Úvodní > Aktuality > Aktuální informace
Ples 2019Ledová sezóna: Medvědi jsou zpětSkleněnýHusí kůže 2: Ukradený HalloweenNarušitel

Z města a MěÚ

ilustrační foto

Tanvald recyklací elektrospotřebičů opětovně ulevil životnímu prostředí

Za rok 2015 občané odevzdali k recyklaci 205 televizí, 53 monitorů a 961,05 kg drobného elektra. Snaha obyvatel města recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Město Tanvald obdrželo certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o velkém významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefony. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s městem dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že se v loňském roce v Tanvaldě vytřídilo 205 televizí, 53 monitorů a 961,05 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 63,08 MWh elektřiny, 2 406,74 litrů ropy, 291,10 m3 vody a 2,98 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 14,97 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 56,08 tun.

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Občané, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.

Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.

Vloženo: 20.07.2016

Cena za dodávku tepelné energie

Vedení  společnosti  Teplárenství  Tanvald s.r.o. se rozhodlo, po rozboru  výsledků  hospodaření za II. čtvrtletí  2016, snížit cenu za dodávku tepelné energie  pro lokalitu Tanvald - Výšina a Šumburk z 480,- Kč  za 1 GJ na 460,- Kč za 1 GJ, s účinností  od 01.07.2016. K uvedeným  cenám za jednotku tepelné energie bude připočtena DPH dle platných předpisů.

 

Vloženo: 11.07.2016
ilustrační foto

Video z 11. ročníku Spanilé jízdy cyklostezkou Járy Cimrmana

video je na adrese https://www.youtube.com/watch?v=Gg_oSrwG0xY od času 1:30

(lze rychle přejít kliknutím na čas 1:30 před textem Cyklostezkou Járy Cimrmana 2016)

Vloženo: 24.06.2016
ilustrační foto

Šumburský park upraven a osvětlen

Park na Šumburku pod kostelem, který je hojně navštěvován občany jako odpočinková zóna, doznal v posledních týdnech změn. Upraveny byly zejména porosty a cesty, a v parku bylo na četné žádosti občanů vybudováno noční osvětlení. Jenom na osvětlení parku vynaložilo město 110 tis. Kč. Park získal i na základě připomínek občanů nový provozní řád. Městský úřad věří, že občané popsané změny parku uvítají.

Provozní řád parku.

Vloženo: 08.06.2016

Stavba geotermální teplárny s elektrárnou

Dne 7.6.2016 oznámil stavební úřad pokračování  územního řízení na stavbu „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“ – bližší informace jsou obsaženy v sekci  „Geotermální elektrárna“.

Vloženo: 07.06.2016
ilustrační foto

Nová technika pro technické služby

V měsíci květnu město Tanvald pořídilo technickým službám novou techniku za 1,2 milionu Kč. Užitkový automobil Opel Movano je určen pro přepravu pracovníků, materiálu, nářadí a malé mechanizace. Významným pomocníkem při údržbě veřejné zeleně by se měl stát japonský malotraktor s příslušenstvím k sekání trávy značky ISEKI. Jedná se o profesionální stroj s úsporným, výkonným dieselovým motorem a hydraulickým vyprazdňováním koše do výšky 1,9 metru. Město techniku průběžně obnovuje a udržuje ji tak na vysoké úrovni.

Vloženo: 11.05.2016
ilustrační foto

Návštěva ministra životního prostředí v Tanvaldě

V pondělí 4. dubna zavítal do našeho města ministr Brabec v doprovodu ředitele Agentury ochrany přírody a krajiny pana Pelce. V rámci návštěvy si nejprve prohlédl zajímavé lokality Tanvaldu. Ty byly později na tanvaldské radnici předmětem diskuze za účasti starostů okolních obcí, zástupců AOPK, zástupců samosprávy a státní správy MěÚ Tanvald a MěÚ Desná.

Prioritní byla tato témata:

1) rozvoj cestovního ruchu v souladu s ochranou přírody

2) kadmiová zátěž v oblasti Tanvaldska

3) geotermální elektrárna v Tanvaldě

Po prezentacích probíhala neformální diskuse, při kterých pan ministr vysvětlil postoj ministerstva k jednotlivým otázkám. Původně plánovaný čas se tak protáhl na dvojnásobek. Na závěr si ministr životního prostředí prohlédl okolní krajinu z vrcholu Špičáku.

