Úvodní > Správa města > Podklady pro zasedání zastupitelstva

Podklady pro zasedání zastupitelstva

Podle platné právní úpravy je projednávání určitých záležitostí vyhrazeno do výlučné pravomoci rady města, jejíž schůze jsou neveřejné. Některé materiály pro jednání rady města, nebo radou města již projednané, jsou překládány členům zastupitelstva města pouze pro informaci, proto nelze zajistit absolutní shodu podkladů zaslaných členům zastupitelstva města v souladu s jednacím řádem v písemné podobě s materiály zveřejněnými na internetových stránkách města v elektronické podobě.

Rovněž omezení možností zveřejnění některých informací, které mají charakter osobních a citlivých údajů, utajovaných informaci nebo obchodního tajemství, může být důvodem částečného nebo neúplného zveřejnění. Tím není omezeno oprávnění fyzických a právnických osob požádat o poskytnutí informace postupem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


K zasedání zastupitelstva města dne 21. 06. 2017 máte k dispozici:


    program


    6.1: Prodej části pozemkové parcely č. 1859/2 v katastrálním území Tanvald

    6.2: Prodej částí pozemkové parcely č. 2750 v katastrálním území Šumburk nad Desnou

    6.3: Prodej části pozemkové parcely č. 2605/2 v katastrálním území Šumburk nad Desnou

    6.4: Výkup pozemkové parcely č. 325/14 v katastrálním území Tanvald

    6.5: Výkup pozemkové parcely č. 325/7 v katastrálním území Tanvald    posudek

    6.6: Žádost o prodej části pozemkové parcely č. 328/2 v katastrálním území Tanvald

    6.7: Žádost  o směnu pozemků

    6.8: Bezúplatný převod pozemků Státnímu pozemkovému úřadu

    6.9: Žádost o uzavření  Smlouvy o zřízení věc. břemene – služebnosti - ČEZ, ul. Nemocniční

   6.10: Žádost Střediska volného času Tanvald o navýšení účelového příspěvku na odpisy

        8: Nabídka na odkup nemovitosti č.p. 425, Žákova ul., Tanvald

        9:  Návrh na vydání Změny č. 2 ˇuzemního plánu Tanvald - zpráva         Opatření obecné povahy -  Změna č. 2 Územního plánu Tanvald  


            Dodatek k Memorandu o spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování