Úvodní > Městský úřad > Podklady pro zasedání zastupitelstva

Podklady pro zasedání zastupitelstva

Podle platné právní úpravy je projednávání určitých záležitostí vyhrazeno do výlučné pravomoci rady města, jejíž schůze jsou neveřejné. Některé materiály pro jednání rady města, nebo radou města již projednané, jsou překládány členům zastupitelstva města pouze pro informaci, proto nelze zajistit absolutní shodu podkladů zaslaných členům zastupitelstva města v souladu s jednacím řádem v písemné podobě s materiály zveřejněnými na internetových stránkách města v elektronické podobě.

Rovněž omezení možností zveřejnění některých informací, které mají charakter osobních a citlivých údajů, utajovaných informaci nebo obchodního tajemství, může být důvodem částečného nebo neúplného zveřejnění. Tím není omezeno oprávnění fyzických a právnických osob požádat o poskytnutí informace postupem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


K zasedání zastupitelstva města dne 19. 04. 2017 máte k dispozici:


    program


      5: Schválení účetní závěrky města Tanvald za rok 2016 - zpráva        účetní závěrka

      6: Schválení závěrečného účtu města Tanvald za rok 2016

    7.1: Žádost o prodej části stavební parcely č. 21 a části pozemkové parcely č. 483/5 v katastrálním území Šumburk nad Desnou

    7.2: Schválení smluvního zřízení práva stavby na pozemku ve vlastnictví města - KSS LK

    7.2: Schválení smluvního zřízení práva stavby na pozemku ve vlastnictví města - pí Kubínová

    7.2: Schválení smluvního zřízení práva stavby na pozemku ve vlastnictví města - pí Zimová

       8: Poskytnutí mimořádných dotací z rozpočtu města

       9: Poskytnutí peněžitého daru o.p.s. Hospic sv. Zdislavy

     10: Návrh na investice a opravy místních komunikací

     11: Návrh na investice a opravy veřejného osvětlení

     12: Nabídka na odkup podílu ve společnosti Teplárenství Tanvald s.r.o.

     13: Kontrola financování skateparku v České ulici v Tanvaldě  řešení problematiky skateparku

                    skatepark rozbor     návrh Realitykonzult    návrh usnesení

     14: Návrh obecně závazné vyhlášky města Tanvald č. 1/2017 o nočním klidu

     15: Smlouva o partnerství mezi Jelenohorským okresem a městem Tanvald


        Pořízení malotraktoru pro celoroční údržbu komunikací a prostranství

        Žádost Střediska volného času Tanvald o poskytnutí investičního příspěvku na pořízení nového automobilu

        Schválení Smlouvy o dílo "Realizace energetických úspor v objektu sportovní haly" a uvolnění fifnančních prostředků na realizaci

        Vzdání se práva k pohledávce