• cz 
  • de 
  • en 
  • pl 
Cesta: Úvodní > Aktuality > Aktuální informace
O pohár města Tanvaldu, přespolní běh, 4.10.2020, autokemp Tanvald od 9:30Princezna zakletá v čase - filmové představení kino Jas, 25.9. a 26.9.2020 od 17:00.Bábovky - filmové představení kino Jas, 25.9. a 26.9.2020 od 19:00.Filmové představení v Kině Jas Járy Cimrmana - Máša a medvěd: Mášiny písničky, 2. a 3. 10. 2020Filmové představení v Kině Jas Járy Cimrmana - Tenet, 2. 10. 2020

Z města a MěÚ

ilustrační foto

Nová hřiště na Šumburku

Celkovým nákladem přes 2,3 mil. Kč město vybudovalo tři nová hřiště s umělým povrchem v místní části Šumburk nad Desnou. Jedná se o hřiště pod parkem u kostela, u budovy školy a u mateřské školy.  Od srpna má veřejnost možnost hřiště pod parkem využívat. Pro hřiště platí městem stanovený provozní řád, který je zde vyvěšen. Správu hřiště zajišťuje město Tanvald prostřednictvím pana Josefa Šourka.  Další dvě hřiště jsou v areálech školy a mateřské školy a veřejnosti nebudou volně přístupná. U hřiště u školy se předpokládá jeho užívání spolky po dohodě s vedením školy.

Vloženo: 12.08.2014
ilustrační foto

Žluté a červené pytle na tříděný odpad si občané mohou vyzvednout i v infocentru

Občané si mohou zdarma vyzvednout pytle na tříděný odpad na radnici, v přízemí na odboru rozvoje a komunálních věcí a v městském infocentru v Krkonošské ulici.

Znovu připomínáme, že žluté pytle slouží výhradně pro směsné plasty, jako jsou např. láhve od mycích a čisticích prostředků, vymyté, čisté kelímky od jogurtů, margarínů, pomazánek, zmrzlin, sýrů apod., dále čisté igelitové sáčky nebo folie, a různé jiné plastové obaly. Do červených pytlů patří pouze obaly tzv. tetrapaky, v praxi se jedná zejména o krabice od mléka a džusů, avšak do pytle by měly přijít vymyté. Naplněné žluté a červené pytle, řádně zavázané mají své místo u kontejnerů na tříděný odpad (žlutých, zelených, modrých). Svoz pytlů s tříděným odpadem provádějí technické služby každý čtvrtek.

Vloženo: 21.07.2014
ilustrační foto

Další dobré výsledky v třídění odpadu

V těchto dnech obdržel MěÚ Tanvald od společnosti EKO-KOM, a.s. oficiální výsledky třídění odpadu.  Odpad občané v Tanvaldě třídí do barevných kontejnerů a pytlů a jedná se hlavně o papír, sklo, PET-láhve, ostatní plasty a nápojové kartony (tetrapak). V roce 2013 bylo v Tanvaldě sesbíráno celkem přes 551 tun tříděného odpadu včetně železa a jiných kovů odevzdaných do sběrny. Za vytříděný odpad město obdrželo za rok 2013 od společnosti EKO-KOM, a.s. odměnu v celkové výši 458.092,-- Kč. Tato částka významně pomáhá skutečnosti, že v Tanvaldě zůstává i nadále roční poplatek za likvidaci odpadu na 1 občana ve výši 500,-- Kč. Město Tanvald obdrželo osvědčení o tom, jak přispělo díky svým zodpovědným občanům ke zlepšení životního prostředí a snížení emisí.

Vloženo: 26.06.2014
ilustrační foto

Schodiště do střediska lékařů je již dokončené

Od pondělního odpoledne již mohou občané využívat novou přístupovou cestu a schodiště do střediska lékařů v budově č.p. 350 v Krkonošské ulici. Práce na rekonstrukci začaly počátkem května a jednalo se o investici města ve výši cca 1 mil. Kč.

