cz  de  en  pl 
Úvodní > Aktuality > Geotermální elektrárna

Geotermální elektrárna

Geotermální elektrárna

Doplnění podkladů pro vydání rozhodnutí o umístění stavby

Stavební úřad usnesením ze dne 13.1.2015 přerušil územní řízení na stavbu „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“, vyzval žadatele k odstranění nedostatků podání a určil lhůtu k doplnění předloženého návrhu nejpozději do 30.6.2015.

Dne 19.3.2015 společnost ENTERGEO, SE zastoupená společností CHEMTEC engineering spol. s r.o.  doplnila většinu podkladů obsažených ve výše uvedené výzvě stavebního úřadu. Po doplnění i zbývajících podkladů stavební úřad oznámí zahájení územního řízení a konání veřejného ústního jednání veřejnou vyhláškou  vyvěšenou nejméně 30 dní před termínem konání veřejného ústního jednání.

Dnem 1.4.2015 nabývá účinnosti zákon č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí  a další související zákony. V Čl. II tohoto zákona, v přechodných ustanoveních, je popsán postup u stanovisek k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí vydaných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Stavební úřad požádal Ministerstvo životního prostředí o sdělení, zda stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí týkající se shora uvedené stavby, které vydalo Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí  a integrované prevence, dne 26.2.2014 pod č.j. 12835/ENV/14, je v souladu s požadavky právních předpisů, které zapracovávají směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU. 

Vloženo: 24.03.2015

Přerušení územního řízení

Stavební úřad po prostudování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a dalších přiložených podkladů a dokladů zjistil, že předložený návrh na vydání rozhodnutí  o umístění stavby „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“ není úplný a předložené podklady a stanoviska nestačí k řádnému posouzení návrhu z hlediska zájmů sledovaných v územním řízení a proto usnesením ze dne 13.1.2015 územní řízení přerušil, vyzval žadatele k odstranění nedostatků podání a určil lhůtu k doplnění předloženého návrhu nejpozději do 30.6.2015.

Po doplnění návrhu stavební úřad oznámí zahájení územního řízení a konání veřejného ústního jednání veřejnou vyhláškou vyvěšenou nejméně 30 dní před termínem konání veřejného ústního jednání. Stavební úřad v době mezi oznámením veřejného ústního jednání a konáním tohoto jednání umožní každému nahlédnout do podkladů pro vydání rozhodnutí, aby kdokoliv mohl vznést případné připomínky k předmětu řízení.

Vloženo: 20.01.2015

Žádost společnosti ENTERGEO, SE o vydání rozhodnutí o umístění stavby

Dne 15.12.2014 byla na Městský úřad v Tanvaldě doručena žádost společnosti ENTERGEO, SE se sídlem Podnikatelská 267, Praha 9 zastoupené společností CHEMTEC engineering spol. s r.o. se sídlem Alešova 147/10, Ústí nad Labem o vydání rozhodnutí  o umístění stavby „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“  na pozemcích v areálu bývalého závodu 01 společnosti Seba T, a.s.

Stavební úřad po prostudování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a dalších přiložených podkladů a dokladů zahájí územní řízení. V tomto územním řízení bude posuzována možnost či nemožnost umístění uvedené stavby v předmětné lokalitě. V ustanovení § 87 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, je upraven postup při zahájení územního řízení v případě, že předmětný stavební záměr byl posuzován ve zjišťovacím řízení  nebo pro který bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivu provedení záměru na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Jelikož na část záměru uvedené stavby (na hloubkové vrty pro využití geotermální energie) bylo Ministerstvem životního prostředí ČR vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, nařídí stavební úřad k projednání žádosti o vydání územního rozhodnutí veřejné ústní jednání. Konání veřejného ústního jednání bude veřejnosti oznámeno veřejnou vyhláškou.

Postup stavebního úřadu v územním řízení a dalších navazujících řízení je obsažen v materiálu „Metodická pomůcka odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj ČR a odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstva životního prostředí ČR k zapojení dotčené veřejnosti v územním a stavebním řízení“, která je k dispozici na webových stránkách města Tanvald. 

Vloženo: 18.12.2014
Nejnovější - Předchozí | 4 z 4 |