• cz 
  • de 
  • en 
  • pl 
Cesta: Úvodní > Aktuality > Geotermální elektrárna

Geotermální elektrárna

Geotermální elektrárna

Žádost společnosti ENTERGEO, SE o stanovení průzkumného území pro zvláštní zásah do zemské kůry za účelem průmyslového využívání tepelné energie zemské kůry v lokalitě Tanvald

Dne 31.10.2019 podala společnost ENTERGEO, SE na Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy V, se sídlem 1. máje 26, Liberec žádost o stanovení průzkumného území pro zvláštní zásah do zemské kůry za účelem průmyslového využívání tepelné energie zemské kůry v lokalitě Tanvald.  Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy V, oznámilo dne 28.11.2019 zahájení řízení a zároveň nařídilo v této věci ústní jednání na den 17.12.2019. Obsah protokolu z tohoto ústního jednání je k dispozici zde.

Vloženo: 20.12.2019

Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj ČR k podnětu společnosti ENTERGEO, SE k provedení přezkumného řízení

Dne 5.10.2017 vydal stavební úřad pod č.j. MěÚT/16914/2017/SÚ a ŽP územní rozhodnutí o umístění stavby „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“. Proti tomuto rozhodnutí podali účastníci územního řízení odvolání. Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, na základě podaných odvolání přezkoumal uvedené rozhodnutí o umístění stavby a toto územní rozhodnutí svým rozhodnutím ze dne 3.7.2018, č.j. KULK 59061/2018 (sp. zn. OÚPSŘ 317/2017-rozh.) zrušil a věc vrátil k novému projednání zpět stavebnímu úřadu. Společnost ENTERGEO, SE podala k Ministerstvu pro místní rozvoj ČR podnět k zahájení přezkumného řízení tohoto rozhodnutí krajského úřadu.

Dne 4.7.2019 pod č.j. MMR-17852/2019-83/852 vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR sdělení, v němž konstatuje, že nebyl shledán důvod k zahájení přezkumného řízení a proto rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, ze dne 3.7.2018, č.j. KULK 59061/2018 (sp. zn. OÚPSŘ 317/2017-rozh.) zůstává beze změny. Do textu sdělení Ministerstva pro místní rozvoj ČR je možno nahlédnout zde.

Vloženo: 16.07.2019

Společnost ENTERGEO, SE podala podnět k zahájení přezkumného řízení

Dne 5.10.2017 vydal stavební úřad pod č.j. MěÚT/16914/2017/SÚ a ŽP územní rozhodnutí o umístění stavby „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“. Proti tomuto rozhodnutí podali účastníci územního řízení odvolání. Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, na základě podaných odvolání přezkoumal uvedené rozhodnutí o umístění stavby a toto územní rozhodnutí svým rozhodnutím ze dne 3.7.2018, č.j. OÚPSŘ 317/2017-rozh. zrušil a věc vrátil k novému projednání zpět stavebnímu úřadu. Společnost ENTERGEO, SE podala k Ministerstvu pro místní rozvoj ČR podnět k zahájení přezkumného řízení tohoto rozhodnutí krajského úřadu. Stavební úřad předal kompletní spis týkající se stavby „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“ Krajskému úřadu Libereckého kraje dne 3.4.2019, který jej spolu se spisem krajského úřadu v této věci postoupí Ministerstvu pro místní rozvoj ČR.  

Vloženo: 08.04.2019

Rozhodnutí o odvolání proti usnesení o přerušení územního řízení

Dne 6.9.2018 vyzval stavební úřad spol. ENTERGEO, SE k doplnění podkladů pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“ a současně usnesením územní řízení přerušil do doby úplného odstranění nedostatků podání, nejpozději však do 31.12.2020.

Proti tomuto usnesení podala odvolání spol. ENTERGEO, SE a rovněž spolek Tanvald 21. století z.s. Jelikož stavební úřad nemohl sám těmto odvoláním vyhovět, předal je spolu se spisem k vyřízení Krajskému úřadu Libereckého kraje.

Dne 4.2.2019 vydal Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, rozhodnutí, kterým odvolání společnosti ENTERGEO, SE a spolku Tanvald 21. století z.s. proti výše uvedenému usnesení stavebního úřadu zamítl a toto usnesení potvrdil. Do textu rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje  je možno nahlédnout i na elektronické úřední desce.

Vloženo: 11.02.2019

Odvolání proti usnesení o přerušení územního řízení

Dne 6.9.2018 vyzval stavební úřad spol. ENTERGEO, SE k doplnění podkladů pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“ a současně usnesením územní řízení přerušil do doby úplného odstranění nedostatků podání, nejpozději však do 31.12.2020.

Proti tomuto usnesení podala spol. ENTERGEO, SE odvolání, které stavební úřad obdržel dne 21.9.2018. Stavební úřad v souladu s ustanovením § 88 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, předá odvolání spolu se spisem a svým stanoviskem Krajskému úřadu Libereckého kraje.

