Úvodní > Správa města > Nabídka pracovních míst

Nabídka pracovních míst u Města Tanvald

MĚSTO TANVALD

příjme zaměstnankyni/zaměstnance na pracovní pozici odpovědná redaktorka/redaktor TANVALDSKÉHO ZPRAVODAJE a pracovnice/pracovník vztahů k veřejnosti do oddělení kulturní kancelář MěÚ, pracoviště Infocentrum Tanvald.

Platové zařazení:

     9. platová třída dle nařízení vlády č.564/2006 Sb. v platném znění.

Požadavky:

 • minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • schopnost psaní textů, článků do tiskovin a na webové stránky
 • znalost německého nebo anglického jazyka na komunikativní úrovni 
 • organizační a komunikativní schopnosti,
 • samostatnost, odpovědnost, důslednost
 • velmi dobrá uživatelská znalost práce na PC
 • místní znalost výhodou

Písemná přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, příjmení
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum a podpis

Uchazeč připojí k přihlášce následující doklady:

 1. životopis, ve kterém uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech (strukturovaný životopis)
 2. kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Lhůta pro podání přihlášky:

Uzávěrka pro podání přihlášek uchazečů je 04. 12. 2017 do 16.00 hod.

Způsob podání přihlášky:

Přihlášky s přílohami mohou být podány osobně nebo zaslány poštou na adresu: Městský úřad Tanvald, oddělení kancelář tajemníka, Palackého 359, 468 41 Tanvald. Bližší informace o pracovní pozici u tajemníka MěÚ Tanvald.

 

V Tanvaldě dne 15. 11. 2017

 

Richard Seidel

tajemník MěÚ


Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

MĚSTO TANVALD

vyhlašuje dne 13. 11. 2017 v souladu s ustanovením § 7 zákona č.312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

výběrové řízení

na pracovní pozici úředníka-úřednice odboru dopravy MěÚ Tanvald s náplní práce posuzování a ověřování způsobilosti k řízení silničních motorových vozidel. 

Místo výkonu práce:

Městský úřad Tanvald, Palackého 359, odbor dopravy MěÚ, Krkonošská 350, Tanvald.

Platové zařazení:

10. platová třída dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění.

Předpokládaný termín nástupu: dle dohody v co nejbližším možném termínu

Předpoklady pro výkon funkce úředníka:

Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem.

Požadavky:

 • minimálně úplné střední vzdělání
 • odborná způsobilost k posuzování a ověřování způsobilosti k řízení silničních motorových vozidel (průkaz zkušebního komisaře A, B, C, D)
 • řidičské oprávnění pro silniční motorová vozidla všech skupin
 • uživatelská znalost práce na PC
 • dobré komunikační schopnosti

 Písemná přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, příjmení a titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum a podpis

Uchazeč připojí k přihlášce do výběrového řízení následující doklady:

 1. životopis, ve kterém uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných       znalostech a dovednostech týkajících se správních činností (strukturovaný životopis)
 2. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též  obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový   doklad domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
 3. ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 4. podepsané prohlášení v následujícím znění:
  Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení dávám, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas k jejich zpracování.

  Jméno a příjmení
  Datum narození
  Vlastnoruční podpis

Lhůta pro podání přihlášky:

Uzávěrka pro podání přihlášek uchazečů je 29. 11. 2017 do 16.00 hod.

Způsob podání přihlášky:

Přihlášky s přílohami mohou být podány osobně v oddělení kancelář tajemníka MěÚ, Palackého 359, Tanvald, 2. poschodí nebo zaslány poštou s poznámkou na obálce „výběrové řízení doprava“ na adresu Městský úřad Tanvald, oddělení kancelář tajemníka, Palackého 359, 468 41 Tanvald. Bližší informace o pracovní pozici u tajemníka MěÚ Tanvald.

 

V Tanvaldě dne 13. 11. 2017

 

Richard Seidel

tajemník MěÚ

 


Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

MĚSTO TANVALD

vyhlašuje dne 06. 11. 2017 v souladu s ustanovením § 7 zákona č.312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

výběrové řízení

na pracovní pozici úředníka-úřednice v odboru stavební úřad a životní prostředí MěÚ Tanvald s náplní práce zajišťování a koordinace jednotlivých úseků správy životního prostředí (myslivost, rybářství, péče o les).

Místo výkonu práce:

Městský úřad Tanvald, Palackého 359, Tanvald.

Platové zařazení:

9. nebo 10. platová třída dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění.

Předpokládaný termín nástupu: dle dohody v co nejbližším možném termínu

Předpoklady pro výkon funkce úředníka:

Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem.

Požadavky:

 • úplné střední vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání se zaměřením na životní prostředí,
 • znalost veřejné správy výhodou
 • praxe při státní správě úseků životního prostředí výhodou
 • uživatelská znalost práce na PC
 • dobré komunikační schopnosti
 • řidičské oprávnění skupiny B

Písemná přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, příjmení a titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum a podpis

Uchazeč připojí k přihlášce do výběrového řízení následující doklady:

 1. životopis, ve kterém uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných       znalostech a dovednostech týkajících se správních činností (strukturovaný životopis)
 2. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též  obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový   doklad domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
 3. ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 4. podepsané prohlášení v následujícím znění:
  Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení dávám, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas k jejich zpracování.

  Jméno a příjmení
  Datum narození
  Vlastnoruční podpis

Lhůta pro podání přihlášky:

Uzávěrka pro podání přihlášek uchazečů je 22. 11. 2017 do 16.00 hod.

Způsob podání přihlášky:

Přihlášky s přílohami mohou být podány osobně v oddělení kancelář tajemníka MěÚ, Palackého 359, Tanvald, 2. poschodí nebo zaslány poštou s poznámkou na obálce „výběrové řízení SÚ a ŽP“ na adresu Městský úřad Tanvald, oddělení kancelář tajemníka, Palackého 359, 468 41 Tanvald. Bližší informace o pracovní pozici u tajemníka MěÚ Tanvald.

 

V Tanvaldě dne 06. 11. 2017

 

Richard Seidel

tajemník MěÚ