Návod k likvidaci a třídění odpadů v Tanvaldu

odpadky

Odpad. „Nejlepší odpad je ten, který ani nevznikne.“  Kupujte produkty, z nichž je nebo vzniká co nejméně odpadu.

Starý papír a karton

vhazujte do modrých sběrných nádob.  Do nádob nevhazujte použité dětské pleny a hygienické pomůcky. Krabice a kartony je třeba složit a sešlápnout, aby byly do nádob dobře skladné. Větší množství starého papíru, zejména kartonů, je možno po dohodě odložit v pracovní době technických služeb v areálu technických služeb v Tanvaldu – Žďáru.

Skleněné láhve a sklenice

vhazujte do zelených sběrných nádob.  Do nádob na sklo zásadně nepatří předměty z porcelánu nebo keramiky, žárovky nebo zářivkové trubice

PET láhve a ostatní směsné plasty

jako jsou např. láhve od nápojů, mycích a čisticích prostředků, vymyté, čisté kelímky od jogurtů, margarínů, pomazánkových másel, zmrzlin, sýrů apod., dále čisté igelitové sáčky nebo folie, a různé jiné plastové obaly, vhazujte do žlutých sběrných nádob nebo sbírejte do žlutých pytlů. Svoz žlutých pytlů provádějí technické služby každý čtvrtek. Pytle si poplatník může vyzvednout na MěÚ, odboru rozvoje a KV, v technických službách a v infocentru.

Tetrapaky

- obaly nebo krabice od mléka, džusů a jiných nápojů sbírejte do červených pytlů.  Svoz provádějí technické služby každý čtvrtek. Pytle si poplatník může vyzvednout na MěÚ, odboru rozvoje a KV, v technických službách a v infocentru.

Kovové obaly

- zejména nápojové a jiné plechovky, plechová víčka od sklenic apod. sbírejte do bezbarvých průhledných pytlů. Pytle si poplatník může vyzvednout na MěÚ, odboru rozvoje a KV, v technických službách a v infocentru.

Starý textil

vhazujte v zavázaných igelitových taškách nebo pytlích do kontejnerů na textilní odpad.

Staré elektrospotřebiče

Větší elektrospotřebiče jako jsou televizory, vysavače, počítače a monitory, pračky, myčky na nádobí, mikrovlnky, elektrické grily, ledničky a mrazáky, sporáky, kuchyňské roboty nebo větší strojky apod. Odvoz technickými službami v dohodnutém termínu a místě, bezplatná služba na zavolání tel. č. 483369554. Tyto elektrospotřebiče musí být nerozebrané, kompletní! 

Staré elektrospotřebiče je rovněž možné odevzdat každou poslední sobotu v měsíci od 8.00 do 11.00 hodin v České ulici za viaduktem. Drobné elektrospotřebiče jako jsou vysoušeče vlasů, varné konvice, žehličky, mixéry a jiné kuchyňské strojky, radia, přehrávače, kalkulačky, telefony a jiná drobná elektrozařízení z domácností odkládejte do kontejnerů na drobný elektroodpad.

Objemný odpad

je zbytkový odpad, který nelze uložit do šedých nádob na směsný odpad, např. postele, pohovky, gauče, lehátka, skříně, komody, stoly, křesla, židle, regály, matrace, koberce a jiné staré podlahové krytiny, dětské kočárky, jízdní kola, kufry atd. Odvoz technickými službami v dohodnutém termínu a místě, bezplatná služba na zavolání tel. č. 483369554. Tento odpad v žádném případě neodkládejte kdykoliv a jakkoliv k nádobám na směsný a tříděný odpad nebo jiná veřejná místa!

Nepoužité, staré léky

odevzdávejte nejlépe ve své lékárně.

Stavební suť z domácností, která vzniká drobnou údržbou, zejména svépomocí

- odvoz technickými službami na zavolání v dohodnutém termínu a místě. V žádném případě se nejedná o větší množství ze stavební činnosti, v takovém případě musí být likvidace stavebního odpadu zajištěna majitelem nemovitosti nebo firmou provádějící stavební práce individuálně na své náklady.  Za  stavební suť je považována i sanitární keramika (WC, umyvadlo apod.)

Baterie a malé akumulátory

vhazujte do boxu kontejnerů na drobný elektroodpad, odevzdávejte v prodejnách, případně odevzdejte při mobilním sběru nebezpečného odpadu.

Zářivkové trubice a úsporné žárovky

Každou poslední sobotu v měsíci od 8.00 do 11.00 hodin lze v České ulici za viaduktem odevzdat světelné zdroje, jako jsou úsporné žárovky, kompaktní úsporné zářivky, lineární (trubicové) zářivky, výbojky a světelné zdroje s LED diodami. Nejedná se o klasické žárovky, které patří do směsného odpadu. Odběr zajišťují technické služby města.

