• cz 
  • de 
  • en 
  • pl 
Cesta: Úvodní > Aktuality > Aktuální informace
Zápis do 1. ročníku - Informace ze ZŠ SportovníZápis do 1. ročníku - Informace ze ZŠ Masarykova

Z města a MěÚ

ilustrační foto

Schodiště do střediska lékařů je již dokončené

Od pondělního odpoledne již mohou občané využívat novou přístupovou cestu a schodiště do střediska lékařů v budově č.p. 350 v Krkonošské ulici. Práce na rekonstrukci začaly počátkem května a jednalo se o investici města ve výši cca 1 mil. Kč.

Vloženo: 23.06.2014
ilustrační foto

Cena tepla se snižuje

Vedení společnosti Teplárenství Tanvald s.r.o. se rozhodlo, s přihlédnutím k vývoji výroby tepla a dodávek tepelné energie, stanovit s účinností od 01.06.2014 cenu za dodávku tepelné energie pro lokalitu Výšina a Šumburk ve výši 550,-- Kč za 1 GJ. K uvedené ceně za jednotku tepelné energie bude připočtena DPH dle platných předpisů.  Cena za dodávku tepelné energie byla od 01.01.2014 stanovena ve výši 580,-- Kč za 1 GJ bez DPH.

Vloženo: 13.06.2014
ilustrační foto

Město Tanvald recyklací starých spotřebičů přispělo k ochraně životního prostředí

Loni občané odevzdali k recyklaci 190 televizí, 77 monitorů a 1 687,20 kg drobného elektra. Občané Tanvaldu od poloviny roku 2012 zodpovědněji třídí elektroodpad. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Víme také, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci části vytříděných elektrozařízení. Naše město získalo certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o významu sběru drobných spotřebičů.

Vloženo: 13.06.2014
ilustrační foto

Žluté a červené pytle s tříděným odpadem se od července budou svážet každý čtvrtek !!!

Třídění odpadů v Tanvaldě stále ještě není na potřebné úrovni, je to denně vidět kolem kontejnerů a nádob na odpad ve všech částech města.Odstraňme problémy s tříděním odpadů, buďme odpovědní.

Znovu připomínáme, že žluté pytle, které je možno si zdarma vyzvednout na radnici, odboru rozvoje a komunálních věcí v přízemí, slouží výhradně pro směsné plasty, jako jsou např. láhve od mycích a čisticích prostředků, vymyté, čisté kelímky od jogurtů, margarínů, pomazánek, zmrzlin, sýrů apod., dále čisté igelitové sáčky nebo folie, a různé jiné plastové obaly. Do červených pytlů, které je možno si vyzvednout rovněž zdarma, patří pouze obaly tzv. tetrapaky, v praxi se jedná zejména o krabice od mléka a džusů, avšak do pytle by měly přijít vymyté. V žádném případě žluté nebo červené pytle neslouží ke shromažďování směsného odpadu a neodkládají se takto naplněné k nádobám na směsný odpad, což se bohužel v Tanvaldě stále děje.  Naplněné žluté a červené pytle, řádně zavázané mají své místo u kontejnerů na tříděný odpad (žlutých, zelených, modrých). Svoz pytlů s tříděným odpadem budou od července 2014 provádět technické služby každý čtvrtek !!! MěÚ s technickými službami tak chtějí četnějším svozem pytlů ještě více vyjít vstříc občanům. Dále prosíme všechny občany, aby do žlutých kontejnerů na tříděný odpad vhazovali pouze PET láhve a ostatní plasty shromažďovali do žlutých pytlů! Prosíme občany, kteří si dosud žluté a červené pytle nevyzvedli a odpad tím pádem správně netřídí, aby tak ve prospěch zlepšení životního prostředí a v zájmu udržení poplatku za odpady na 500 Kč učinili. U kontejnerů se stále ještě povalují staré televize, starý nábytek, velké elektrospotřebiče, matrace, koberce a podobný velký odpad z domácností a to i přesto, že pro individuální svoz takového odpadu město Tanvald zřídilo kontaktní linku na čísle 483 369 554. Technické služby takový odpad odvezou z každé domácnosti v Tanvaldě operativně po dohodě a není třeba hyzdit okolí a vytvářet černé skládky. Znovu připomínáme, využijte služeb, které Vám město prostřednictvím technických služeb v rámci nezvýšeného poplatku za likvidaci odpadů nabízí. Pomozme společně zlepšit životní prostředí ve všech částech města, buďme odpovědní.

