Úvodní > Informace > Městská policie

Městská policie

Základní kontaktní údaje Městské policie Tanvald

Adresa Železnobrodská 299, 468 41  Tanvald
Telefon 725 095 123, 483 394 575
E-mail mp@tanvald.cz
Úřední hodiny pondělí, středa: 15.00 - 17.00

Kontakty

velitel Jiří Horáček tel. 602 228 732
strážník Marian Stránský tel. 721 131 637
strážník Jan Patrman tel. 606 443 218
strážník Petr Smoleňák tel. 602 236 545

Úkoly městské policie

Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti města a plní další úkoly, pokud tak stanoví zákon o obecní policii nebo zvláštní zákon, a to zejména...

  • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
  • dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití
  • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce
  • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci
  • podílí se na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích
  • podílí se na prevenci kriminality v obci
  • odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce
  • poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje o obecní policii
  • podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení

Každý má právo obracet se na strážníka městské policie se žádostí o pomoc, strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout.

Při plnění svých úkolů spolupracuje městská policie s Policií České republiky.