Technické služby

Základní kontaktní údaje Technických služeb MěÚ Tanvald
Adresa Žďár 98, 468 41  Tanvald
Telefon 483 383 739, 602 493 756
E-mail ts@tanvald.cz
vedoucí Daniel Doležal

Technické služby Tanvaldu v čase

V roce 1988 muselo několik objektů na Šumburku ustoupit výstavbě panelových domů. Mezi nimi byly starší rodinné domy a také sídlo technických služeb. Nutno podotknout, že se v případě technických služeb jednalo o starou a nevyhovující provozovnu se stísněným prostorem bez sociálek. Strohé a zastaralé šatny a sociální zázemí byly umístěny mimo provozovnu a to v suterénu dnešního domu dětí a mládeže na Šumburku, kde se nyní nachází prodejna chovatelských potřeb. Cílem města bylo vymístit provoz technických služeb mimo centrum města. To ale i přesto, že prostory na Šumburku nebyly vyhovující, vyvolávalo ze strany mnoha pracovníků technických služeb kritiku a odpor, neboť se jim zázemí a provozovna z hlediska umístění v centru města zamlouvala. 

Nejvhodnějším místem pro technické služby se tehdy jevil i přes větší vzdálenost od centra Tanvaldu, prostor po bývalých jatkách v Tanvaldě Žďáru. Zde bylo zařízení staveniště pro výstavbu paneláků v Desné, která v té době končila. Město staveniště včetně objektu bývalé restaurace „Černá Máry“ převzalo a v tzv. „akci Z“ přestavělo prakticky do dnešní podoby. Na místě bývalých jatek tak byly zřízeny garáže pro techniku, dílenské a skladovací prostory a venkovní asfaltová manipulační plocha. Sociální zařízení pro zaměstnance a kanceláře vznikly v rekonstruovaném objektu bývalé restaurace. 

Technické služby měly v té době v převážné míře starou techniku, která byla velmi poruchová a zejména při provádění zimní údržby to způsobovalo značné problémy. Technika na zimní údržbu nebo údržbu zeleně, tak jak ji známe dnes, nebyla k dispozici. Celou řadu místních cest se tak při větší sněhové nadílce nepodařilo udržet sjízdnou a později se protahovaly buldozerem. V zimním období se sypalo škvárou z kotelen místních závodů. Na jaře byla z posypu vysoká prašnost a zaměstnanci museli provádět náročný ruční úklid značného množství škváry z místních komunikací.

Technické služby prováděly také svoz komunálního odpadu, popelnic pro Tanvald a okolí. Komunální odpad se vyvážel na skládku na Honvartě, kterou rovněž provozovaly. 

Technické služby patřily pod tehdejší městský národní výbor a později městský úřad. V době privatizace na přelomu let 1990-91 byly snahy některých zastupitelů technické služby privatizovat a služby od privátního subjektu nakupovat. Tvrdilo se, že samostatný soukromý právní subjekt bude fungovat lépe a bude pro město přínosnější a výhodnější než technické služby vlastněné a řízené přímo městem. Na toto téma se vedla široká diskuze. Nakonec se dospělo ke kompromisnímu řešení a tím bylo od 1.5.1991 vytvoření příspěvkové organizace s vlastní právní subjektivitou. Do Technických služeb Tanvald, příspěvkové organizace zřízené městem byl včleněn ještě nezprivatizovaný zbytek bývalého Podniku služeb Tanvald, státního podniku, který vzniknul v roce 1988 po delimitaci Okresního podniku služeb „JAVOZ“. Konkrétně se jednalo o zámečnickou dílnu, která stála na Šumburku na místě dnešního domu s pečovatelskou službou. 

Technické služby, příspěvková organizace musela také převzít od končícího Okresního bytového podniku v Jablonci nad Nisou městskou výtopnu a správu bytového fondu tehdy tzv. státních bytů v Tanvaldě, které se staly majetkem města. Tato příspěvková organizace ale nesplňovala očekávání, které do ní město vkládalo. Zhoršila se operativnost při údržbě komunikací a veřejných prostranství. Město zdlouhavě objednávalo a řešilo opravy všeho druhu a finanční náklady byly vyšší, než se předpokládalo. Lidově řečeno, nic nešlo jednoduše a bylo to drahé. Správa bytů řádně nefungovala a pokračovala v duchu bývalého bytového podniku. Město se připravovalo na prodej bytů do osobního vlastnictví a provoz technických služeb nevyhovoval potřebám města, byl těžkopádný,  neoperativní a neefektivní. Budoucnost kvalitního teplárenství vidělo město v samostatné obchodní společnosti. Dne 1.4.1995 město Tanvald proto založilo za účelem správy bytů se 100 % účastí Tanvaldskou bytovou společnost, TABYS s.r.o.. Správa bytů byla převedena do TABYSu. Dne 1.1.1996 byla z iniciativy a rozhodnutí města založena  obchodní společnost Teplárenství Tanvald s.r.o., kde má dodnes město Tanvald  51 % podíl. Technické služby Tanvald, příspěvková organizace byla do konce roku 1995 zcela zrušena. Provoz technických služeb bylo rozhodnuto převést jako zařízení přímo pod MěÚ a od té doby fungují technické služby úspěšně jako středisko v rámci odboru rozvoje a KV.

