Úvodní > Správa města > Podklady pro zasedání zastupitelstva

Podklady pro zasedání zastupitelstva

Podle platné právní úpravy je projednávání určitých záležitostí vyhrazeno do výlučné pravomoci rady města, jejíž schůze jsou neveřejné. Některé materiály pro jednání rady města, nebo radou města již projednané, jsou překládány členům zastupitelstva města pouze pro informaci, proto nelze zajistit absolutní shodu podkladů zaslaných členům zastupitelstva města v souladu s jednacím řádem v písemné podobě s materiály zveřejněnými na internetových stránkách města v elektronické podobě.

Rovněž omezení možností zveřejnění některých informací, které mají charakter osobních a citlivých údajů, utajovaných informaci nebo obchodního tajemství, může být důvodem částečného nebo neúplného zveřejnění. Tím není omezeno oprávnění fyzických a právnických osob požádat o poskytnutí informace postupem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


K zasedání zastupitelstva města dne 13.09.2017 máte k dispozici:


    pozvánka


     5.1: Prodej části pozemkové parcely č. 395/15 a části 395/25 v katastrálním území Tanvald

     5.2: Prodej pozemků Libereckému kraji za účelem vypořádání stavby „Rekonstrukce ulic Nemocniční a Pod Špičákem“

      5.3: Prodej pozemkové parcely č. 225/11 v katastrálním území Tanvald

      5.4: Prodej pozemkové parcely č. 225/2 v katastrálním území Tanvald

      5.5: Žádost o prodej pozemkové parcely č. 789 v katastrálním území Šumburk nad Desnou

      5.6: Žádost o prodej části pozemkové parcely č. 328/2 v katastrálním území Tanvald

      5.7: Nabídka pozemků k prodeji od sdružení vlastníků jednotek č. 1020, ul. Okružní 512, Tanvald                     

      5.8: Výkup části pozemkové parcely č. 264/1 a části pozemkové parcely č. 264/4 v katastrálním území  Tanvald

      5.9: Zrušení směny pozemků mezi městem Tanvald a Lesy ČR s.p. a prodej pozemků Lesům ČR s.p.

     5.10: Odstoupení od koupi části pozemkové parcely č. 2605/2 v katastrálním území Šumburk nad Desnou

          6: Uvolnění finančních prostředků na demolici objektu č.p. 425, ul. Žákova, Tanvald

          7:  Schválení Dohody o spolupráci na projektu realizovaném z prostředků Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko

          8:  Převod části podílu ve společnosti Teplárenství Tanvald s.r.o.

          9:  Informace ve věci ověření zákonnosti procesu pořízení Změny č. 2 Územního plánu Tanvald – plochy K 23