Děkujeme za pochopení.

MěÚ Tanvald

Vloženo: 11.06.2014
ilustrační foto

Tanvald geotermální elektrárnu odmítl

Ve středu dne 30. dubna 2014 proběhlo v městském kině v Tanvaldě za široké účasti veřejnosti zasedání zastupitelstva města k záměru firmy ENTERGEO SE postavit v areálu bývalé textilky SEBA T v Tanvaldě geotermální elektrárnu. Zasedání projednalo petici občanů proti tomuto záměru, pod kterou bylo podepsáno 2116 občanů, z toho 1402 občanů s trvalým bydlištěm v Tanvaldě. Jednání trvalo přes dvě a půl hodiny a přítomní občané se ke stavbě vyjádřili negativně. Na závěr přijalo zastupitelstvo města usnesení, kterým stavbu prakticky odmítlo.

Text usnesení zastupitelstva města:

1/ Zastupitelstvo města projednalo petici občanů Tanvaldu podle zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním, kterou žádají, aby bylo zabráněno výstavbě geotermální elektrárny v Tanvaldu. Petice byla doručena na MěÚ Tanvald dne 15. 04. 2014 a je podepsána 2116 občany, z toho 1402 občany s trvalým bydlištěm v Tanvaldu;

2/ Zastupitelstvo města projednalo záměr výstavby geotermální elektrárny v Tanvaldě a konstatuje, že se jedná o stavbu, jaká v ČR ještě nebyla realizována, a tudíž nejsou ani zkušenosti s realizací a provozem takového zařízení. Ve smyslu § 2 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a za použití § 18 odst. 3 a 4 a § 90 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo města, jako orgán chránící veřejný zájem komunity, po zvážení všech okolností výstavby a následného provozu a zejména z důvodu, že zamýšlená stavba má být umístěna prakticky ve středu města a jedná se o stavbu, která má charakter experimentu s možnými negativními dopady na občany, jejich majetek a život ve městě, rozhodlo s prováděním hloubkových vrtů a se stavbou geotermální elektrárny v Tanvaldě nesouhlasit.

Zastupitelstvo města svůj nesouhlas opírá o skutečnost, že ve věci výstavby geotermální elektrárny v Tanvaldě proti sobě stojí veřejný a soukromý zájem a veřejný zájem musí být v tomto případě jednoznačně upřednostněn. Veřejný zájem je podložen i peticí občanů.

Vloženo: 02.05.2014
ilustrační foto

Důležitá informace pro občany

Městský úřad Tanvald, odbor stavební úřad a životní prostředí požádal Českou geologickou službu se sídlem v Praze o odborné posouzení záměru Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald I. Toto odborné vyjádření předkládáme v rámci lepší  informovanosti občanů zde.

Vloženo: 02.04.2014
ilustrační foto

Město uklidilo za obchodníky

Značný nepořádek na veřejných prostranstvích obchodní zóny v Krkonošské ulici v Tanvaldě byl nakupujícími právem kritizován. Zde působící obchodní firmy ani majitelé účelových komunikací na výzvy o nutnosti udržování pořádku a čistoty bohužel nereagují.  Pro město Tanvald, které se snaží místní komunikace a veřejná prostranství denně udržovat v pořádku a čistotě, je současný žalostný stav nepřijatelný a dělá všem nám Tanvalďákům ostudu. Městský úřad proto nechal 27. 3. 2014 provést pracovníky a technikou střediska technických služeb ve vlastní režii úklid zmíněných prostor.  Nutné opravy a úpravy komunikací, chodníků, parkovišť a zelených ploch si musí zajistit majitelé, obchodní subjekty.  MěÚ věří, že se pořádek a čistotu v obchodní zóně podaří zlepšit a že do řádného stavu bude uvedeno i okolí nově postaveného a provozovaného bloku prodejen v zadní části zóny, které je nedokončeno a v zoufalém stavu.  Odbor stavební úřad a životní prostředí v tomto směru již podniká patřičné kroky.