Vloženo: 23.06.2014
ilustrační foto

Cena tepla se snižuje

Vedení společnosti Teplárenství Tanvald s.r.o. se rozhodlo, s přihlédnutím k vývoji výroby tepla a dodávek tepelné energie, stanovit s účinností od 01.06.2014 cenu za dodávku tepelné energie pro lokalitu Výšina a Šumburk ve výši 550,-- Kč za 1 GJ. K uvedené ceně za jednotku tepelné energie bude připočtena DPH dle platných předpisů.  Cena za dodávku tepelné energie byla od 01.01.2014 stanovena ve výši 580,-- Kč za 1 GJ bez DPH.

Vloženo: 13.06.2014
ilustrační foto

Město Tanvald recyklací starých spotřebičů přispělo k ochraně životního prostředí

Loni občané odevzdali k recyklaci 190 televizí, 77 monitorů a 1 687,20 kg drobného elektra. Občané Tanvaldu od poloviny roku 2012 zodpovědněji třídí elektroodpad. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Víme také, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci části vytříděných elektrozařízení. Naše město získalo certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o významu sběru drobných spotřebičů.

Vloženo: 13.06.2014
ilustrační foto

Žluté a červené pytle s tříděným odpadem se od července budou svážet každý čtvrtek !!!

Třídění odpadů v Tanvaldě stále ještě není na potřebné úrovni, je to denně vidět kolem kontejnerů a nádob na odpad ve všech částech města.Odstraňme problémy s tříděním odpadů, buďme odpovědní.

Znovu připomínáme, že žluté pytle, které je možno si zdarma vyzvednout na radnici, odboru rozvoje a komunálních věcí v přízemí, slouží výhradně pro směsné plasty, jako jsou např. láhve od mycích a čisticích prostředků, vymyté, čisté kelímky od jogurtů, margarínů, pomazánek, zmrzlin, sýrů apod., dále čisté igelitové sáčky nebo folie, a různé jiné plastové obaly. Do červených pytlů, které je možno si vyzvednout rovněž zdarma, patří pouze obaly tzv. tetrapaky, v praxi se jedná zejména o krabice od mléka a džusů, avšak do pytle by měly přijít vymyté. V žádném případě žluté nebo červené pytle neslouží ke shromažďování směsného odpadu a neodkládají se takto naplněné k nádobám na směsný odpad, což se bohužel v Tanvaldě stále děje.  Naplněné žluté a červené pytle, řádně zavázané mají své místo u kontejnerů na tříděný odpad (žlutých, zelených, modrých). Svoz pytlů s tříděným odpadem budou od července 2014 provádět technické služby každý čtvrtek !!! MěÚ s technickými službami tak chtějí četnějším svozem pytlů ještě více vyjít vstříc občanům. Dále prosíme všechny občany, aby do žlutých kontejnerů na tříděný odpad vhazovali pouze PET láhve a ostatní plasty shromažďovali do žlutých pytlů! Prosíme občany, kteří si dosud žluté a červené pytle nevyzvedli a odpad tím pádem správně netřídí, aby tak ve prospěch zlepšení životního prostředí a v zájmu udržení poplatku za odpady na 500 Kč učinili. U kontejnerů se stále ještě povalují staré televize, starý nábytek, velké elektrospotřebiče, matrace, koberce a podobný velký odpad z domácností a to i přesto, že pro individuální svoz takového odpadu město Tanvald zřídilo kontaktní linku na čísle 483 369 554. Technické služby takový odpad odvezou z každé domácnosti v Tanvaldě operativně po dohodě a není třeba hyzdit okolí a vytvářet černé skládky. Znovu připomínáme, využijte služeb, které Vám město prostřednictvím technických služeb v rámci nezvýšeného poplatku za likvidaci odpadů nabízí. Pomozme společně zlepšit životní prostředí ve všech částech města, buďme odpovědní.

Děkujeme za pochopení.

