Úvodní > Městský úřad > Podklady pro zasedání zastupitelstva

Podklady pro zasedání zastupitelstva

Podle platné právní úpravy je projednávání určitých záležitostí vyhrazeno do výlučné pravomoci rady města, jejíž schůze jsou neveřejné. Některé materiály pro jednání rady města, nebo radou města již projednané, jsou překládány členům zastupitelstva města pouze pro informaci, proto nelze zajistit absolutní shodu podkladů zaslaných členům zastupitelstva města v souladu s jednacím řádem v písemné podobě s materiály zveřejněnými na internetových stránkách města v elektronické podobě.

Rovněž omezení možností zveřejnění některých informací, které mají charakter osobních a citlivých údajů, utajovaných informaci nebo obchodního tajemství, může být důvodem částečného nebo neúplného zveřejnění. Tím není omezeno oprávnění fyzických a právnických osob požádat o poskytnutí informace postupem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


K zasedání zastupitelstva města dne 15. 02. 2017 máte k dispozici:


    Pozvánka


    5.1: Prodej o prodej pozemkové parcely č. 729/7 v katastrálním území Tanvald

    5.2: Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti

    5.3: Nabídka převodu pozemkové parcely č. 658/2 v katastrálním území Šumburk nad Desnou
do vlastnictví města Tanvald

   5.4. Rozpočtové opatření

      6: Schválení dotací z rozpočtu města a uzavření veřejnoprávních smluv

      7:  Rozúčtování nákladů roku 2016 za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu

      8:  Vyhodnocení činnosti a hospodaření Fondu na zlepšení úrovně bydlení 2016