Geotermální elektrárna

Prodloužení platnosti stanoviska EIA

Na základě předložené žádosti doplněné o podklad „ Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald 1, podklad pro prodloužení platnosti stanoviska dle § 9a odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb ve znění pozdějších předpisů“  zpracovaný Ing. Richardem Kukem, MŽP jako příslušný úřad podle § 21 zákona dospělo k závěru,  že u záměru

13.10.2021 | přečteno 398x | ernest | Celý článek
 

Rozhodnutí o odvolání

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu dne 14.6.2021 rozhodl takto : odvolání ze dne 8.12.2020 ing. J.P. , odvolání ze dne 12.12.2020 mgr. J.V. , odvolání ze dne 16.12.2020 spolku Tnv. 21 stol., odvolání ze dne 23.12.2020 Města Tanvald  se jako nepřípustná zamítají.

18.6.2021 | přečteno 195x | ernest | Celý článek
 

Žaloba proti rozhodnutí ministra životního prostředí

Město Tanvald,  zastoupené na základě plné moci JUDr. Helenou Jantačovou, podalo dne 9.června 2021 Žalobu proti rozhodnutí ministra životního prostředí č.j.  MZP/2021/430/358, sp.zn. R/3874 ze dne 12.dubna 2021.

11.6.2021 | přečteno 194x | ernest | Celý článek
 

Rozhodnutí o rozkladu

V pátek 16.4.2021 obdržela právní zástupkyně města JUDr. Helena Jantačová rozhodnutí ministra o rozkladu města Tanvald proti rozhodnutí MŽP o stanovení průzkumného území.... .

20.4.2021 | přečteno 168x | ernest | Celý článek
 

Vyrozumění o postoupení odvolání Krajskému úřadu Libereckého kraje

MÚ, odbor stavební úřad a životní prostředí oznámil dne 31.3.2021 městu Tanvald, že odvolání proti usnesení ze dne 2.12.2019 (o prodloužení lhůty k doplnění podkladů...) předložil dle § 88 odst.1 zákona č.500/2004 Sb. Krajskému úřadu Libereckého kraje.

1.4.2021 | přečteno 239x | ernest | Celý článek
 

Vyrozumění o podaných odvoláních

Městský úřad v Tanvaldě, odbor stavební úřad a životní prostředí, ve smyslu ustanovení § 86 odst. 2 správního řádu vyrozuměl  dne 20.ledna 2021 veřejnou vyhláškou všechny účastníky řízení o podaných odvoláních a vyzval tyto účastníky řízení, aby se k podanému odvolání vyjádřili ve lhůtě do 7 kalendářních dnů ode dne doručení tohoto ikona souboruvyrozumění.

21.1.2021 | přečteno 195x | ernest | Celý článek
 

Rozhodnutí o prodloužení lhůty k doplnění podkladů

Dne 2.12.2019 rozhodl Městský úřad Tanvald, odbor stavební úřad a životní prostředí ve věci vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení - stavby „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“ na základě žádosti společnosti ENTERGEO, SE (IČ 24217387) se sídlem Podnikatelská 267, Praha 9 doručené dne 5.11.2020, že lhůta k doplnění podkladů pro rozhodnutí o umístění stavby se prodlužuje do 31.prosince 2023. 

8.1.2021 | přečteno 207x | ernest | Celý článek
 

Odvolání účastníka řízení města Tanvald proti usnesení o prodloužení lhůty o přerušení řízení

Město Tanvald se dne 23.12.2020 odvolalo proti usnesení o prodloužení lhůty o přerušení řízení o umístění stavby „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“.

ikona souboruText odvolání 

8.1.2021 | přečteno 186x | ernest | Celý článek
 

Žádost společnosti ENTERGEO, SE

stanovení průzkumného území pro zvláštní zásah do zemské kůry za účelem průmyslového využívání tepelné energie zemské kůry v lokalitě Tanvald

20.12.2019 | přečteno 290x | ernest | Celý článek
 

Sdělení MMR ČR k podnětu společnosti ENTERGEO, SE k provedení přezkumného řízení

Dne 5.10.2017 vydal stavební úřad pod č.j. MěÚT/16914/2017/SÚ a ŽP územní rozhodnutí o umístění stavby „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“. 

16.7.2019 | přečteno 160x | ernest | Celý článek
 
load