Vloženo: 25.09.2018

Přerušení územního řízení

Dne 3.7.2018 vydal Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu,  rozhodnutí, kterým zrušil rozhodnutí o umístění stavby „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“, které vydal zdejší stavební úřad dne 5.10.2017 a věc vrátil stavebnímu úřadu k novému projednání. Toto rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje nabylo právní moci dne 19.7.2018. Dne 6.9.2018 vyzval stavební úřad spol. ENTERGEO, SE k doplnění podkladů pro vydání územního rozhodnutí a současně usnesením územní řízení přerušil do doby úplného odstranění nedostatků podání, nejpozději však do 31.12.2020. Jedná se především o doplnění těchto dokladů:

  • pravomocného rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o stanovení průzkumného území pro zvláštní zásah do zemské kůry dle zákona č. 62/1988 Sb., o geologických  pracích, v platném znění,
  • pravomocného rozhodnutí Obvodního báňského úřadu pro území krajů Libereckého a Vysočina o povolení hornické činnosti důlních děl (hloubkové vrty včetně podzemního výměníku) – zvláštních zásahů do zemské kůry dle zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, v platném znění,
  • vyjádření Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, které bude obsahovat souhlas s realizací geologických prací dle zákona č. 62/1988 Sb., o geologických  pracích, v platném znění.
Vloženo: 06.09.2018

Vyjádření Městského úřadu Tanvald k dalšímu postupu v řízení ohledně vydání rozhodnutí o umístění stavby „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“

Dne 3.7.2018 vydal Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu,  rozhodnutí, kterým zrušil rozhodnutí o umístění stavby „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“, které vydal zdejší stavební úřad dne 5.10.2017 a věc vrátil stavebnímu úřadu k novému projednání. Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje stavební úřad územní řízení přeruší a vyzve spol. ENTERGEO, SE o doplnění především následujících dokladů:

  • pravomocného rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o stanovení průzkumného území pro zvláštní zásah do zemské kůry dle zákona č. 62/1988 Sb., o geologických  pracích, v platném znění,
  • pravomocného rozhodnutí Obvodního báňského úřadu pro území krajů Libereckého a Vysočina o povolení hornické činnosti důlních děl (hloubkové vrty včetně podzemního výměníku) – zvláštních zásahů do zemské kůry dle zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, v platném znění,
  • vyjádření Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, které bude obsahovat souhlas s realizací geologických prací dle zákona č. 62/1988 Sb., o geologických  pracích, v platném znění.

Po doplnění výše uvedených dokladů bude stavební úřad v územním řízení ohledně umístění stavby „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“ pokračovat. Tento postup je podrobně popsán ve výše uvedeném rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje na str. 56, 57 a 58.

Městský úřad Tanvald závěrem konstatuje, v souladu s názorem Krajského úřadu Libereckého kraje (viz str. 59 rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje ze dne 3.7.2018), že po procesní stránce vedeného územního řízení stavební úřad při vydávání rozhodnutí o umístění stavby nepochybil. Účastníci řízení i veřejnost nebyli na svých procesních právech v rámci vedeného územního řízení zkráceni.

Vloženo: 10.07.2018

Zrušení rozhodnutí o umístění stavby

Dne 5.10.2017 vydal stavební úřad rozhodnutí o umístění stavby „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“. Proti tomuto rozhodnutí podali někteří účastníci řízení v průběhu října a listopadu 2017 odvolání.

Dne 5.12.2017 stavební úřad zaslal tato odvolání spolu s dokumentací pro vydání územního rozhodnutí a úplným spisem k této věci Krajskému úřadu Libereckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu.

Dne 3.7.2018 vydal Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu,  rozhodnutí, kterým zrušil rozhodnutí o umístění stavby „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“, které vydal zdejší stavební úřad dne 5.10.2017 a věc vrátil stavebnímu úřadu k novému projednání.

Do textu rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje  je možno nahlédnout i na elektronické úřední desce.

Vloženo: 10.07.2018

Postoupení odvolání proti územnímu rozhodnutí

Dne 5.10.2017 vydal stavební úřad územní rozhodnutí o umístění stavby „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“. Proti tomuto rozhodnutí podalo 25 účastníků územního řízení odvolání. Dne 10.11.2017 stavební úřad veřejnou vyhláškou vyrozuměl všechny účastníky územního řízení o podaných odvoláních a zároveň je vyzval, aby se k podaným odvoláním vyjádřili ve lhůtě v tomto vyrozumění uvedené (do 4.12.2017).

K podaným odvoláním obdržel stavební úřad ve stanovené lhůtě vyjádření společnosti ENTERGEO, SE. Jelikož stavební úřad nemůže odvoláním vyhovět cestou autoremedury, postoupil je dne 5.12.2017 k vyřízení Krajskému úřadu Libereckého kraje.

Vloženo: 06.12.2017

Územní rozhodnutí o umístění stavby

Dne 5.10.2017 vydal stavební úřad územní rozhodnutí na stavbu „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“.  Územní rozhodnutí je oznamováno veřejnou vyhláškou, do textu tohoto rozhodnutí je možno nahlédnout na úřední desce Městského úřadu Tanvald (i v elektronické podobě - vyvěšeno do 22.10.2017).

Vloženo: 05.10.2017
 1 z 4 | Další - Nejstarší