• cz 
  • de 
  • en 
  • pl 
Cesta: Úvodní > Aktuality > Geotermální elektrárna

Geotermální elektrárna

Geotermální elektrárna

Vyrozumění o postoupení odvolání Krajskému úřadu Libereckého kraje

MÚ, odbor stavební úřad a životní prostředí oznámil dne 31.3.2021 městu Tanvald, že odvolání proti usnesení ze dne 2.12.2021 (o prodloužení lhůty k doplnění podkladů...) předložil dle § 88 odst.1 zákona č.500/2004 Sb. Krajskému úřadu Libereckého kraje.

Vloženo: 01.04.2021

Vyrozumění o podaných odvoláních

Městský úřad v Tanvaldě, odbor stavební úřad a životní prostředí, ve smyslu ustanovení § 86 odst. 2 správního řádu vyrozuměl  dne 20.ledna 2021 veřejnou vyhláškou všechny účastníky řízení o podaných odvoláních a vyzval tyto účastníky řízení, aby se k podanému odvolání vyjádřili ve lhůtě do 7 kalendářních dnů ode dne doručení tohoto vyrozumění.

Text vyrozumění zde (formát PDF).

Vloženo: 21.01.2021

Odvolání účastníka řízení města Tanvald proti usnesení o prodloužení lhůty o přerušení řízení

Město Tanvald se dne 23.12.2020 odvolalo proti usnesení o prodloužení lhůty o přerušení řízení o umístění stavby „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“.

Text odvolání zde (formát PDF).

Vloženo: 08.01.2021

Rozhodnutí o prodloužení lhůty k doplnění podkladů

Dne 2.12.2019 rozhodl Městský úřad Tanvald, odbor stavební úřad a životní prostředí ve věci vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení - stavby „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“ na základě žádosti společnosti ENTERGEO, SE (IČ 24217387) se sídlem Podnikatelská 267, Praha 9 doručené dne 5.11.2020, že lhůta k doplnění podkladů pro rozhodnutí o umístění stavby se prodlužuje do 31.prosince 2023. 

Vloženo: 08.01.2021

Žádost společnosti ENTERGEO, SE o stanovení průzkumného území pro zvláštní zásah do zemské kůry za účelem průmyslového využívání tepelné energie zemské kůry v lokalitě Tanvald

Dne 31.10.2019 podala společnost ENTERGEO, SE na Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy V, se sídlem 1. máje 26, Liberec žádost o stanovení průzkumného území pro zvláštní zásah do zemské kůry za účelem průmyslového využívání tepelné energie zemské kůry v lokalitě Tanvald.  Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy V, oznámilo dne 28.11.2019 zahájení řízení a zároveň nařídilo v této věci ústní jednání na den 17.12.2019. Obsah protokolu z tohoto ústního jednání je k dispozici zde.

Vloženo: 20.12.2019

Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj ČR k podnětu společnosti ENTERGEO, SE k provedení přezkumného řízení

Dne 5.10.2017 vydal stavební úřad pod č.j. MěÚT/16914/2017/SÚ a ŽP územní rozhodnutí o umístění stavby „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“. Proti tomuto rozhodnutí podali účastníci územního řízení odvolání. Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, na základě podaných odvolání přezkoumal uvedené rozhodnutí o umístění stavby a toto územní rozhodnutí svým rozhodnutím ze dne 3.7.2018, č.j. KULK 59061/2018 (sp. zn. OÚPSŘ 317/2017-rozh.) zrušil a věc vrátil k novému projednání zpět stavebnímu úřadu. Společnost ENTERGEO, SE podala k Ministerstvu pro místní rozvoj ČR podnět k zahájení přezkumného řízení tohoto rozhodnutí krajského úřadu.

Dne 4.7.2019 pod č.j. MMR-17852/2019-83/852 vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR sdělení, v němž konstatuje, že nebyl shledán důvod k zahájení přezkumného řízení a proto rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, ze dne 3.7.2018, č.j. KULK 59061/2018 (sp. zn. OÚPSŘ 317/2017-rozh.) zůstává beze změny. Do textu sdělení Ministerstva pro místní rozvoj ČR je možno nahlédnout zde.

