Městská policie

Základní kontaktní údaje Městské policie Tanvald

Adresa Železnobrodská 299, 468 41  Tanvald
Telefon 725 095 123, 483 394 575
E-mail mp@tanvald.cz
Úřední hodiny pondělí, středa: 15.00 - 17.00

Sbor

vedoucí strážník Marian Stránský
strážník Jan Patrman
strážník Petr Smoleňák
strážník Lubomír Knap

Radarové měření

Úkoly městské policie

Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti města a plní další úkoly, pokud tak stanoví zákon o obecní policii nebo zvláštní zákon, a to zejména...

  • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
  • dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití
  • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce
  • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci
  • podílí se na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích
  • podílí se na prevenci kriminality v obci
  • odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce
  • poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje o obecní policii
  • podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení

Každý má právo obracet se na strážníka městské policie se žádostí o pomoc, strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout.

Při plnění svých úkolů spolupracuje městská policie s Policií České republiky.

Vytvořeno 6.5.2021 | přečteno 1397x | ernest
load