Vloženo: 27.03.2014

Informace o dopravním omezení v ulici Nemocniční a Pod Špičákem

Dne 1. dubna 2014 bude konečně zahájena realizace stavby „Rekonstrukce ulic Nemocniční a Pod Špičákem“, pro kterou bylo vydáno stavební povolení v roce 2008. V ulicích bude zhotovena nová děšťová a splašková kanalizace a kompletně položen nový povrch včetně podkladních vrstev. Stavba se dotkne i chodníků, parkovišť a veřejného osvětlení.

Uzavírka bude rozdělena do dvou částí a její režim upraven dopravním značením:

částečná uzavírka – v  Nemocniční ulici, v úseku od křižovatky s Českou ulicí (pod železničním mostem) po křižovatku s ulicí Palackého ( u nemocnice) včetně, bude provoz řízen semafory po cca 100 m pracovních úsecích. Vjezd i výjezd do ulice České z  křižovatky pod železničním mostem bude po nezbytně nutnou dobu uzavřen.
úplná uzavírka – v ulici Pod Špičákem, v úseku od nemocnice po křižovatku s ulicí Radniční a ulicí U Rozvodny, bude vjezd povolen pouze dopravní obsluze  a vozidlům s povolením stavby. Příjezd do nemocnice a k chirurgické ambulanci MUDr. Poláčka bude vždy zajištěn.

Úplnou uzavírkou ulice Pod Špičákem bude narušen provoz pravidelné autobusové dopravy na sídliště Výšina (linka č. 530 746 – dopravce BusLine a.s.). Autobusy budou projíždět směrem na sídliště až do zastávky Tanvald, sídliště ( u skoku), kde se budou obracet s využitím ulice U Lesíka a ulice Větrná zpět do Radniční ulice. Dolů autobus pojede ulicí U Stadionu a  ulicí Palackého se zastávkou Tanvald, radnice a dále Nemocniční  ulicí směr centrum. Cestující, který pojede za zastávky Tanvald, nemocnice do centra, pojede sice přes sídliště, ale nezaplatí více. Po dobu trvání uzavírky nebude obsluhována zastávka Tanvald, Pod Špičákem (u MUDr. Poláčka).

Veškeré úpravy provozu na dotčených komunikacích budou řádně značeny dopravními značkami.

Žádáme tímto občany v lokalitě ulice U Lesíka a ulice Větrná, aby respektovali přechodné dopravní značení, a tím umožnili bezproblémový provoz pravidelné autobusové dopravy, zajišťující obsluhu sídliště Výšina.

Předpokládané ukončení dopravního omezení v souvislosti s výše uvedenou stavbou je 31. října 2014.

Děkujeme za pochopení všech omezení, která v souvislosti s náročnou stavbou nastanou.

Vloženo: 17.03.2014

Ještě ke stanovisku Ministerstva životního prostředí

Ke stanovisku zveřejněnému dne 11.3.2014 na webových stránkách, které vydalo Ministerstvo životního prostředí k posouzení vlivů provedení záměru „ Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald I“ na životní prostředí, sděluje MěÚ Tanvald s ohledem na reakce a dotazy občanů následující:

Stanovisko Ministerstva životního prostředí, týkající se posouzení vlivů geotermální energie na životní prostředí v žádném případě neznamená, že v Tanvaldě bude geotermální elektrárna postavena a už v žádném případě není pravda, že zastupitelstvo města s výstavbou souhlasilo! Stále platí, že rozhodující bude zejména správní řízení o umístění stavby. Tato záležitost byla již popsána a vysvětlena v Tanvaldském zpravodaji a na webových stránkách města. MěÚ Tanvald zdůrazňuje, že v rámci řízení o umístění stavby budou mít občané i právnické osoby možnost se vyjádřit a podat své námitky. Na zasedání zastupitelstva města dne 30. dubna 2014 bude na žádost občanů zařazen bod týkající se případné výstavby geotermální elektrárny. Znovu opakujeme, že o umístění a případné výstavbě ještě vůbec nebylo ze strany MěÚ Tanvald, stavebního úřadu rozhodováno.

Oznámení Ministerstva životního prostředí o posouzení záměru „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald I“ bylo včera v souladu s předpisy vyvěšeno na úřední desce města. Navíc bylo celé stanovisko (v plném znění) zveřejněno ve prospěch vyšší informovanosti občanů v aktualitách na webových stránkách.

MěÚ Tanvald

Vloženo: 12.03.2014

Stanovisko Ministerstva životního prostředí

Vloženo: 11.03.2014
Nejnovější - Předchozí | 35 z 36 | Další - Nejstarší