Vloženo: 16.07.2019

Společnost ENTERGEO, SE podala podnět k zahájení přezkumného řízení

Dne 5.10.2017 vydal stavební úřad pod č.j. MěÚT/16914/2017/SÚ a ŽP územní rozhodnutí o umístění stavby „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“. Proti tomuto rozhodnutí podali účastníci územního řízení odvolání. Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, na základě podaných odvolání přezkoumal uvedené rozhodnutí o umístění stavby a toto územní rozhodnutí svým rozhodnutím ze dne 3.7.2018, č.j. OÚPSŘ 317/2017-rozh. zrušil a věc vrátil k novému projednání zpět stavebnímu úřadu. Společnost ENTERGEO, SE podala k Ministerstvu pro místní rozvoj ČR podnět k zahájení přezkumného řízení tohoto rozhodnutí krajského úřadu. Stavební úřad předal kompletní spis týkající se stavby „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“ Krajskému úřadu Libereckého kraje dne 3.4.2019, který jej spolu se spisem krajského úřadu v této věci postoupí Ministerstvu pro místní rozvoj ČR.  

Vloženo: 08.04.2019

Rozhodnutí o odvolání proti usnesení o přerušení územního řízení

Dne 6.9.2018 vyzval stavební úřad spol. ENTERGEO, SE k doplnění podkladů pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“ a současně usnesením územní řízení přerušil do doby úplného odstranění nedostatků podání, nejpozději však do 31.12.2020.

Proti tomuto usnesení podala odvolání spol. ENTERGEO, SE a rovněž spolek Tanvald 21. století z.s. Jelikož stavební úřad nemohl sám těmto odvoláním vyhovět, předal je spolu se spisem k vyřízení Krajskému úřadu Libereckého kraje.

Dne 4.2.2019 vydal Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, rozhodnutí, kterým odvolání společnosti ENTERGEO, SE a spolku Tanvald 21. století z.s. proti výše uvedenému usnesení stavebního úřadu zamítl a toto usnesení potvrdil. Do textu rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje  je možno nahlédnout i na elektronické úřední desce.

Vloženo: 11.02.2019

Odvolání proti usnesení o přerušení územního řízení

Dne 6.9.2018 vyzval stavební úřad spol. ENTERGEO, SE k doplnění podkladů pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“ a současně usnesením územní řízení přerušil do doby úplného odstranění nedostatků podání, nejpozději však do 31.12.2020.

Proti tomuto usnesení podala spol. ENTERGEO, SE odvolání, které stavební úřad obdržel dne 21.9.2018. Stavební úřad v souladu s ustanovením § 88 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, předá odvolání spolu se spisem a svým stanoviskem Krajskému úřadu Libereckého kraje.

Vloženo: 25.09.2018

Přerušení územního řízení

Dne 3.7.2018 vydal Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu,  rozhodnutí, kterým zrušil rozhodnutí o umístění stavby „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“, které vydal zdejší stavební úřad dne 5.10.2017 a věc vrátil stavebnímu úřadu k novému projednání. Toto rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje nabylo právní moci dne 19.7.2018. Dne 6.9.2018 vyzval stavební úřad spol. ENTERGEO, SE k doplnění podkladů pro vydání územního rozhodnutí a současně usnesením územní řízení přerušil do doby úplného odstranění nedostatků podání, nejpozději však do 31.12.2020. Jedná se především o doplnění těchto dokladů:

  • pravomocného rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o stanovení průzkumného území pro zvláštní zásah do zemské kůry dle zákona č. 62/1988 Sb., o geologických  pracích, v platném znění,
  • pravomocného rozhodnutí Obvodního báňského úřadu pro území krajů Libereckého a Vysočina o povolení hornické činnosti důlních děl (hloubkové vrty včetně podzemního výměníku) – zvláštních zásahů do zemské kůry dle zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, v platném znění,
  • vyjádření Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, které bude obsahovat souhlas s realizací geologických prací dle zákona č. 62/1988 Sb., o geologických  pracích, v platném znění.
Vloženo: 06.09.2018
 1 z 4 | Další - Nejstarší