Úvodní > Městský úřad > Nabídka pracovních míst

Nabídka pracovních míst u Města Tanvald

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

MĚSTO TANVALD

vyhlašuje dne 12. 06. 2017 v souladu s ustanovením § 7 zákona č.312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

výběrové řízení

na pracovní pozici úředníka-úřednice v odboru stavební úřad a životní prostředí MěÚ Tanvald s náplní práce zajišťování agendy stavebního úřadu.

 

Místo výkonu práce:

Městský úřad Tanvald, Palackého 359, Tanvald.

 

Platové zařazení:

9. nebo 10. platová třída dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění.

 

Předpokládaný termín nástupu: dle dohody v co nejbližším možném termínu

 

Předpoklady pro výkon funkce úředníka:

Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem.

 

Požadavky:

- úplné střední vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání se zaměřením na stavebnictví,

- znalost veřejné správy výhodou

  • praxe z oboru stavebnictví výhodou
  • uživatelská znalost práce na PC
  • dobré komunikační schopnosti
  • řidičské oprávnění skupiny B

 

Písemná přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:

- jméno, příjmení a titul

- datum a místo narození

- státní příslušnost

- místo trvalého pobytu

- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana

- datum a podpis

 

Uchazeč připojí k přihlášce do výběrového řízení následující doklady:

1. životopis, ve kterém uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností (strukturovaný životopis)

2.  výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též  obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením

3.  ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

4.  podepsané prohlášení v následujícím znění:

Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení dávám, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas k jejich zpracování.

 

Jméno a příjmení

Datum narození

Vlastnoruční podpis

 

Lhůta pro podání přihlášky:

Uzávěrka pro podání přihlášek uchazečů je 28. 06. 2017 do 16.00 hod.

 

Způsob podání přihlášky:

Přihlášky s přílohami mohou být podány osobně v oddělení kancelář tajemníka MěÚ, Palackého 359, Tanvald, 2. poschodí nebo zaslány poštou s poznámkou na obálce „výběrové řízení SÚ“ na adresu Městský úřad Tanvald, oddělení kancelář tajemníka, Palackého 359, 468 41 Tanvald. Bližší informace o pracovní pozici u tajemníka MěÚ Tanvald.

V Tanvaldě dne 12. 06. 2017

Richard Seidel

  tajemník MěÚ