Úvodní > Aktuality > Aktuální informace
THJTHJ_2ČarodějniceV husí kůžiAvengers: Infinity War 3DKrálíček PetrAvengers: Infinity War

Z města a MěÚ

ilustrační foto

Třídění odpadů do pytlů má v Tanvaldě stoupající trend

Od prosince 2012 byl v Tanvaldě zaveden pytlový sběr ostatních plastů, směsných obalů do žlutých pytlů a nápojových kartonů (tetrapaků) do červených pytlů. Za první čtyři měsíce roku 2013 byl pytlový sběr ještě v plenkách. Určitou dobu trvalo, než domácnosti pytle naplnily. V počátečních měsících se pytle vyskytovaly na stanovištích ojediněle. Prováděla se osvěta mezi občany. Od května 2013 se začalo na stanovištích pro tříděný odpad objevovat více pytlů. Od května do konce roku 2013 bylo sesbíráno 553 žlutých pytlů o celkové hmotnosti 770 kg a 231 červených pytlů o celkové hmotnosti 1070 kg. V roce 2014 to bylo 1421 žlutých pytlů o celkové hmotnosti 4020 kg a 508 červených pytlů o celkové hmotnosti 850 kg. Od září 2014 byl zaveden i sběr obalových kovů do průhledných pytlů. Tento způsob třídění kovů se teprve rozbíhal. Od října do prosince 2014 se na stanovištích vyskytlo pouze 9 pytlů s obalovými kovy o celkové hmotnosti 20 kg.

Bilance roku 2015 je potěšující, celkem bylo v 4184 pytlích bezmála 10 tun tříděného odpadu, což je dvojnásobné množství oproti roku 2014. Nejvíce, 3032, bylo žlutých pytlů. V Tanvaldě tak bylo v roce 2015 tímto způsobem sesbíráno 0,79 t kovových obalů, 7,29 t ostatních plastů (zejména plastových obalů) a 1,89 t nápojových kartonů (tetrapaků).  Ukázalo se, že se do pytlového sběru tříděného odpadu zapojuje stále více domácností.

Pytle s tříděným odpadem svážejí technické služby ze všech stanovišť na sběr tříděného odpadu pravidelně každý čtvrtek. Pytle si mohou občané, poplatníci vyzvednout zdarma v rámci poplatku za odpady na MěÚ Tanvald, odboru rozvoje a komunálních věcí a na dalších již dříve avizovaných místech. Městský úřad žádá domácnosti, které se do pytlového sběru směsných plastů, tetrapaků a kovových obalů ještě nezapojily, aby v zájmu ochrany životního prostředí i udržení poplatku na stávající výši tak učinily.

Prosíme občany, aby do pytlů vkládali pouze ty odpady, které do nich patří.  To samé platí i v případě nádob na tříděný odpad na veřejných stanovištích. Nevhodný nebo znečištěný odpad v nádobách nebo pytlích na tříděný odpad znehodnotí celý obsah, který už nemůže být dále zpracován a musí skončit na skládce nebo ve spalovně. Vícenáklady pak zaplatíme všichni.

Pro úplnost znovu uvádíme, jaké odpady do pytlů patří:

do žlutých pytlů směsné plasty, jako jsou např. láhve od mycích a čisticích prostředků, vymyté, čisté kelímky od jogurtů, margarínů, pomazánek, zmrzlin, sýrů apod., dále čisté igelitové sáčky nebo folie, a různé jiné plastové obaly, do červených pytlů nápojové obaly tzv. tetrapaky, v praxi se jedná zejména o krabice od mléka a džusů, avšak do pytle by měly přijít vymyté, do bezbarvých pytlů obalové kovy, jako jsou zejména konzervy-plechovky a různá plechová víčka.

Městský úřad děkuje všem, kteří odpady poctivě třídí.  

 

Vloženo: 15.01.2016

Předání spisu odvolacímu správnímu orgánu

Dne 15.12.2015 předal stavební úřad Krajskému úřadu Libereckého kraje odvolání společnosti ENTERGEO, SE proti rozhodnutí, kterým stavební úřad zamítl žádost o vydání územního rozhodnutí na stavbu „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“  – bližší informace jsou obsaženy v sekci „Geotermální elektrárna“. 

