Úvodní > Správa města > Podklady pro zasedání zastupitelstva

Podklady pro zasedání zastupitelstva

Podle platné právní úpravy je projednávání určitých záležitostí vyhrazeno do výlučné pravomoci rady města, jejíž schůze jsou neveřejné. Některé materiály pro jednání rady města, nebo radou města již projednané, jsou překládány členům zastupitelstva města pouze pro informaci, proto nelze zajistit absolutní shodu podkladů zaslaných členům zastupitelstva města v souladu s jednacím řádem v písemné podobě s materiály zveřejněnými na internetových stránkách města v elektronické podobě.

Rovněž omezení možností zveřejnění některých informací, které mají charakter osobních a citlivých údajů, utajovaných informaci nebo obchodního tajemství, může být důvodem částečného nebo neúplného zveřejnění. Tím není omezeno oprávnění fyzických a právnických osob požádat o poskytnutí informace postupem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


K zasedání zastupitelstva města dne 13.12.2017 máte k dispozici:


    pozvánka


       5: Návrh rozpočtu města na rok 2018

       6: Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2019 až 2023

    7.2: Výkup části pozemkové parcely č. 2677/1 v katastrálním území Šumburk nad Desnou

    7.3: Schválení práva stavby na pozemkové parcele č. 1843/1 v katastrálním území Tanvald

    7.4: Schválení práva provést stavbu na pozemkové parcele č. 1017 v kú. Tanvald

    7.5: Žádost o prodej části pozemkové parcely č. 729/7 v katastrálním území Tanvald

    7.6: Prodej části pozemkové parcely č. 336/3 a části pozemkové parcely č. 337 v katastrálním území Tanvald

       8: Revitalizace území u bývalého nákupního střediska na sídlišti Výšina

       9: Stanovisko pořizovatele k Návrhu na změnu Územního plánu Tanvald pro plochu na stpč. 65 a 75             v katastrálním území Tanvald

     10: Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva města