Vyjádření Městského úřadu Tanvald k dalšímu postupu v řízení ohledně vydání rozhodnutí o umístění st

Dne 3.7.2018 vydal Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu,  rozhodnutí, kterým zrušil rozhodnutí o umístění stavby „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“, které vydal zdejší stavební úřad dne 5.10.2017 a věc vrátil stavebnímu úřadu k novému projednání. Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje stavební úřad územní řízení přeruší a vyzve spol. ENTERGEO, SE o doplnění především následujících dokladů:

  • pravomocného rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o stanovení průzkumného území pro zvláštní zásah do zemské kůry dle zákona č. 62/1988 Sb., o geologických  pracích, v platném znění,
  • pravomocného rozhodnutí Obvodního báňského úřadu pro území krajů Libereckého a Vysočina o povolení hornické činnosti důlních děl (hloubkové vrty včetně podzemního výměníku) – zvláštních zásahů do zemské kůry dle zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, v platném znění,
  • vyjádření Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, které bude obsahovat souhlas s realizací geologických prací dle zákona č. 62/1988 Sb., o geologických  pracích, v platném znění.

Po doplnění výše uvedených dokladů bude stavební úřad v územním řízení ohledně umístění stavby „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“ pokračovat. Tento postup je podrobně popsán ve výše uvedeném rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje na str. 56, 57 a 58.

Městský úřad Tanvald závěrem konstatuje, v souladu s názorem Krajského úřadu Libereckého kraje (viz str. 59 rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje ze dne 3.7.2018), že po procesní stránce vedeného územního řízení stavební úřad při vydávání rozhodnutí o umístění stavby nepochybil. Účastníci řízení i veřejnost nebyli na svých procesních právech v rámci vedeného územního řízení zkráceni.

Vytvořeno 10.7.2018 | přečteno 99x | ernest
load