Technické služby dnes

Odbor rozvoje a KV je po organizační stránce odpovědný za stav a správu komunálního majetku a je garantem fungování technických služeb. Vedoucí technických služeb se stará o provozní záležitosti střediska. Přiděluje práci, eviduje docházku, zajišťuje opravy techniky střediska, stanovuje způsob provádění běžných oprav a nasazení lidí a techniky. Výhodou našeho modelu je především získání přímého vlivu MěÚ na fungování technických služeb, na způsob a sled jednotlivých oprav a prací, na stanovení termínů a na kvalitu prací, použitou technologii, nákladovost prací a v neposlední řadě na operativnost.  Nespornou výhodou je pak průhlednost celého finančního toku v technických službách. V konečném důsledku dochází k efektivnějšímu vynakládání finančních prostředků města na danou kapitolu a ke snížení nákladů i výdajů v kapitole místního hospodářství. Nevýhodou se může zdát zatížení MěÚ personálními, účetními a dalšími administrativními pracemi pro středisko technických služeb (avšak v únosných mezích a bez potřeby zvyšovat stav zaměstnanců zařazených do MěÚ) a přenos veškeré odpovědnosti za provoz technických služeb na město jako právní subjekt. 

Technické služby musí pracovat ve prospěch města, jeho pěkný vzhled, čistotu a pořádek. Cílem jejich činnosti je spokojenost občanů a návštěvníků města se stavem veřejných prostranství ve vlastnictví města, místních komunikací, městského mobiliáře, další vybavenosti města a komunálního majetku. Nezanedbatelnou úlohu plní technické služby i při svozu a likvidaci komunálního odpadu. Nadstandardní služby poskytují občanům města při odvozu objemného odpadu. Potěší vesměs kladné odezvy na zimní údržbu místních komunikací, údržbu zeleně a čistotu města a to nejen od občanů Tanvaldu, ale i od návštěvníků města. Město dbá na to, aby technické služby pro svou činnost měly vytvořeny dobré podmínky. 

Služby městu a jeho občanům nyní poskytuje 15 kmenových zaměstnanců včetně vedoucího a 15 zaměstnanců zaměstnaných u města v rámci veřejně prospěšných prací.  Technické služby jsou slušně vybavené technikou. Město se snaží techniku obnovovat a udržovat ji tak na vysoké úrovni. Díky dobrému pracovnímu kolektivu, profesionálnímu přístupu, nasazení a vybavenosti technikou se technické služby nemusí za svou práci stydět a jsou i kladně hodnoceny veřejností.

Technické služby

Bobcat

Bobcat

 
Technické služby - ilustrační foto

Technické služby - ilustrační foto

 
Technické služby - ilustrační foto

Technické služby - ilustrační foto

 
Technické služby - ilustrační foto

Technické služby - ilustrační foto

 
Technické služby - ilustrační foto

Technické služby - ilustrační foto

 
Technické služby - ilustrační foto

Technické služby - ilustrační foto

 
Technické služby - ilustrační foto

Technické služby - ilustrační foto

 
Technické služby - ilustrační foto

Technické služby - ilustrační foto

 
Technické služby - ilustrační foto

Technické služby - ilustrační foto

 
Technické služby - ilustrační foto

Technické služby - ilustrační foto

 
Technické služby - ilustrační foto

Technické služby - ilustrační foto

 
Technické služby - ilustrační foto

Technické služby - ilustrační foto

 
Technické služby - ilustrační foto

Technické služby - ilustrační foto

 
Technické služby - ilustrační foto

Technické služby - ilustrační foto

 
Technické služby - ilustrační foto

Technické služby - ilustrační foto

 
Technické služby - ilustrační foto

Technické služby - ilustrační foto

 
 
Vytvořeno 16.7.2020 | přečteno 847x | ernest
load