cz  de  en  pl 
Úvodní > Aktuality > Aktuální informace
Koronavirus LK

Z města a MěÚ

ilustrační foto

Separace odpadů pro panelové domy v Tanvaldě

Město spustilo zajímavý projekt na podporu třídění odpadů v panelových domech. Spočívá v umístění třídících nádob do společných prostor jednotlivých domů. Obyvatelé panelového domu tak získávají možnost průběžně separovat odpad, aniž by při tom museli opustit teplo svého domova. Umístění pytlů v jednotlivých bytech je spojeno s prostorovým problémem a jejich naplnění trvá většinou dlouhou dobu. Takto se pytle umístí ve společném prostoru u vchodu a jejich naplnění bude velice urychleno. Tento projekt zatím probíhá ve třech objektech a po určité době dojde k jeho vyhodnocení a případnému rozšíření do dalších domů na území města Tanvald.    

Vloženo: 24.03.2015
ilustrační foto

Revitalizace veřejné zeleně

Město Tanvald připravuje projekt na revitalizaci parku pod městským úřadem. Veškeré zásahy na veřejné zeleni budou provedeny dle odborného posouzení zpracovaného dendrologem Ing. Miroslavem Wachem  a Ing. Radkou Frydrychovou. V nejbližších dnech bude provedeno pokácení 10 ks odborníky určených stromů, následně bude proveden ořez a vazba stromů, které z posouzení vycházejí jako havarijní, aby bylo možné bezpečně používat sportoviště, které je součástí parku. V další etapě bude provedena úprava zeleně v parku a nová výsadba. Město Tanvald bude na tento projekt podávat žádost o dotaci z KÚLK z programu „Podpora ochrany přírody a krajiny“.

Další větší zásah na veřejné zeleni bude proveden v parčíku pod pomníkem T.G. Masaryka, kde budou pokáceny 4 ks vzrostlých smrků. Důvodem odstranění těchto stromů je jejich velikost a druh, které v současné době již představují potencionální nebezpečí vzhledem k umístění stromů v centru města v blízkosti frekventovaných komunikací. I zde bude provedena náhradní výsadba jinými vhodnými stromy.   

Vloženo: 20.03.2015
ilustrační foto

Četnický dům na Malé Straně

V objektu čp. 299 tzv. Četnickém domu v Železnobrodské ulici panuje čilý stavební ruch. Intenzivně probíhají vnitřní stavební a montážní práce.  Dům bude celkově rekonstruován a bude splňovat standardy dnešní doby. Objekt dozná dispozičních změn, získá osobní výtah a bude mít bezbariérový přístup. Nové budou elektroinstalace, rozvody vody, odpady a vytápění. Upraveno bude okolí domu, kde vzniknou i nezbytná parkovací místa. V řešení je přístup nejen k Četnickému domu, ale i do celé této lokality po pravé straně silnice od kruhové křižovatky ve směru na Velké Hamry. Vznikne zde mimo jiné osvětlený přechod mezinárodní silnice. Dům bude splňovat požadavky připojení na internet a oborové informační soustavy. Jakmile počasí dovolí, začnou práce na obnově střechy domu, která byla při požáru v minulém roce značně poškozena. V části přízemí bude mít sídlo Městská policie Tanvald, která získá lepší zázemí a její služebna tak bude umístěna na příhodnějším místě, prakticky v centru města. V celém 1. poschodí budou pravděpodobně umístěny kanceláře některých agend Kontaktního pracoviště úřadu práce v Tanvaldě. Ve druhém poschodí bude nově sídlo bytové společnosti  TABYS s.r.o. V dalších částech domu budou kancelářské prostory a několik menších bytů stavební firmy SIZ, která s TABYS s.r.o. dům spoluvlastní. Celkové náklady na rekonstrukci domu čp. 299, na které se podílí oba vlastníci, je předběžně vyčíslena na 17 miliónů Kč. Náklady na rekonstrukci části domu ve vlastnictví TABYS s.r.o. budou hrazeny částečně z pojistného krytí po požáru, z prostředků města, které je 100 % vlastníkem TABYS s.r.o. a z vlastních prostředků TABYS s.r.o. Kromě celého pojistného plnění ve výši přes 3 milióny Kč, které společnost obdržela od pojišťovny jako náhradu škody po požáru a budou použity na rekonstrukci její části domu, uhradí TABYS s.r.o. spolu s městem na rekonstrukci své části domu ještě částku celkem ve výši cca 5 milionů Kč, což se jeví jako rozumné a výhodné řešení. Rekonstrukce by měla být ukončena nejpozději na podzim letošního roku. 

Tzv. Četnický dům postavila firma stavitele pana Karla Pekárka v roce 1895 jako bytový dům pro zaměstnance tanvaldské přádelny.  Šumburský stavitel Pekárek stavěl velmi kvalitně, měl velmi dobrou pověst a právě proto získával celou řadu stavebních zakázek. O kvalitě původní stavby domu čp. 299 se v současné době mají možnost denně přesvědčovat jak stavební firma SIZ, která rekonstrukci domu provádí, tak i představitelé města a TABYS s.r.o. Předchozí záměr, objekt čp. 299 po požáru v září 2014 zbourat, se naštěstí podařilo odvrátit. V Tanvaldě tak zůstane v pěkném stavu zachován a bude účelně využíván jeden z objektů, který patří k historii části města zvané tehdy „Malá Strana“.  Tanvald má v centru velmi málo možností se dále rozvíjet. Jistě by stálo za úvahu do budoucna opětovně území tzv. Malé Strany smysluplně upravit, využít, zastavět a zkrášlit. Tanvald by tak získal po mnoha a mnoha letech pěkný vzhled při vjezdu do města od Železného Brodu i od Jablonce nad Nisou.

R. Seidel, tajemník MěÚ

Vloženo: 04.03.2015

Podněty a připomínky občanů

Na webových stránkách města byla zprovozněna aplikace „Podněty a připomínky“, která je umístěna na hlavní stránce v menu Aktuality. Občané tak mohou využít jednoduchý nahlašovací formulář, ve kterém krátkým popisem uvedou svůj dotaz, či blíže specifikují daný problém, je možné přidat  i fotografii.  Podněty či připomínky lze zaslat také na e-mailovou adresu podnety@tanvald.cz.  Zpráva pak bude předána kompetentními zaměstnanci města k vyřízení, o kterém bude následně občan informován. Zároveň budou podněty a připomínky občanů zahrnuty do databáze, ve které bude možné již zodpovězené dotazy vyhledávat.

Vloženo: 03.03.2015

Koncepce prevence kriminality na nejbližší čtyři roky zpracována

Plán prevence kriminality města Tanvald na období 2015 – 2018 byl zpracován s cílem jasně a srozumitelně definovat a popsat problematiku kriminality ve městě a okolí. Na základě vyhodnocení bezpečnostní analýzy z podkladů obvodního oddělení Policie ČR a Městské policie Tanvald. Je zásadním materiálem určujícím okruhy a postupy preventivních opatření v návaznosti na republikový dokument prevence kriminality. Plné znění dokumentu najdete na webových stránkách města. Tato koncepce byla přílohou žádostí o schválení dotačních programů, které vyhodnotí Ministerstvo vnitra ČR v měsíci dubnu.

Vloženo: 16.02.2015
ilustrační foto

Nádoby na bioodpad od dubna, obalové kovy se již třídí

Od 1. ledna 2015 je v účinnosti nová vyhláška ministerstva životního prostředí č. 321/2014 Sb. o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálního odpadu, která obcím ukládá zajišťovat na svém území mimo jiné i sběr biologicky rozložitelných odpadů a kovů.

Sběr obalových kovů - víček, plechovek a konzerv z domácností zavedlo město Tanvald již v předstihu od září 2014. Sběr je prováděn do pytlů obdobně, jak je tomu u ostatních plastů a tetrapaků. Pytle na obalové kovy jsou bezbarvé, průhledné a jsou sváženy pravidelně každý čtvrtek. Občané si mohou vyzvednout pytle na sběr obalových kovů bezplatně na obvyklých místech. Žádáme občany, aby obalové kovy nevhazovali do směsného odpadu, ale skutečně je vytřídili a ukládali do k tomu určených pytlů, tak jak se to již ve velké míře děje u plastů a tetrapaků. Pro úplnost ještě znovu zdůrazňujeme, že do pytlů na kovové obaly by měly být sbírány nápojové plechovky, plechovky od potravin, nádobky od kosmetiky a ostatní drobné kovové obaly. Do pytlů nepatří tlakové nádobky od sprejů a obaly znečištěné zbytky potravin a chemickými látkami. Město Tanvald má v úmyslu organizovat sběr kovových obalů i ve spolupráci s místními školami a vyzývá i podnikatelské subjekty, aby se ke sběru obalových kovů, ostatních plastů i tetrapaků do pytlů zapojily. Ostatní nepotřebné kovové předměty z nemovitostí a domácností mohou občané odevzdávat ve sběrně Kovošrotu v České ulici nebo při organizovaných sběrových akcích.

