Úvodní > Městský úřad > Podklady pro zasedání zastupitelstva

Podklady pro zasedání zastupitelstva

Podle platné právní úpravy je projednávání určitých záležitostí vyhrazeno do výlučné pravomoci rady města, jejíž schůze jsou neveřejné. Některé materiály pro jednání rady města, nebo radou města již projednané, jsou překládány členům zastupitelstva města pouze pro informaci, proto nelze zajistit absolutní shodu podkladů zaslaných členům zastupitelstva města v souladu s jednacím řádem v písemné podobě s materiály zveřejněnými na internetových stránkách města v elektronické podobě.

Rovněž omezení možností zveřejnění některých informací, které mají charakter osobních a citlivých údajů, utajovaných informaci nebo obchodního tajemství, může být důvodem částečného nebo neúplného zveřejnění. Tím není omezeno oprávnění fyzických a právnických osob požádat o poskytnutí informace postupem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


K zasedání zastupitelstva města dne 14. 12. 2016 máte k dispozici:


    pozvánka


       5: Rozpočet města na rok 2017  rozpis rozpočtu

    6.2: Žádost o prodej pozemků,  zpráva

    6.3: Žádost o prominutí penále

       7: Schválení poskytnutí peněžitého daru Mikroregionu Tanvaldsko

       8: Vyřazení dlouhodobého majetku z účtu 042 - nedokončený dlouhodobý majetek

       9: Schválení podání žádosti o dotaci na MŠMT ČR – Revitalizace městského stadionu Výšina Tanvald  

     10: Koncepce prevence kriminality města Tanvald na období 2016-2020,  zpráva

     11: Schválení Plánu odpadového hospodářství města Tanvald zpráva

     12: Delegování zástupců města na valné hromady obchodních společností s majetkovou účastí města konané v roce 2017