Bioodpad

Co do hnědých nádob na bioodpad patří a nepatří, je uvedeno na štítku, kterým byla opatřena každá hnědá nádoba na bioodpad. Do nádob je možné vhazovat rostlinný odpad ze zahrady (listí, trávu, plevel, větve), zbytky jídel včetně potravin s prošlou dobou konzumace, zbytky ovoce, zeleniny slupky, exkrementy drobných domácích zvířat. Do nádob na bioodpad se nesmí vhazovat maso, kosti, uhynulá zvířata, olej z kuchyně a obaly od potravin (sklo, plast, kov). Vzhledem ke klimatickým podmínkám jsou nádoby na bioodpad v Tanvaldu v zimním období ze stanovišť staženy. Případnou likvidaci většího množství bioodpadu v zimním období lze uskutečnit po dohodě s odborem rozvoje a KV MěÚ Tanvald nebo technickými službami.

Oleje a tuky z domácností

Od 1. ledna 2020 lze odevzdávat oleje a jedlé tuky z domácností do nádob k tomu určených, které budou na devíti stanovištích:

  • Tanvald, ul. Radniční u č.p. 547
  • Tanvald, ul. Větrná u č.p. 558
  • Tanvald, ul. Palackého u sportovní haly
  • Tanvald, ul. Radniční u skoku
  • Tanvald, ul. Sportovní u č.p. 554
  • Žďár, u Penzionu Dana
  • Horní Tanvald, nad pomníkem
  • Šumburk, křižovatka ul. Vítězná a Popelnická
  • Šumburk, ul. Na Balkáně

V současné době jsou tyto nádoby umístěné na 3 místech a to v ulici Palackého u sportovní haly, na sídlišti Šumburk a v technických službách Žďár. Další nádoby budou postupně umísťovány na výše uvedená stanoviště. Způsob sběru bude uveden na příslušných nádobách.

Nebezpečný odpad

jako jsou chemické přípravky používané v domácnostech, zbytky laků a barev, ředidel apod. a dále zářivkové trubice a úsporné žárovky odevzdávejte při mobilním sběru nebezpečného odpadu. Termíny a místa mobilního sběru nebezpečného odpadu vyhlašuje město 2x ročně zpravidla na jaře a na podzim.

Ostatní odpad z domácností

vhazujte do nádob na směsný odpad.  Jedná se o odpad, který již nelze dále zpracovávat jako druhotné suroviny.

Autodíly a pneumatiky

nejsou komunálním odpadem a je povinností občanů je řádně likvidovat na místech k tomu určených. Opotřebované pneumatiky mohou občané odevzdat bezplatně  na místech zpětného odběru (nejbližší místa  Autocentrum Tůma, s.r.o. Tanvald nebo Pneuforce s.r.o. Smržovka.)  Je zakázáno je kdekoliv volně odkládat.

Pokud máte pochybnosti jak konkrétní odpad z domácnosti zlikvidovat, obraťte se na odbor rozvoje a KV MěÚ.

Likvidace a třídění odpadů v Tanvaldu bohužel stále není na uspokojivé úrovni. Je to vidět kolem nádob a v nádobách na odpad ve všech částech města.

Negativním jevem je skutečnost, že na stanovištích na směsný a tříděný odpad a na jiných veřejných místech se denně povaluje starý nábytek, velké elektrospotřebiče, matrace, koberce, podlahové krytiny a další odpad všeho druhu. Opakujeme, že pro svoz objemného odpadu z domácností fyzických osob, poplatníků město Tanvald zřídilo kontaktní linku na čísle 483 369 554. Technické služby objemný odpad z každé domácnosti v Tanvaldu operativně po dohodě odvezou a není třeba hyzdit okolí a vytvářet černé skládky. Tuto službu mohou občané využívat v rámci poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Subjekty a fyzické osoby, které v Tanvaldu podnikají, musí odpady vznikající z jejich podnikatelské činnosti řádně likvidovat na své náklady a mít uzavřeny příslušné smlouvy se svozovou firmou, nemohou využívat systém určený pouze pro fyzické osoby a tím zatěžovat město a poplatníky.

 Komunální odpad z domácností lze v Tanvaldu ukládat a třídit do příslušných nádob a do pytlů. Opětovně připomínáme, že žluté, červené a bezbarvé pytle na třídění odpadů je možno si zdarma vyzvednout na radnici, odboru rozvoje a komunálních věcí, v technických službách a v infocentru. Žluté pytle jsou na směsné plasty, červené na nápojové obaly-tetrapaky a bezbarvé na kovové obaly. Naplněné a řádně zavázané žluté, červené a bezbarvé pytle mají své místo u nádob na tříděný odpad. Svoz pytlů s vytříděným odpadem provádějí technické služby každý čtvrtek, neodkládejte proto tyto pytle k nádobám v průběhu celého týdne, ale nejdříve v odpoledních hodinách ve středu!  Prosíme občany, aby do pytlů vkládali pouze ty odpady, které do nich patří. To samé platí i v případě nádob na tříděný odpad na veřejných stanovištích. Nevhodný nebo znečištěný odpad v nádobách nebo pytlích na tříděný odpad znehodnotí celý obsah, který už v mnoha případech nemůže být dále zpracován a musí skončit ve spalovně nebo na skládce. Vícenáklady pak zaplatíme všichni. Apelujeme na občany, kteří dosud odpad řádně netřídí, aby tak ve prospěch zlepšení životního prostředí a pořádku ve městě učinili. Městský úřad děkuje všem, kteří odpady poctivě třídí.


MěÚ Tanvald

Vytvořeno 2.1.2020 | přečteno 270x | ernest
load