• cz 
  • de 
  • en 
  • pl 
Cesta: Úvodní > Aktuality > Aktuální informace
Turistický portál na adrese www.tanvald.eu.

Z města a MěÚ

ilustrační foto

Tanvald geotermální elektrárnu odmítl

Ve středu dne 30. dubna 2014 proběhlo v městském kině v Tanvaldě za široké účasti veřejnosti zasedání zastupitelstva města k záměru firmy ENTERGEO SE postavit v areálu bývalé textilky SEBA T v Tanvaldě geotermální elektrárnu. Zasedání projednalo petici občanů proti tomuto záměru, pod kterou bylo podepsáno 2116 občanů, z toho 1402 občanů s trvalým bydlištěm v Tanvaldě. Jednání trvalo přes dvě a půl hodiny a přítomní občané se ke stavbě vyjádřili negativně. Na závěr přijalo zastupitelstvo města usnesení, kterým stavbu prakticky odmítlo.

Text usnesení zastupitelstva města:

1/ Zastupitelstvo města projednalo petici občanů Tanvaldu podle zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním, kterou žádají, aby bylo zabráněno výstavbě geotermální elektrárny v Tanvaldu. Petice byla doručena na MěÚ Tanvald dne 15. 04. 2014 a je podepsána 2116 občany, z toho 1402 občany s trvalým bydlištěm v Tanvaldu;

2/ Zastupitelstvo města projednalo záměr výstavby geotermální elektrárny v Tanvaldě a konstatuje, že se jedná o stavbu, jaká v ČR ještě nebyla realizována, a tudíž nejsou ani zkušenosti s realizací a provozem takového zařízení. Ve smyslu § 2 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a za použití § 18 odst. 3 a 4 a § 90 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo města, jako orgán chránící veřejný zájem komunity, po zvážení všech okolností výstavby a následného provozu a zejména z důvodu, že zamýšlená stavba má být umístěna prakticky ve středu města a jedná se o stavbu, která má charakter experimentu s možnými negativními dopady na občany, jejich majetek a život ve městě, rozhodlo s prováděním hloubkových vrtů a se stavbou geotermální elektrárny v Tanvaldě nesouhlasit.

Zastupitelstvo města svůj nesouhlas opírá o skutečnost, že ve věci výstavby geotermální elektrárny v Tanvaldě proti sobě stojí veřejný a soukromý zájem a veřejný zájem musí být v tomto případě jednoznačně upřednostněn. Veřejný zájem je podložen i peticí občanů.

Vloženo: 02.05.2014
ilustrační foto

Důležitá informace pro občany

Městský úřad Tanvald, odbor stavební úřad a životní prostředí požádal Českou geologickou službu se sídlem v Praze o odborné posouzení záměru Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald I. Toto odborné vyjádření předkládáme v rámci lepší  informovanosti občanů zde.

Vloženo: 02.04.2014
ilustrační foto

Město uklidilo za obchodníky

Značný nepořádek na veřejných prostranstvích obchodní zóny v Krkonošské ulici v Tanvaldě byl nakupujícími právem kritizován. Zde působící obchodní firmy ani majitelé účelových komunikací na výzvy o nutnosti udržování pořádku a čistoty bohužel nereagují.  Pro město Tanvald, které se snaží místní komunikace a veřejná prostranství denně udržovat v pořádku a čistotě, je současný žalostný stav nepřijatelný a dělá všem nám Tanvalďákům ostudu. Městský úřad proto nechal 27. 3. 2014 provést pracovníky a technikou střediska technických služeb ve vlastní režii úklid zmíněných prostor.  Nutné opravy a úpravy komunikací, chodníků, parkovišť a zelených ploch si musí zajistit majitelé, obchodní subjekty.  MěÚ věří, že se pořádek a čistotu v obchodní zóně podaří zlepšit a že do řádného stavu bude uvedeno i okolí nově postaveného a provozovaného bloku prodejen v zadní části zóny, které je nedokončeno a v zoufalém stavu.  Odbor stavební úřad a životní prostředí v tomto směru již podniká patřičné kroky.

Vloženo: 27.03.2014

Informace o dopravním omezení v ulici Nemocniční a Pod Špičákem

Dne 1. dubna 2014 bude konečně zahájena realizace stavby „Rekonstrukce ulic Nemocniční a Pod Špičákem“, pro kterou bylo vydáno stavební povolení v roce 2008. V ulicích bude zhotovena nová děšťová a splašková kanalizace a kompletně položen nový povrch včetně podkladních vrstev. Stavba se dotkne i chodníků, parkovišť a veřejného osvětlení.

Uzavírka bude rozdělena do dvou částí a její režim upraven dopravním značením:

částečná uzavírka – v  Nemocniční ulici, v úseku od křižovatky s Českou ulicí (pod železničním mostem) po křižovatku s ulicí Palackého ( u nemocnice) včetně, bude provoz řízen semafory po cca 100 m pracovních úsecích. Vjezd i výjezd do ulice České z  křižovatky pod železničním mostem bude po nezbytně nutnou dobu uzavřen.
úplná uzavírka – v ulici Pod Špičákem, v úseku od nemocnice po křižovatku s ulicí Radniční a ulicí U Rozvodny, bude vjezd povolen pouze dopravní obsluze  a vozidlům s povolením stavby. Příjezd do nemocnice a k chirurgické ambulanci MUDr. Poláčka bude vždy zajištěn.

Úplnou uzavírkou ulice Pod Špičákem bude narušen provoz pravidelné autobusové dopravy na sídliště Výšina (linka č. 530 746 – dopravce BusLine a.s.). Autobusy budou projíždět směrem na sídliště až do zastávky Tanvald, sídliště ( u skoku), kde se budou obracet s využitím ulice U Lesíka a ulice Větrná zpět do Radniční ulice. Dolů autobus pojede ulicí U Stadionu a  ulicí Palackého se zastávkou Tanvald, radnice a dále Nemocniční  ulicí směr centrum. Cestující, který pojede za zastávky Tanvald, nemocnice do centra, pojede sice přes sídliště, ale nezaplatí více. Po dobu trvání uzavírky nebude obsluhována zastávka Tanvald, Pod Špičákem (u MUDr. Poláčka).

Veškeré úpravy provozu na dotčených komunikacích budou řádně značeny dopravními značkami.

Žádáme tímto občany v lokalitě ulice U Lesíka a ulice Větrná, aby respektovali přechodné dopravní značení, a tím umožnili bezproblémový provoz pravidelné autobusové dopravy, zajišťující obsluhu sídliště Výšina.

Předpokládané ukončení dopravního omezení v souvislosti s výše uvedenou stavbou je 31. října 2014.

Děkujeme za pochopení všech omezení, která v souvislosti s náročnou stavbou nastanou.

Vloženo: 17.03.2014

Ještě ke stanovisku Ministerstva životního prostředí

Ke stanovisku zveřejněnému dne 11.3.2014 na webových stránkách, které vydalo Ministerstvo životního prostředí k posouzení vlivů provedení záměru „ Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald I“ na životní prostředí, sděluje MěÚ Tanvald s ohledem na reakce a dotazy občanů následující:

Stanovisko Ministerstva životního prostředí, týkající se posouzení vlivů geotermální energie na životní prostředí v žádném případě neznamená, že v Tanvaldě bude geotermální elektrárna postavena a už v žádném případě není pravda, že zastupitelstvo města s výstavbou souhlasilo! Stále platí, že rozhodující bude zejména správní řízení o umístění stavby. Tato záležitost byla již popsána a vysvětlena v Tanvaldském zpravodaji a na webových stránkách města. MěÚ Tanvald zdůrazňuje, že v rámci řízení o umístění stavby budou mít občané i právnické osoby možnost se vyjádřit a podat své námitky. Na zasedání zastupitelstva města dne 30. dubna 2014 bude na žádost občanů zařazen bod týkající se případné výstavby geotermální elektrárny. Znovu opakujeme, že o umístění a případné výstavbě ještě vůbec nebylo ze strany MěÚ Tanvald, stavebního úřadu rozhodováno.

Oznámení Ministerstva životního prostředí o posouzení záměru „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald I“ bylo včera v souladu s předpisy vyvěšeno na úřední desce města. Navíc bylo celé stanovisko (v plném znění) zveřejněno ve prospěch vyšší informovanosti občanů v aktualitách na webových stránkách.

MěÚ Tanvald

Vloženo: 12.03.2014

Stanovisko Ministerstva životního prostředí

Vloženo: 11.03.2014
ilustrační foto

Zasílání aktualit z webových stránek na e-mail

Městský úřad Tanvald zavádí systém upozorňující na nové aktuality zveřejňované na webových stránkách města. Cílem je zvýšení informovanosti občanů, a to  především o dokumentech vyvěšovaných na úřední desce a dále o aktuálních záležitostech týkajících se správy města a celého správního obvodu obce s rozšířenou působností Tanvald. Zájemci mohou získat mimo jiné  i informace o dění v kultuře či ve sportu.

Občané, kteří mají zájem dostávat na svůj e-mail zprávy o aktualizaci webových stránek města, se mohou zaregistrovat a vybrat si konkrétní kategorii, o které chtějí být informováni. Informace o novinkách jsou zasílány pravidelně každý den po 18. hodině.

Zasílané kategorie:

  • Úřední věci - Úřední deska, Usnesení rady a zastupitelstva
  • Informace pro občany - Aktuality z města a MěÚ, Tanvaldský zpravodaj, Aktivity spolků, Informace z regionu
  • Kultura a sport - Dění v kultuře a sportu, Kalendárium, Program kina, Akce v knihovně
Vloženo: 24.02.2014
ilustrační foto

Informace pro občany

Na posledním zasedání zastupitelstva města dne 12.2.2014 padla mimo jiné i otázka záměru výstavby geotermální elektrárny v Tanvaldě.

Abychom předešli pochybnostem o informovanosti, sdělujeme občanům, že pokud dojde k územnímu řízení o umístění zmíněné elektrárny, stavební úřad nařídí k projednání žádosti veřejné ústní jednání. Konání veřejného ústního jednání bude oznámeno veřejnou vyhláškou. Taková vyhláška musí být vyvěšena nejméně 30 dnů předem. Po tuto dobu musí stavební úřad umožnit každému nahlédnout do podkladů pro vydání územního rozhodnutí.  Veřejnou vyhlášku o zahájení územního řízení se všemi náležitostmi vyvěsí MěÚ Tanvald na úřední desce a to i na elektronické úřední desce na webových stránkách města www.tanvald.cz. Na veřejnou vyhlášku budou občané na webových stránkách městským úřadem i upozorněni v této rubrice.  MěÚ Tanvald

Vloženo: 13.02.2014
ilustrační foto

Upozornění městského úřadu

Informujeme občany, že od pondělí 3. února je sociální odbor městského úřadu přemístěn do nově zrekonstruovaných prostor v prvním patře stejné budovy jako doposud v Krkonošské ulici č.p. 350. Telefonní čísla zůstávají nezměněna.

Ve třetím patře budovy č.p. 350 v Krkonošské ulici bude od pondělí 10. února fungovat celé kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR - zprostředkování zaměstnání, státní sociální podpora, hmotná nouze, sociální služby, příspěvek na péči a dávky pro osoby se zdravotním postižením. Přesunulo se sem již i pracoviště zprostředkování zaměstnání z budovy č.p. 90 v Krkonošské ulici.

Vloženo: 30.01.2014
Nejnovější - Předchozí | 35 z 35 |