Sběr bioodpadu je již připraven a bude spuštěn od dubna 2015. Pro občany Tanvaldu bude zajištěn zejména tím způsobem, že každé stanoviště na tříděný odpad, kterých je v Tanvaldě 43, bude doplněno minimálně jednou nádobou na bioodpad. Nádoby na bioodpad budou sváženy pravidelně každý týden, tak jako ostatní tříděný odpad. Svoz bioodpadu bude prováděn svozovou společností ASA Liberec, která pro město Tanvald zajišťuje svoz veškerého komunálního odpadu. Co do nádob na biodpad patří a nepatří, je uvedeno na štítku, kterým bude opatřena každá hnědá nádoba na bioodpad.

Protože v Tanvaldě zatím nemáme zkušenosti se sběrem bioodpadu, bude městský úřad tento proces průběžně sledovat a v případě problémů nedostatky neprodleně řešit.

Co se týká nákladů, sběr obalových kovů je prováděn v režii technických služeb, které sváží i pytle s ostatními plasty a tetrapaky.  Roční náklady na sběr a svoz bioodpadů se předpokládají ve výši cca do 150 000,- Kč s DPH. Veškeré náklady na sběr a svoz bioodpadů i kovových odpadů ponese město z vlastních finančních prostředků. Náklady na pořízení nádob v souvislosti se sběrem a svozem bioodpadů městu nevzniknou. Nádoby na bioodpad budou vlastnictvím svozové společnosti. 

Vloženo: 28.01.2015
ilustrační foto

Informace o letošní Rally Bohemia

Rada města Tanvald projednala žádost Autoklubu Bohemia Sport v AČR o opětovné projednání žádosti o souhlas s průjezdem RZ Rally Bohemia v roce 2015. Rada města na základě kompromisu vzešlého z jednání 16.01.2015 mezi vedením města, obyvateli Českého Šumburku a zástupci pořádajícího Autoklubu Bohemia Sport v AČR rozhodla zrušit své usnesení č. 14/1/2015 ze dne 07. 01. 2015 a souhlasit s průjezdem RZ Desná – Desná v sobotu dne 11. 07. 2015 ulicemi Vítězná, Českošumburská a Český Šumburk v době od 13 do 23.30 hodin. Rada města bere na vědomí, že se pořadatel Rally Bohemia Autoklub Bohemia Sport v AČR zavazuje, že počínaje rokem 2016 nebude navrhovat trasu rychlostní zkoušky přes zastavěné území Českého Šumburku. 

 

Vloženo: 22.01.2015
ilustrační foto

Štěstí přeje připraveným

V rámci osvěty se Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje snaží přiblížit důležité preventivně výchovné informace z oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva široké veřejnosti. Jedná se o 19 spotů, které natočil Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč, a které jednoduchou formou představí hlavní zásady a informace, které by měl znát každý občan. Spoty je možné shlédnout pod tímto odkazem.

Vloženo: 21.01.2015
ilustrační foto

A.S.A. Liberec s.r.o. pořídila na Tanvaldsko nový svozový vůz

A.S.A. Liberec s.r.o. udržuje v Tanvaldě vysokou úroveň poskytovaných služeb. Pro svoz směsného odpadu pořídila a v těchto dnech nasadila na Tanvaldsko zcela nový svozový vůz, který má náhon 4x4 a svým provedením odpovídá potřebám svozu odpadu v horských podmínkách.

Vloženo: 22.12.2014
ilustrační foto

Informace pro občany

Odbor dopravy Tanvald oznamuje, že od 1.ledna 2015 dochází  k výrazným změnám při registraci vozidel.

Více zde.

Vloženo: 19.12.2014
Nejnovější - Předchozí | 27 z 31 | Další - Nejstarší