Úvodní > Správa města > Zákon o střetu zájmů

Registr oznámení - zákon o střetu zájmů

Zákon č. 159/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, stanovuje povinnost evidenčnímu orgánu (kterým je v MěÚ Tanvald tajemník) vést registr oznámení o činnostech, o majetku a o příjmech, darech a závazcích podávaných veřejnými funkcionáři.

Jaké jsou podmínky k nahlédnutí do registru oznámení MěÚ Tanvald?

Registr oznámení MěÚ Tanvald (dále RO Tanvald) je veden

 • v písemné podobě
 • v elektronické podobě

Každý žadatel, který splní dále uvedené podmínky, může do RO Tanvald nahlédnout:

1) Žadatel musí vyplnit formulář "Žádost o nahlédnutí do RO Tanvald", který lze stahnout zde (formát .doc, 30KB). Řádně vyplněnou žádost lze

 • odeslat písemně na adresu uvedenou v žádosti
 • odeslat faxem na číslo faxu uvedené v žádosti
 • předat osobně v úředních hodinách v kanceláři tajemníka MěÚ
 • poslat jako přílohu e-mailu podepsaného zaručeným elektronickým podpisem na adresu epodatelna@tanvald.cz s předmětem zprávy Žádost o nahlédnutí do RO Tanvald

2) Z formuláře "Žádost o nahlédnutí do RO Tanvald" mimo jiné vyplývá

 • bude-li požadováno nahlédnutí do RO Tanvald v písemné podobě, lze tak učinit v úředních hodinách v kanceláři tajemníka MěÚ (nejlépe v předem dohodnutou dobu)
 • požaduje-li se nahlédnutí do RO Tanvald v elektronické podobě, obdrží žadatel jedinečné uživatelské jméno a heslo, které mu budou buď zaslány poštou nebo na zadanou e-mailovou adresu
  Důležité upozornění: Uživatelské jméno a heslo mají omezenou dobu platnosti!
  Tuto dobu platnosti obdrží žadatel zároveň s uživatelským jménem a heslem.

Jak lze prohlížet RO Tanvald v elektronické podobě?

RO Tanvald je v elektronické podobě veden na specializovaném servru Libereckého kraje:

ero.kraj-lbc.cz

 • žadatel si na úvodní stránce tohoto servru zvolí odkliknutím Tanvald
 • vyplní obdržené uživatelské jméno a heslo, čímž získá přístup k naskenovaným oznámením veřejných funkcionářů, se kterými pracuje v souladu se zákonem č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Závěrem považujeme za vhodné upozornit žadatele, že by se mohl dopustit přestupku,

pokud by nedodržel podmínky zákona stanovené pro nahlížení do registru oznámení:

Dle § 23 odst. 2 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, se přestupku dopustí fyzická osoba, která

 • používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře podle § 13 odst. 7,
 • poruší povinnost mlčenlivosti podle § 14 odst. 3 o skutečnostech, o nichž se dozvěděla z údajů evidovaných v registru, nebo o osobách, které evidenčnímu orgánu sdělily skutečnosti nasvědčující nepravdivosti nebo neúplnosti údajů, uvedených v oznámeních evidovaných v registru,
 • neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě podle § 13 odst. 4.

Za přestupek lze uložit pokutu do výše 50.000,- Kč.