cz  de  en  pl 
Úvodní > Aktuality > Aktuální informace
Ples 2020DolittleNa nožeZakleté pírkoPřípad mrtvého nebožtíka

Z města a MěÚ

Stavba geotermální teplárny s elektrárnou

K žádosti o vydání územního rozhodnutí  o umístění stavby geotermální teplárny s elektrárnou byly doplněny další podklady – bližší informace jsou obsaženy v sekci  „Geotermální elektrárna“.

Vloženo: 02.06.2015

Oznámení o zrušení noční zubní pohotovosti

Vloženo: 25.05.2015
ilustrační foto

Probíhá školení strážců veřejného pořádku

Ve dnech 13. – 14.5.2015 proběhlo v zasedací místnosti tanvaldské radnice společné dvoudenní školení strážníků státní a obecní policie a budoucích asistentů prevence kriminality.

Zástupci bezpečnostních složek a asistentů prevence kriminality  z Tanvaldu, Smržovky, Desné a Velkých Hamrů pod vedením zkušeného lektora Zdeňka Pankráce  absolvují školení, jehož cílem je minimalizace profesních selhání, psychické zodolňování a příprava na zvládání obtížných situací.

Města Tanvald a Smržovka se nově rozhodla zapojit do projektu Asistent prevence kriminality, který je realizován Ministerstvem vnitra České republiky ve spolupráci s vybranými městy a obcemi. Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a z rozpočtu ministerstva vnitra, stejně tak i vzdělávání je kompletně hrazeno z těchto zdrojů.

 

     

Vloženo: 14.05.2015
ilustrační foto

K svolávanému shromáždění

Tak jak již informoval pan starosta, obdržel v minulých dnech MěÚ Tanvald v souladu se zákonem č. 84/19990 Sb. oznámení o konání shromáždění. Účelem shromáždění má být vyjádření nesouhlasu ve věci šetření tragické události ze dne 1. ledna 2012. Dle oznámení by se mělo shromáždění konat dne 11. dubna 2015 od 12.00 do 17.00 hod. na parkovišti Tanvald střed v Krkonošské ulici. V rámci shromáždění se má uskutečnit průvod ke kostelu a na hřbitov v místní části Šumburk nad Desnou. Organizátoři předpokládají účast kolem sta lidí a svolavatelem je jakýsi Andrej Lučka z Rokycan. Městský úřad Tanvald obdržel k oznámenému shromáždění připomínky nejen od občanů Tanvaldu. Mimo jiné je požadován i zákaz tohoto shromáždění. Mezi občany Tanvaldu z avizovaného shromáždění panují obavy. Dne 26. 03. 2015 obdržel MěÚ Tanvald petici části romských spoluobčanů proti konání tohoto shromáždění. Ke shromáždění není ze zákona třeba souhlasu správního orgánu, v tomto případě Městského úřadu v Tanvaldě. Shromáždění však podléhá oznamovací povinnosti, která byla svolavatelem splněna. Dle platného zákona není v současné době důvod toto shromáždění zakázat.

Pokud by v průběhu shromáždění nastaly okolnosti, které by odůvodňovaly jeho zákaz, je možné ho za dodržení zákonných podmínek rozpustit. Jedná se zejména o projevy popírání nebo omezování osobních, politických nebo jiných práv občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání apod. nebo projevy násilí.

 

Vloženo: 27.03.2015
ilustrační foto

Ke sběru bioodpadu

Počínaje dnem 31. 03. 2015 budou na všech stanovištích pro separovaný odpad přistaveny nádoby na bioodpad. Tyto nádoby budou opatřeny štítkem s výčtem, co do nádob patří a nepatří. Do těchto nádob lze odkládat rostlinný odpad ze zahrady (listí, tráva, plevel větve), zbytky jídel včetně potravin s prošlou zárukou, zbytky ovoce, zeleniny, slupky a exkrementy drobných domácích zvířat. Tento odpad nesmí být v obalech!!!!! 

Do těchto nádob nepatří maso, kosti, uhynulá zvířata, olej z potravin, obaly od potravin (sklo, plast, kov).

Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu, který nelze pro svou velikost umístit do zvláštních sběrných nádob, mohou občané Tanvaldu, poplatníci v době od 1. 4.  do 31. 10., každý čtvrtek od 12.00 do 16.00 hod. odkládat na sběrné místo, kterým je oplocený pozemek p. p. č. 694/8, k.ú. Tanvald, v prostoru bývalé skládky „Honvart“.

