Úvodní > Aktuality > Aktuální informace

Výpis aktuality

Třídění odpadu v Tanvaldě – údaje a odměny od EKO-KOM za rok 2017

Údaje se týkají tříděného odpadu z nádob ze stanovišť na tříděný odpad a z pytlů na plasty, na kovové odpady a nápojový karton – pouze z veřejné sítě!

Frekvence svozu: nádoby na papír, PET láhve a plasty, pytle na plasty, nápojový karton a obalové kovy každý týden, nádoby na barevné sklo 1x za dva týdny.

Vytříděná množství a odměny pro město

papír (tuny) směsné plasty (tuny) sklo barevné (tuny) obalové kovy (tuny) nápojový karton (tuny) odměna celkem (Kč)
1.Q 2017
25,699 17,127 35,099 0,290 0,820 196 129,50
2.Q 2017
25,566 17,044 32,362 0,720 0,760 192 237,00
3.Q 2017
22,613 16,925 32,576 0,320 0,460 184 149,50
4.Q 2017
23,355 14,348 31,222 0,470 0,760 178 292,00
97,233 65,444 131,259 1,800 2,800 750 808,00

Poznámka: Ostatním způsobem sběru bylo v Tanvaldě odevzdáno ještě dalších 51,975 tun papíru (není zahrnuto ve výše uvedených číslech).

Nárůst množství tříděného odpadu z veřejných stanovišť byl v roce 2017 oproti roku 2016 zaznamenán u všech komodit: 

  • papír                   + 15,164 tun
  • směsné plast      + 18,054 tun
  • směsné sklo        +   7,048 tun

Pytlový sběr tříděného odpadu

V roce 2017 bylo v pytlích sesbíráno celkem 8,7 tun tříděného odpadu. U pytlů s plasty došlo v důsledku možnosti třídění ostatních plastů spolu s PET láhvemi do žlutých sběrných nádob k poklesu množství oproti roku 2016, avšak v třídění PET láhví a ostatních plastů celkem došlo k značnému nárůstu o 18 tun. V případě sběru obalových kovů a nápojových kartonů do pytlů došlo k nárůstu. Pytle s tříděným odpadem sváží technické služby ze všech stanovišť na sběr tříděného odpadu pravidelně každý čtvrtek. Pytle si mohou občané, poplatníci vyzvednout zdarma v rámci poplatku za odpady na MěÚ Tanvald, odboru rozvoje a komunálních věcí a na dalších již dříve avizovaných místech.

Výsledek

Z uvedených údajů je patrné, že meziročně celkové množství tříděného odpadu opět stouplo a zvýšily se odměny od EKO-KOM. V roce 2017 bylo v Tanvaldě 45 stanovišť na tříděný odpad. Od dubna do listopadu byly na všech stanovištích rozmístěny i nádoby na bioodpad (celkem 58 nádob na bioodpad).

I v Tanvaldě se zřejmě, tak jako v celé republice odráží růst výroby a spotřeby ve zvyšování produkce obalových odpadů. Svůj podíl na zvýšené produkci obalových odpadů májí i strmě rostoucí nákupy přes internet. Výrobci a prodejci tvrdí, že vyšší množství odpadů je neoddělitelnou a přirozenou součástí ekonomického růstu. Z údajů lze konstatovat, že většina občanů Tanvaldu v posledních letech celkem dobře třídí odpad, což je pozitivním jevem a těm, kteří tak činí, za to patří velký dík. 

Za rok 2017 činily příjmy, odměny od EKO-KOM 750 808,-Kč a od společnosti FCC za tříděný odpad v pytlích 20 340,-Kč, celkem 771 148,-Kč. Za rok 2017 se oproti roku 2016 zvýšily příjmy města za uvedené komodity tříděného odpadu celkem o 113 396,-Kč.

Výdaje města na sběr tříděného odpadu za rok 2017 bez režijních nákladů střediska technických služeb zůstaly v podstatě nezměněné a dosáhly 1 222 857,- Kč. 

Výdaje města na svoz a likvidaci bioodpadu bez režijních nákladů střediska technických služeb v roce 2017 činily 127 093,-Kč. 

Množství tříděného odpadu z veřejné sítě v Tanvaldě (z nádob a pytlového sběru) za poslední čtyři roky:

 

MěÚ Tanvald