• cz 
  • de 
  • en 
  • pl 
Cesta: Úvodní > Aktuality > Geotermální elektrárna

Geotermální elektrárna

Geotermální elektrárna

Vyjádření Městského úřadu Tanvald k dalšímu postupu v řízení ohledně vydání rozhodnutí o umístění stavby „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“

Dne 3.7.2018 vydal Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu,  rozhodnutí, kterým zrušil rozhodnutí o umístění stavby „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“, které vydal zdejší stavební úřad dne 5.10.2017 a věc vrátil stavebnímu úřadu k novému projednání. Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje stavební úřad územní řízení přeruší a vyzve spol. ENTERGEO, SE o doplnění především následujících dokladů:

  • pravomocného rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o stanovení průzkumného území pro zvláštní zásah do zemské kůry dle zákona č. 62/1988 Sb., o geologických  pracích, v platném znění,
  • pravomocného rozhodnutí Obvodního báňského úřadu pro území krajů Libereckého a Vysočina o povolení hornické činnosti důlních děl (hloubkové vrty včetně podzemního výměníku) – zvláštních zásahů do zemské kůry dle zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, v platném znění,
  • vyjádření Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, které bude obsahovat souhlas s realizací geologických prací dle zákona č. 62/1988 Sb., o geologických  pracích, v platném znění.

Po doplnění výše uvedených dokladů bude stavební úřad v územním řízení ohledně umístění stavby „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“ pokračovat. Tento postup je podrobně popsán ve výše uvedeném rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje na str. 56, 57 a 58.

Městský úřad Tanvald závěrem konstatuje, v souladu s názorem Krajského úřadu Libereckého kraje (viz str. 59 rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje ze dne 3.7.2018), že po procesní stránce vedeného územního řízení stavební úřad při vydávání rozhodnutí o umístění stavby nepochybil. Účastníci řízení i veřejnost nebyli na svých procesních právech v rámci vedeného územního řízení zkráceni.

Vloženo: 10.07.2018

Zrušení rozhodnutí o umístění stavby

Dne 5.10.2017 vydal stavební úřad rozhodnutí o umístění stavby „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“. Proti tomuto rozhodnutí podali někteří účastníci řízení v průběhu října a listopadu 2017 odvolání.

Dne 5.12.2017 stavební úřad zaslal tato odvolání spolu s dokumentací pro vydání územního rozhodnutí a úplným spisem k této věci Krajskému úřadu Libereckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu.

Dne 3.7.2018 vydal Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu,  rozhodnutí, kterým zrušil rozhodnutí o umístění stavby „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“, které vydal zdejší stavební úřad dne 5.10.2017 a věc vrátil stavebnímu úřadu k novému projednání.

Do textu rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje  je možno nahlédnout i na elektronické úřední desce.

Vloženo: 10.07.2018

Postoupení odvolání proti územnímu rozhodnutí

Dne 5.10.2017 vydal stavební úřad územní rozhodnutí o umístění stavby „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“. Proti tomuto rozhodnutí podalo 25 účastníků územního řízení odvolání. Dne 10.11.2017 stavební úřad veřejnou vyhláškou vyrozuměl všechny účastníky územního řízení o podaných odvoláních a zároveň je vyzval, aby se k podaným odvoláním vyjádřili ve lhůtě v tomto vyrozumění uvedené (do 4.12.2017).

K podaným odvoláním obdržel stavební úřad ve stanovené lhůtě vyjádření společnosti ENTERGEO, SE. Jelikož stavební úřad nemůže odvoláním vyhovět cestou autoremedury, postoupil je dne 5.12.2017 k vyřízení Krajskému úřadu Libereckého kraje.

Vloženo: 06.12.2017

Územní rozhodnutí o umístění stavby

Dne 5.10.2017 vydal stavební úřad územní rozhodnutí na stavbu „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“.  Územní rozhodnutí je oznamováno veřejnou vyhláškou, do textu tohoto rozhodnutí je možno nahlédnout na úřední desce Městského úřadu Tanvald (i v elektronické podobě - vyvěšeno do 22.10.2017).

Vloženo: 05.10.2017

Oznámení o pokračování územního řízení

Dne 23.3.2017 stavební úřad přerušil územní řízení na stavbu „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“ a současně vyzval žadatele, společnost ENTERGEO, SE, k doplnění podkladů.

Podklady byly doplněny dne 23.6.2017. Stavební úřad dne 18.7.2017 oznámil pokračování  územního řízení na stavbu „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“. Pokračování územního řízení je oznamováno veřejnou vyhláškou, do textu oznámení je možno nahlédnout i na elektronické úřední desce (vyvěšeno do 17.8.2017).