Vloženo: 07.04.2016

Revitalizace parku pod kostelem Tanvald – Šumburk nad Desnou

Město Tanvald připravilo projekt na revitalizaci parku pod kostelem Tanvald – Šumburk nad Desnou. Na tuto akci byla zpracována projektová dokumentace odbornou firmou. Realizace tohoto projektu bude probíhat v několika etapách. V I. etapě bude provedeno pokácení 7 ks stromů. Jedná se o stromy ve špatném zdravotním stavu, bez další perspektivy růstu. Kácení bude provedeno do konce měsíce března 2016. V dalších etapách bude provedeno ošetření stávající zeleně řezem a následně bude provedena výsadba nové zeleně v počtu 8 ks stromů. Cílem projektu je zajištění provozní bezpečnosti stromů v tomto parku. Záměrem je zachovat pokud možno původní koncepci parku a ve větší míře nezasahovat do druhové skladby a rozmístění dřevin. Realizace tohoto projektu přispěje k minimalizaci ohrožení zdraví návštěvníků parku, případně škod na majetku.  Na tuto akci bude město Tanvald žádat o dotaci Krajský úřad Libereckého kraje z programu „Podpora ochrany přírody a krajiny“.

  

Vloženo: 18.03.2016
ilustrační foto

Další osud objektu čp. 425

Dne 7. března 2016 inicioval starosta města Vladimír Vyhnálek spolu se senátorem Jaroslavem Zemanem na tanvaldské radnici jednání o současném stavu a budoucnosti objektu na bývalém autobusovém nádraží v centru města. Jednání se kromě zástupců majitelů nemovitosti, pražské firmy RIAL, s.r.o., zúčastnili také oba místostarostové města. Dále byli přizváni zástupci státních orgánů - Krajské hygienické stanice Libereckého kraje, Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, Policie ČR, Městské policie Tanvald, kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR v Jablonci nad Nisou, sociálního odboru MěÚ Tanvald a odboru stavební úřad a životní prostředí Tanvald.

Veškerá jednání by měla směřovat k tomu, aby  majitelé tohoto objektu přistoupili k rekonstrukci a následné změně využití objektu.  Tím dojde k obnovení  důstojného vjezdu do Tanvaldu, jako se to podařilo v případě rekonstrukce nedalekého „četnického domu“.

Vloženo: 14.03.2016

Informace pro žadatele o kompostéry

Zájemci o kompostéry již mohou žádat  pouze o kompostéry o objemu 1048 l  (1m3). Kompostéry o objemu 2 m3 již byly rozděleny mezi žadatele. 

Jelikož klimatické podmínky již dovolí distribuci těchto kompostérů žadatelům, došlo z rozhodnutí vedení města k jejich výdeji. Výdej bude probíhat tak, že pracovnice odboru rozvoje a KV MěÚ Tanvald bude postupně obvolávat žadatele na uvedené kontaktní telefony uvedené v žádosti a na základě dohody budou  Technické služby města Tanvaldu jednotlivým žadatelům  kompostéry osobně doručovat a zároveň dojde k podpisu smlouvy o zápůjčce.

Jelikož Městský úřad Tanvald má k dispozici k zapůjčení ještě cca polovinu z celkového množství objednaných kompostérů pro Vás občany, můžete i nadále podávat žádosti o zapůjčení.

Elektronická žádost (ONLINE)

Žádost o bezplatné zapůjčení můžete vyplnit zde elektronicky.

Žádost pro tisk (DOC)

Případně tento dokument po vyplnění odeslat poštou na adresu:

Městský úřad, Palackého 359, 468 41 Tanvald,

nebo přinésto osobně do kanceláře č. 9 v přízemí budovy městského úřadu Palackého 359, nebo odevzdat v Infocentru Tanvald.

Vloženo: 11.03.2016
Nejnovější - Předchozí | 15 z 24 | Další - Nejstarší