Přerušení územního řízení

Dne 3.7.2018 vydal Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu,  rozhodnutí, kterým zrušil rozhodnutí o umístění stavby „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“, které vydal zdejší stavební úřad dne 5.10.2017 a věc vrátil stavebnímu úřadu k novému projednání. Toto rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje nabylo právní moci dne 19.7.2018. Dne 6.9.2018 vyzval stavební úřad spol. ENTERGEO, SE k doplnění podkladů pro vydání územního rozhodnutí a současně usnesením územní řízení přerušil do doby úplného odstranění nedostatků podání, nejpozději však do 31.12.2020. Jedná se především o doplnění těchto dokladů:

  • pravomocného rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o stanovení průzkumného území pro zvláštní zásah do zemské kůry dle zákona č. 62/1988 Sb., o geologických  pracích, v platném znění,
  • pravomocného rozhodnutí Obvodního báňského úřadu pro území krajů Libereckého a Vysočina o povolení hornické činnosti důlních děl (hloubkové vrty včetně podzemního výměníku) – zvláštních zásahů do zemské kůry dle zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, v platném znění,
  • vyjádření Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, které bude obsahovat souhlas s realizací geologických prací dle zákona č. 62/1988 Sb., o geologických  pracích, v platném znění.
Vytvořeno 6.9.2018 | přečteno 141x | ernest
load