MěÚ Tanvald

Vloženo: 11.06.2014
ilustrační foto

Tanvald geotermální elektrárnu odmítl

Ve středu dne 30. dubna 2014 proběhlo v městském kině v Tanvaldě za široké účasti veřejnosti zasedání zastupitelstva města k záměru firmy ENTERGEO SE postavit v areálu bývalé textilky SEBA T v Tanvaldě geotermální elektrárnu. Zasedání projednalo petici občanů proti tomuto záměru, pod kterou bylo podepsáno 2116 občanů, z toho 1402 občanů s trvalým bydlištěm v Tanvaldě. Jednání trvalo přes dvě a půl hodiny a přítomní občané se ke stavbě vyjádřili negativně. Na závěr přijalo zastupitelstvo města usnesení, kterým stavbu prakticky odmítlo.

Text usnesení zastupitelstva města:

1/ Zastupitelstvo města projednalo petici občanů Tanvaldu podle zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním, kterou žádají, aby bylo zabráněno výstavbě geotermální elektrárny v Tanvaldu. Petice byla doručena na MěÚ Tanvald dne 15. 04. 2014 a je podepsána 2116 občany, z toho 1402 občany s trvalým bydlištěm v Tanvaldu;

2/ Zastupitelstvo města projednalo záměr výstavby geotermální elektrárny v Tanvaldě a konstatuje, že se jedná o stavbu, jaká v ČR ještě nebyla realizována, a tudíž nejsou ani zkušenosti s realizací a provozem takového zařízení. Ve smyslu § 2 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a za použití § 18 odst. 3 a 4 a § 90 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo města, jako orgán chránící veřejný zájem komunity, po zvážení všech okolností výstavby a následného provozu a zejména z důvodu, že zamýšlená stavba má být umístěna prakticky ve středu města a jedná se o stavbu, která má charakter experimentu s možnými negativními dopady na občany, jejich majetek a život ve městě, rozhodlo s prováděním hloubkových vrtů a se stavbou geotermální elektrárny v Tanvaldě nesouhlasit.

Zastupitelstvo města svůj nesouhlas opírá o skutečnost, že ve věci výstavby geotermální elektrárny v Tanvaldě proti sobě stojí veřejný a soukromý zájem a veřejný zájem musí být v tomto případě jednoznačně upřednostněn. Veřejný zájem je podložen i peticí občanů.

Vloženo: 02.05.2014
ilustrační foto

Důležitá informace pro občany

Městský úřad Tanvald, odbor stavební úřad a životní prostředí požádal Českou geologickou službu se sídlem v Praze o odborné posouzení záměru Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald I. Toto odborné vyjádření předkládáme v rámci lepší  informovanosti občanů zde.

Vloženo: 02.04.2014
ilustrační foto

Město uklidilo za obchodníky

Značný nepořádek na veřejných prostranstvích obchodní zóny v Krkonošské ulici v Tanvaldě byl nakupujícími právem kritizován. Zde působící obchodní firmy ani majitelé účelových komunikací na výzvy o nutnosti udržování pořádku a čistoty bohužel nereagují.  Pro město Tanvald, které se snaží místní komunikace a veřejná prostranství denně udržovat v pořádku a čistotě, je současný žalostný stav nepřijatelný a dělá všem nám Tanvalďákům ostudu. Městský úřad proto nechal 27. 3. 2014 provést pracovníky a technikou střediska technických služeb ve vlastní režii úklid zmíněných prostor.  Nutné opravy a úpravy komunikací, chodníků, parkovišť a zelených ploch si musí zajistit majitelé, obchodní subjekty.  MěÚ věří, že se pořádek a čistotu v obchodní zóně podaří zlepšit a že do řádného stavu bude uvedeno i okolí nově postaveného a provozovaného bloku prodejen v zadní části zóny, které je nedokončeno a v zoufalém stavu.  Odbor stavební úřad a životní prostředí v tomto směru již podniká patřičné kroky.

Vloženo: 27.03.2014
Nejnovější - Předchozí | 33 z 34 | Další - Nejstarší