Úvodní > Správa města > Podklady pro zasedání zastupitelstva

Podklady pro zasedání zastupitelstva

Podle platné právní úpravy je projednávání určitých záležitostí vyhrazeno do výlučné pravomoci rady města, jejíž schůze jsou neveřejné. Některé materiály pro jednání rady města, nebo radou města již projednané, jsou překládány členům zastupitelstva města pouze pro informaci, proto nelze zajistit absolutní shodu podkladů zaslaných členům zastupitelstva města v souladu s jednacím řádem v písemné podobě s materiály zveřejněnými na internetových stránkách města v elektronické podobě.

Rovněž omezení možností zveřejnění některých informací, které mají charakter osobních a citlivých údajů, utajovaných informaci nebo obchodního tajemství, může být důvodem částečného nebo neúplného zveřejnění. Tím není omezeno oprávnění fyzických a právnických osob požádat o poskytnutí informace postupem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


K zasedání zastupitelstva města dne 14.02.2018 máte k dispozici (formát PDF ):


pozvánka


5.1: Žádost o prodej pozemkové parcely č. 218/11 v katastrálním území Tanvald

5.2: Rozpočtové opatření – navýšení příspěvku na provoz ZŠ Tanvald, Sportovní 576

5.3: Rozpočtové opatření – vrácení nedočerpaných prostředků účelové neinvestiční dotace na volbu prezidenta republiky

5.4: Rozpočtové opatření – pořízení klavíru do městského kina

   6: Schválení realizace parkoviště v ulici Palackého a chodníku v ulici Radniční a schválení rozpočtového opatření na zpracování projektové dokumentace

   7: Schválení realizace rekonstrukce vzduchotechniky ve školní restauraci č.p. 589, ul. U Stadionu, Tanvald a schválení rozpočtového opatření na zpracování projektové dokumentace

   8: Schválení dotací z rozpočtu města na činnost a provozní výdaje organizací a uzavření veřejnoprávních smluv

   9: Rozúčtování výdajů roku 2017 za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu – přehled o odpadovém hospodářství ve městě za rok 2017

 10: Schválení uvolnění finančních prostředků na stavební úpravy objektu č.p. 589, ul. U Stadionu, Tanvald – zázemí stadionu

  11:  Žádost o prodej objektu č.p. 583, ul. Horská, Tanvald

  12:  Zhodnocení spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování