o stanovení místní či přechodné úpravy silničního provozu31.5 KB .doc

Odbor ekonomický

Odbor rozvoje a KV

Odbor správní

Odbor stavební úřad a životní prostředí

Název / popis souboruVelikost / typ souboru
LES-001: Vyrozumění o těžbě dříví § 33 odst. 3 lesního zákona č. 289/1995 Sb. v platném znění57 KB .doc
LES-002: Žádost o povolení trvalého nebo dočasného odnětí nebo omezení § 13 lesního zákona č. 289/1995 Sb.30.5 KB .doc
LES-003: Žádost o souhlas s návrhem územního rozhodnutí, jímž má být dotčen PUPFL § 14 lesního zákona č. 289/1995 Sb.29.5 KB .doc
LES-004: Žádost o souhlas s návrhem úz. rozhodnutí, stavba do 50m od okraje lesa § 14 lesního zákona č. 289/1995 Sb.30 KB .doc
ODP-002: Žádost o vydání povolení k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů32.5 KB .doc
OPK-001: Žádost o kácení mimolesní zeleně21.5 KB .doc
OPK-002: Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les26.5 KB .doc
OPK-003: Stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku36 KB .doc
OPK-004: Žádost o koordinované stanovisko59.5 KB .doc
OVZ-001: Žádost o vydání závazného stanoviska dle ust. § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění54 KB .doc
STU-001: Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby41.81 KB .docx
STU-002: Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území40.19 KB .docx
STU-003: Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území39.55 KB .docx
STU-004: Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků37.61 KB .docx
STU-005: Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu35.82 KB .docx
STU-006: Žádost o vydání společného povolení45.55 KB .docx
STU-007: Oznámení záměru38.39 KB .docx
STU-008: Ohlášení stavby37.53 KB .docx
STU-009: Žádost o stavební povolení38.89 KB .docx
STU-010: Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora36.61 KB .docx
STU-011: Ohlášení dokončení stavby376.96 KB .pdf
STU-012: Žádost o vydání kolaudačního souhlasu38.62 KB .docx
STU-013: Žádost o povolení předčasného užívání stavby140.5 KB .doc
STU-014: Oznámení změny v užívání stavby38.38 KB .docx
STU-015: Ohlášení odstranění36.63 KB .docx
STU-016: Společné oznámení záměru40.37 KB .docx
UPD-001: Návrh na pořízení územního plánu nebo jeho změny42.5 KB .doc
UPD-002: Žádost o územně plánovací informaci54 KB .doc
UPD-003: Žádost o závazné stanovisko orgánu ÚP49.5 KB .doc
VOD-000: Co je potřebné k podání na vodoprávní úřad16.44 KB .xlsx
VOD-001: Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu425.52 KB .pdf
VOD-002: Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu334.84 KB .pdf
VOD-003: Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu323.3 KB .pdf
VOD-004: Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu305.52 KB .pdf
VOD-005: Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu326.83 KB .pdf
VOD-006: Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu304.37 KB .pdf
VOD-007: Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu329.48 KB .pdf
VOD-008: Žádost o stavební povolení k vodním dílům379.14 KB .pdf
VOD-009: Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podz. vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností)394.05 KB .pdf
VOD-010: Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu405.61 KB .pdf
VOD-011: Žádost o udělení souhlasu (včetně průzkumných vrtů)187.78 KB .pdf
VOD-012: Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu311.59 KB .pdf
VOD-013: Žádost o vyjádření313.91 KB .pdf
VOD-014: Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla419.13 KB .pdf
VOD-015: Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla, vodohospodářských úprav, stavebních úprav297.6 KB .pdf
VOD-016: Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru292.67 KB .pdf
VOD-017: Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) + ČOV311.29 KB .pdf
VOD-018: Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) + ČOV321.28 KB .pdf
VOD-019: Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel322.44 KB .pdf
VOD-020: Žádost o stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu404.68 KB .pdf
VOD-021: Žádost o stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu422.76 KB .pdf
VOD-022: Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu391.69 KB .pdf
VOD-023: Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnu417.56 KB .pdf
VOD-024: Žádost o výjimku z dosahování cílu ochrany vod255.14 KB .pdf
VOD-025: Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla288.65 KB .pdf
VOD-026: Žádost o vydání společného povolení45.38 KB .docx
VOD-027: Žádost o povolení k užívání vodních děl (kolaudace)549.56 KB .pdf
VOD-028: Ohlášení dokončení stavby20.52 KB .docx
ZPF-001a: Žádost o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu § 9 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu47.5 KB .doc
ZPF-002a: Žádost o stanovení odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu29.5 KB .doc
ZPF-003: Žádost o souhlas při zpracovávání zadání staveb § 7 odst. 3 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu26.5 KB .doc

Oddělení sociální práce a sociálních služeb


Hlášení o produkci a nakládání s odpady

Upozornění - Hlášení o produkci a nakládání s odpady:

Podle § 17 zákona 25/2008 Sb. je možné podávat "Hlášení o produkci a nakládání s odpady" pouze prostřednictvím datového standardu, a to na internetových stránkách ISPOP www.ispop.cz

Obecní živnostenský úřad

V souvislosti s novelou živnostenského zákona s účinností od 1.7.2008 získáte potřebný Jednotný registrační formulář (JRF) včetně Příloh a Změnového listu na oficiálních stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu v sekci Podpora podnikání ( Zde ).

Vytvořeno 22.11.2012 - aktualizováno 3.3.2022 10:47:22 | přečteno 9088x | ernest
load