Vloženo: 19.07.2017

Přerušení územního řízení

Dne 3.8.2016 vydal stavební úřad rozhodnutí, kterým zamítl žádost o vydání územního rozhodnutí na stavbu „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“. Proti tomuto rozhodnutí podala společnost ENTERGEO, SE odvolání.

Dne 30.1.2017 vydal Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu,  rozhodnutí, kterým zrušil rozhodnutí stavebního úřadu ze dne 3.8.2016, jímž byla zamítnuta žádost společnosti ENTERGEO, SE o vydání územního rozhodnutí na stavbu „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“ a věc vrátil stavebnímu úřadu k novému projednání.

Stavební úřad je vázán právním názorem, který v rozhodnutí o odvolání vyslovil Krajský úřad Libereckého kraje a proto dne 23.3.2017 územní řízení přerušil a současně vyzval žadatele k doplnění podkladů.

Vloženo: 27.03.2017

Zrušení rozhodnutí, kterým byla zamítnuta žádost o vydání územního rozhodnutí

Dne 3.8.2016 vydal stavební úřad rozhodnutí, kterým zamítl žádost o vydání územního rozhodnutí na stavbu „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“. Proti tomuto rozhodnutí podala dne 17.8.2016 společnost ENTERGEO, SE odvolání. Dne 3.10.2016 stavební úřad zaslal toto odvolání spolu s dokumentací pro vydání územního rozhodnutí a úplným spisem k této věci Krajskému úřadu Libereckého kraje,  odboru územního plánování a stavebního řádu. Dne 30.1.2017 vydal Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu,  rozhodnutí, kterým zrušil rozhodnutí stavebního úřadu ze dne 3.8.2016, jímž byla zamítnuta žádost společnosti ENTERGEO, SE o vydání územního rozhodnutí na stavbu „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“ a věc vrátil stavebnímu úřadu k novému projednání.

Úplné znění rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje ze dne 30.1.2017 je k dispozici zde.

Vloženo: 01.02.2017

Postoupení odvolání proti rozhodnutí, kterým byla zamítnuta žádost o vydání územního rozhodnutí

Dne 3.8.2016 vydal stavební úřad rozhodnutí, kterým zamítl žádost o vydání územního rozhodnutí na stavbu „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“. Toto rozhodnutí bylo doručováno veřejnou vyhláškou, ve lhůtě do 2.9.2016 měli všichni účastníci územního řízení možnost podat proti tomuto rozhodnutí odvolání. Této možnosti využila společnost ENTERGEO, SE, která proti tomuto rozhodnutí podala dne 18.8.2016 odvolání. Dne 5.9.2016 stavební úřad rovněž veřejnou vyhláškou vyrozuměl účastníky územního řízení o odvolání podaném společností ENTERGEO, SE a zároveň je vyzval, aby se k podanému odvolání vyjádřili ve lhůtě v tomto vyrozumění uvedené. K odvolání spol. ENTERGEO, SE neobdržel stavební úřad ve stanovené lhůtě vyjádření žádného účastníka územního řízení. Jelikož stavební úřad nemůže odvolání vyhovět cestou autoremedury, postoupil jej dne 4.10.2016 k vyřízení Krajskému úřadu Libereckého kraje.

Vloženo: 04.10.2016

Odvolání proti rozhodnutí, kterým byla zamítnuta žádost o vydání územního rozhodnutí

Dne 3.8.2016 vydal stavební úřad rozhodnutí, kterým zamítl žádost o vydání územního rozhodnutí na stavbu „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“. Toto rozhodnutí bylo doručováno věřejnou vyhláškou, ve lhůtě do 2.9.2016 měli všichni účastníci uzemního řízení možnost podat proti tomuto rozhodnutí odvolání. Této možnosti využila společnost ENTERGEO, SE, která proti tomuto rozhodnutí podala dne 18.8.2016 odvolání. Dne 5.9.2016 stavební úřad rovněž veřejnou vyhláškou vyrozuměl účastníky územního řízení o odvolání podaném společností ENTERGEO, SE a zároveň je vyzval, aby se k podanému odvolání vyjádřili ve lhůtě v tomto vyrozumění uvedené.

Vloženo: 05.09.2016

Odvolání proti rozhodnutí, kterým byla zamítnuta žádost o vydání územního rozhodnutí

Dne 3.8.2016 vydal stavební úřad rozhodnutí, kterým zamítl žádost o vydání územního rozhodnutí na stavbu „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“. Toto rozhodnutí bylo doručováno věřejnou vyhláškou, ve lhůtě do 2.9.2016 mají všichni účastníci uzemního řízení možnost podat proti tomuto rozhodnutí odvolání. Této možnosti využila společnost ENTERGEO, SE, která proti tomuto rozhodnutí podala dne 18.8.2016 odvolání.

Vloženo: 19.08.2016
Nejnovější - Předchozí | 2 z 4 | Další - Nejstarší