Vloženo: 16.12.2015
ilustrační foto

Tanvald je aktivní i v mezinárodních vztazích

Na pozvání poslance Německého spolkového sněmu, člena rozpočtového výboru a místopředsedy podvýboru pro záležitosti Evropské unie pana Volkmara Kleina navštívili starosta města Vladimír Vyhnálek, tajemník MěÚ Richard Seidel a senátor Jaroslav Zeman společně se starostou partnerské obce Burbach Christophem Ewersem a vedoucím kanceláře starosty Burbachu  Johannesem Werthenbachem 26. 11. 2015 Německý spolkový sněm v Berlíně.

V rámci návštěvy se uskutečnila celá řada setkání s poslanci spolkového sněmu. Projednávány byly zejména otázky mezinárodní spolupráce na úrovni měst a obcí a zkušenosti z více než dvacetiletého partnerství mezi Tanvaldem, Burbachem a Wittichenau. Stranou nezůstalo ani aktuální dění související se současnou migrační krizí, kvóty uprchlíků, bezpečnostní rizika, postoje veřejnosti a dopad uprchlické vlny na města a obce v Německu. Jak z německé, tak i české strany byla projevena vůle všestranně zintenzivnit spolupráci mezi městy a obcemi, překonávat jazykovou bariéru a aktivity více zaměřit zejména na mladou generaci. Otevřeny byly i otázky fungování a systému školství v obou zemích, široce diskutována byla výuka německého jazyka na českých školách s ohledem na hospodářské aktivity a investice v obou sousedních hospodářsky velmi spjatých zemích. Zástupce předsedy skupiny poslanců spolkového sněmu pro německo-českou spolupráci poslanec Josef Rief mimo jiné vyjádřil i myšlenku zřízení německého gymnasia případně v Tanvaldě.

V podvečerních hodinách byly německá a česká delegace v čele s poslancem Volkmarem Kleinem a senátorem Jaroslavem Zemanem přijaty zástupkyní velvyslance paní Evou Dvořákovou na velvyslanectví ČR v Berlíně. Paní vyslankyně velmi kladně hodnotila vztahy mezi oběma zeměmi a ocenila dlouholeté partnerství Tanvaldu s německými obcemi jako přínos k rozvoji dobrých vztahů mezi Českou republikou a Německem. Ve večerních hodinách pokračovaly rozhovory všech zúčastněných v poslaneckém klubu Německého spolkového sněmu. V přestávce mezi jednáními měli všichni zúčastnění možnost podívat se k pietnímu místu před francouzským velvyslanectvím a krátce „nasát“ atmosféru večerního předvánočního Berlína. V týdnu, kdy se návštěva uskutečnila, jednal Německý spolkový sněm o kapitolách rozpočtu a frakce politických stran diskutovaly a zaujímaly stanoviska k nasazení Bundeswehru v Mali, v Iráku a v Sýrii. Volkmar Klein je ve spolkovém sněmu za CDU, která tvoří s 311 poslanci nejsilnější frakci. Tanvaldští měli možnost seznámit se s děním v Německém spolkovém sněmu z míst, kam se běžní návštěvníci nedostanou, což bylo výjimečné a pro Tanvald prestižní. 

Vloženo: 01.12.2015
ilustrační foto

Další krok ke zvyšování bezpečnosti ve městě

Po dohodě s městem Desná si od listopadu letošního roku strážníci Městské policie Tanvald zapůjčují mobilní radar na kontrolu rychlosti projíždějících vozidel na území našeho města.  Strážníci museli absolvovat nezbytné proškolení k obsluze radaru a Dopravní inspektorát Policie ČR určil úseky, na kterých lze měření provádět. Vlastní měření může být prováděno dvěma způsoby.

Prvním způsobem je změření a v případě porušení pravidel silničního provozu dojde k zastavení vozidla a okamžitému řešení přestupku na místě strážníkem MP.

Druhou možností je „pouhé“ pořízení fotodokumentace dopravního přestupku (bez zastavení vozidla) a jeho podstoupení odboru dopravy ke správnímu řízení.

Náhodné kontroly měření rychlosti by měly působit především preventivně a zvýšit bezpečnost ve městě. Budou prováděny průběžně, včetně víkendů.

