Úvodní > Městský úřad > Územně analytické podklady

Územně analytické podklady

3. úplná aktualizace 2014

Popis a přehled

Soubory k nahlédnutí a ke stažení

Soubory mohou být zazipované, jejich velikosti jsou uvedeny na konci řádků. Uvnitř zazipovaných souborů naleznete soubory typu .pdf a .jpg
» Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území 19.5MB
» Výkres hodnot území 27.6MB
» Výkres limitů využití území 39.5MB
» Výkres záměrů na provedení změn v území 26.0MB
» Rozbor udržitelného rozvoje území 10.5MB
» Karty obcí 0.6MB
» Problémový výkres 25.8MB


Do výkresové dokumentace ÚAP ORP Tanvald včetně náhledů jednotlivých jevů ÚAP je umožněno nahlížet v odkaze na mapovou aplikaci GIS systému MISYS-WEB:

Mapový server GIS Tanvald

Ještě než začnete pracovat s touto mapovou aplikací, přečtete si návod zde.
Videonávod si můžete prohlédnout zde.
Aplikace je optimalizována pro Internet Explorer.

 

Územně analytické podklady nástrojem územního plánování

Územně analytické podklady (dále jen ÚAP) jsou od 1. ledna 2007 novým nástrojem územního plánování. ÚAP patří mezi územně plánovací podklady, které zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území. ÚAP slouží zejména jako podklad pro pořizování politiky územního rozvoje, pro pořizování územně plánovací dokumentace, jejích změn a aktualizací. ÚAP slouží také jako podklad pro vyhodnocování vlivu ÚPD na udržitelný rozvoj, posuzování vlivu záměrů na životní prostředí, poskytování územně plánovacích informací a v neposlední řadě jsou podkladem pro rozhodování stavebních úřadů v územích obcí, které nemají platný územní plán.

Úřad územního plánování

Pořizování územně analytických podkladů vyplývá z § 26 - § 29 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen SZ).
Pro správní území ORP Tanvald pořizuje ÚAP Úřad územního plánování, MěÚ Tanvald.
Pořizovatel průběžně aktualizuje ÚAP na základě aktualizovaných a nových údajů o území, průzkumu území a dalších informací. Každé 2 roky pořídí jejich úplnou aktualizaci.

Výkresy grafické části jsou zpracovány nad DKM.
Veškerá data jevů ÚAP sloužící pro zpracování úplné aktualizace ÚAP ORP Tanvald pro rok 2014 byla aktualizována k datu 15.10.2014.

Údaje o území z ÚAP je možno použít jen pro územně plánovací činnost, založení a vedení technické mapy a pro činnost projektanta územně plánovací dokumentace a územní studie.
Územně analytické podklady ORP Tanvald jsou zveřejněny v rozsahu a způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 166 odst. 2 SZ.

Zveřejnění informací o technické infrastruktuře a jejím vlastníkovi dle § 166 odst. 2 stavebního zákona a to dle předaných pasportů údajů o území z roku 2014 ke stažení zde (zip, 4.5 MB).
Zpracované údaje o území v jednotlivých sledovaných jevech ÚAP jsou též k nahlednutí i v aplikaci MISYS-WEB viz.výše.

Do dokumentace ÚAP ORP je též možno nahlédnout na Úřadu územního plánování, MěÚ Tanvald, tel. 483369567-8.

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj http://www.strukturalni-fondy.cz/iop

Fondy EU