Postoupení odvolání proti rozhodnutí, kterým byla zamítnuta žádost o vydání územního rozhodnutí

Dne 3.8.2016 vydal stavební úřad rozhodnutí, kterým zamítl žádost o vydání územního rozhodnutí na stavbu „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“. Toto rozhodnutí bylo doručováno veřejnou vyhláškou, ve lhůtě do 2.9.2016 měli všichni účastníci územního řízení možnost podat proti tomuto rozhodnutí odvolání. Této možnosti využila společnost ENTERGEO, SE, která proti tomuto rozhodnutí podala dne 18.8.2016 odvolání. Dne 5.9.2016 stavební úřad rovněž veřejnou vyhláškou vyrozuměl účastníky územního řízení o odvolání podaném společností ENTERGEO, SE a zároveň je vyzval, aby se k podanému odvolání vyjádřili ve lhůtě v tomto vyrozumění uvedené. K odvolání spol. ENTERGEO, SE neobdržel stavební úřad ve stanovené lhůtě vyjádření žádného účastníka územního řízení. Jelikož stavební úřad nemůže odvolání vyhovět cestou autoremedury, postoupil jej dne 4.10.2016 k vyřízení Krajskému úřadu Libereckého kraje.

Vytvořeno 4.10.2016 | přečteno 138x | ernest
load