Doplnění podkladů pro vydání rozhodnutí o umístění stavby

Stavební úřad usnesením ze dne 13.1.2015 přerušil územní řízení na stavbu „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“, vyzval žadatele k odstranění nedostatků podání a určil lhůtu k doplnění předloženého návrhu nejpozději do 30.6.2015.

Dne 19.3.2015 společnost ENTERGEO, SE zastoupená společností CHEMTEC engineering spol. s r.o.  doplnila většinu podkladů obsažených ve výše uvedené výzvě stavebního úřadu. Po doplnění i zbývajících podkladů stavební úřad oznámí zahájení územního řízení a konání veřejného ústního jednání veřejnou vyhláškou  vyvěšenou nejméně 30 dní před termínem konání veřejného ústního jednání.

Dnem 1.4.2015 nabývá účinnosti zákon č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí  a další související zákony. V Čl. II tohoto zákona, v přechodných ustanoveních, je popsán postup u stanovisek k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí vydaných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Stavební úřad požádal Ministerstvo životního prostředí o sdělení, zda stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí týkající se shora uvedené stavby, které vydalo Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí  a integrované prevence, dne 26.2.2014 pod č.j. 12835/ENV/14, je v souladu s požadavky právních předpisů, které zapracovávají směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU. 

Vytvořeno 24.3.2015 | přečteno 149x | ernest
load