Vloženo: 27.03.2015
ilustrační foto

Město opět uklidilo v obchodní zóně

Značný nepořádek na veřejných prostranstvích obchodní zóny v Krkonošské ulici v Tanvaldě byl po zimním období nakupujícími znovu právem kritizován. Pohozené odpadky a všudypřítomný nepořádek kolem chodníků, vozovek a parkovacích ploch v obchodní zóně v době předvelikonočních nákupů a nastupujícího jara nejsou rozhodně dobrou vizitkou města ani zde sídlících obchodníků. Město Tanvald se snaží místní komunikace a veřejná prostranství, která jsou přímo v jeho vlastnictví a správě, denně udržovat v pořádku a čistotě.  Městský úřad proto 26. 3. 2015 i přes nepříznivé, deštivé počasí nechal, tak jako již v minulém roce, provést úklid prostranství v tanvaldské obchodní zóně pracovníky a technikou střediska technických služeb, byť tyto plochy nejsou ve vlastnictví města. 

Další foto zde

Vloženo: 26.03.2015
ilustrační foto

Informace starosty města k nadcházejícím událostem

Průjezd americké vojenské kolony

V odpoledních hodinách druhé poloviny nadcházejícího víkendu projede městem část americké vojenské kolony. Vozidla Stryker přijedou od hraničního přechodu v Harrachově a budou pokračovat směrem na Jablonec nad Nisou. Jejich „etapa“ končí v Liberci. Vozidla Stryker  jsou kolová vozidla o hmotnosti 19t a neměla by poškozovat vozovku. Kolona bude čítat 39 vozidel a jejich rychlost neomezí dopravu. Průjezd bude doprovázen vojenskou policií. Součinnost zajišťuje Policie ČR. Přesný čas průjezdu uveřejníme na stránkách města.

Jeden z největších jeřábů v ČR

Ve středu 1. dubna přijede do areálu  společnosti Teplárenství Tanvald s.r.o. jeden z největších jeřábů v ČR. Jeřáb firmy Hanyš o hmotnosti 84t a nosnosti 300t zde bude usazovat  akumulační nádrž v souvislosti s výstavbou kogenerační jednotky společnosti ČEZ,  která tuto buduje v areálu výtopny. Tento jeřáb je jediný v ČR a jeho práci bude možno sledovat ve čtvrtek 2. dubna.  Doprava bude zajišťována specializovanou firmou.

Informace o shromáždění

Dne 16. března bylo na MěÚ Tanvald doručeno oznámení o konání shromáždění v souladu s § 5 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů. Shromáždění by se mělo uskutečnit na centrálním parkovišti v ulici Krkonošská v sobotu 11. dubna. Předpokládáme, že toto shromáždění nijak neomezí běžný život v našem městě. Na pořádek bude dohlížet Policie ČR a Městská policie Tanvald.

K záměru stavby geotermální teplárny s elektrárnou

Dne 19. března společnost ENTERGEO, SE zastoupená společností CHEMTEC engineering spol. s r.o.  doplnila většinu podkladů obsažených ve výše uvedené výzvě stavebního úřadu. Po doplnění i zbývajících podkladů stavební úřad oznámí zahájení územního řízení a konání veřejného ústního jednání veřejnou vyhláškou vyvěšenou nejméně 30 dní před termínem konání veřejného ústního jednání. K dnešnímu dni je územní řízení stále ještě přerušeno.

Online přenosy ze zastupitelstva

Ve středu 15. dubna od 16 hodin se uskuteční zasedání zastupitelstva města. Stejně jako na minulém zasedání bude probíhat online přenos, na který naleznete odkaz na webových stránkách města.

Vloženo: 25.03.2015
ilustrační foto

Separace odpadů pro panelové domy v Tanvaldě

Město spustilo zajímavý projekt na podporu třídění odpadů v panelových domech. Spočívá v umístění třídících nádob do společných prostor jednotlivých domů. Obyvatelé panelového domu tak získávají možnost průběžně separovat odpad, aniž by při tom museli opustit teplo svého domova. Umístění pytlů v jednotlivých bytech je spojeno s prostorovým problémem a jejich naplnění trvá většinou dlouhou dobu. Takto se pytle umístí ve společném prostoru u vchodu a jejich naplnění bude velice urychleno. Tento projekt zatím probíhá ve třech objektech a po určité době dojde k jeho vyhodnocení a případnému rozšíření do dalších domů na území města Tanvald.    