Vloženo: 24.11.2015
ilustrační foto

Žádost o bezplatné zapůjčení kompostérů prostřednictvím Městského úřadu Tanvald

Přinášíme informace o možnosti požádat si o bezplatné zapůjčení kompostérů, a to prostřednictvím Městského úřadu Tanvald.

Kompostéry již pro Mikroregion Tanvaldsko byly dodány. Celkem bude pro město Tanvald k dispozici 400 kusů kompostérů ve dvou různých objemech.

Konktrétně takto:

  • Prémium 1050 litrů (výška 107cm)           300 kusů
  • Prémium 2000 litrů (výška 113cm)           100 kusů

Kompostéry určené pro Tanvald budou prozatím po dobu zimních měsíců uskladněny a na jaře dojde k jejich distribuci přihlášeným zájemcům z řad občanů.

S příchodem jara vás budeme dále konkrétněji informovat o předávání jednotlivých kompostérů přihlášeným zájemcům.

Více o samotných kompostérech i kompostování se můžete dočíst na webových stránkách dodavatelské firmy JRK http://www.zahradni-kompostery.cz.

Elektronická žádost (ONLINE)

Žádost na bezplatné zapůjčení můžete vyplnit zde elektronicky.

Žádost pro tisk (DOC)

Případně tento dokument po vyplnění odeslat poštou na adresu:

  • Městský úřad, Palackého 359, 468 41 Tanvald,

nebo přinést osobně do kanceláře č. 9 v přízemí budovy městského úřadu Palackého 359 nebo odevzdat v Infocentru Tanvald.

Vloženo: 19.11.2015

Stavba geotermální teplárny s elektrárnou – odvolání proti rozhodnutí, kterým byla zamítnuta žádost o vydání územního rozhodnutí

Dne 12.10.2015 vydal stavební úřad rozhodnutí, kterým zamítl žádost o vydání územního rozhodnutí na stavbu „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“. Dne 26.10.2015 podala společnost ENTERGEO, SE proti tomuto rozhodnutí odvolání – bližší informace jsou obsaženy v sekci „Geotermální elektrárna“.

Vloženo: 16.11.2015

Informace pro občany

Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Tanvald oznamuje, že od 1.11.2015 bude pracoviště Státní sociální podpory přemístěno do I. patra nově rekonstruované budovy,  č.p. 299 v Železnobrodské ulici – naproti autobusovému nádraží

Vloženo: 14.10.2015

Zamítnutí žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby

Vloženo: 12.10.2015
ilustrační foto

Ve Žďáru je nové dětské hřiště

V místní části Žďár v Tanvaldě v posledních letech došlo k čilé výstavbě nových rodinných domků, i proto zde na žádost občanů vybudovalo město nové dětské hřiště. Celkové náklady na vybudování dětského hřiště, díky zapojení vlastních pracovníků města a za pomoci místních obyvatel, nepřesáhly částku 200.000 Kč.

Další foto

Vloženo: 12.10.2015
ilustrační foto

V Tanvaldě proběhlo čipování psů

Uplynulou sobotu v dopoledních hodinách proběhlo u hasičárny na tanvaldském Šumburku hromadné čipování psů.

V našem městě totiž od 1. 9. 2015 vstoupila v platnost obecně závazná vyhláška města, která ukládá majitelům psů v Tanvaldě označit své psy čipem. Město se společně s ostatními městy Mikroregionu Tanvaldsko rozhodlo psy očipovat. Přinese nám to větší přehled o chovaných psech a hlavně to usnadní práci při dohledání majitele při odchytu zaběhnuvšího se pejska.

Čipování provedla MVDr. Klára Pospíšilová z Velkých Hamrů, která čip zavedla 135 pejskům různých ras i velikostí.

Pokud majitelé z nějakého důvodu nevyužili možnost tohoto hromadného čipování, mohou si nyní čip bezplatně vyzvednout na městském úřadě a nechat si ho od svého veterináře aplikovat. Případně je možno za účelem očipování navštívit paní doktorku Pospíšilovou přímo v její ordinaci ve Velkých Hamrech.

My připomínáme, že obecně závazná vyhláška, jejíž text naleznete zde, ukládá povinnost nechat psa očipovat nejpozději do 30. 11. 2015. 

Vloženo: 16.09.2015
Nejnovější - Předchozí | 15 z 22 | Další - Nejstarší