Vloženo: 24.03.2015
ilustrační foto

Revitalizace veřejné zeleně

Město Tanvald připravuje projekt na revitalizaci parku pod městským úřadem. Veškeré zásahy na veřejné zeleni budou provedeny dle odborného posouzení zpracovaného dendrologem Ing. Miroslavem Wachem  a Ing. Radkou Frydrychovou. V nejbližších dnech bude provedeno pokácení 10 ks odborníky určených stromů, následně bude proveden ořez a vazba stromů, které z posouzení vycházejí jako havarijní, aby bylo možné bezpečně používat sportoviště, které je součástí parku. V další etapě bude provedena úprava zeleně v parku a nová výsadba. Město Tanvald bude na tento projekt podávat žádost o dotaci z KÚLK z programu „Podpora ochrany přírody a krajiny“.

Další větší zásah na veřejné zeleni bude proveden v parčíku pod pomníkem T.G. Masaryka, kde budou pokáceny 4 ks vzrostlých smrků. Důvodem odstranění těchto stromů je jejich velikost a druh, které v současné době již představují potencionální nebezpečí vzhledem k umístění stromů v centru města v blízkosti frekventovaných komunikací. I zde bude provedena náhradní výsadba jinými vhodnými stromy.   

Vloženo: 20.03.2015
ilustrační foto

Četnický dům na Malé Straně

V objektu čp. 299 tzv. Četnickém domu v Železnobrodské ulici panuje čilý stavební ruch. Intenzivně probíhají vnitřní stavební a montážní práce.  Dům bude celkově rekonstruován a bude splňovat standardy dnešní doby. Objekt dozná dispozičních změn, získá osobní výtah a bude mít bezbariérový přístup. Nové budou elektroinstalace, rozvody vody, odpady a vytápění. Upraveno bude okolí domu, kde vzniknou i nezbytná parkovací místa. V řešení je přístup nejen k Četnickému domu, ale i do celé této lokality po pravé straně silnice od kruhové křižovatky ve směru na Velké Hamry. Vznikne zde mimo jiné osvětlený přechod mezinárodní silnice. Dům bude splňovat požadavky připojení na internet a oborové informační soustavy. Jakmile počasí dovolí, začnou práce na obnově střechy domu, která byla při požáru v minulém roce značně poškozena. V části přízemí bude mít sídlo Městská policie Tanvald, která získá lepší zázemí a její služebna tak bude umístěna na příhodnějším místě, prakticky v centru města. V celém 1. poschodí budou pravděpodobně umístěny kanceláře některých agend Kontaktního pracoviště úřadu práce v Tanvaldě. Ve druhém poschodí bude nově sídlo bytové společnosti  TABYS s.r.o. V dalších částech domu budou kancelářské prostory a několik menších bytů stavební firmy SIZ, která s TABYS s.r.o. dům spoluvlastní. Celkové náklady na rekonstrukci domu čp. 299, na které se podílí oba vlastníci, je předběžně vyčíslena na 17 miliónů Kč. Náklady na rekonstrukci části domu ve vlastnictví TABYS s.r.o. budou hrazeny částečně z pojistného krytí po požáru, z prostředků města, které je 100 % vlastníkem TABYS s.r.o. a z vlastních prostředků TABYS s.r.o. Kromě celého pojistného plnění ve výši přes 3 milióny Kč, které společnost obdržela od pojišťovny jako náhradu škody po požáru a budou použity na rekonstrukci její části domu, uhradí TABYS s.r.o. spolu s městem na rekonstrukci své části domu ještě částku celkem ve výši cca 5 milionů Kč, což se jeví jako rozumné a výhodné řešení. Rekonstrukce by měla být ukončena nejpozději na podzim letošního roku. 

Tzv. Četnický dům postavila firma stavitele pana Karla Pekárka v roce 1895 jako bytový dům pro zaměstnance tanvaldské přádelny.  Šumburský stavitel Pekárek stavěl velmi kvalitně, měl velmi dobrou pověst a právě proto získával celou řadu stavebních zakázek. O kvalitě původní stavby domu čp. 299 se v současné době mají možnost denně přesvědčovat jak stavební firma SIZ, která rekonstrukci domu provádí, tak i představitelé města a TABYS s.r.o. Předchozí záměr, objekt čp. 299 po požáru v září 2014 zbourat, se naštěstí podařilo odvrátit. V Tanvaldě tak zůstane v pěkném stavu zachován a bude účelně využíván jeden z objektů, který patří k historii části města zvané tehdy „Malá Strana“.  Tanvald má v centru velmi málo možností se dále rozvíjet. Jistě by stálo za úvahu do budoucna opětovně území tzv. Malé Strany smysluplně upravit, využít, zastavět a zkrášlit. Tanvald by tak získal po mnoha a mnoha letech pěkný vzhled při vjezdu do města od Železného Brodu i od Jablonce nad Nisou.

R. Seidel, tajemník MěÚ

Vloženo: 04.03.2015
Nejnovější - Předchozí | 23 z 28 | Další - Nejstarší