Úvodní > Aktuality > Aktuální informace

Hudební léto 2017

Auta 3 3D

Transformers: Poslední rytíř

Já, padouch 3

Mumie

Extrémní rychlost

Z města a MěÚ

ilustrační foto

Hřbitov Šumburk nad Desnou

Město Tanvald vyčlenilo ve svém rozpočtu na rok 2017 finanční prostředky ve výši 700 tis. Kč na opravy na veřejném pohřebišti Šumburk. V rámci těchto finančních prostředků byly provedeny opravy obřadní smuteční síně především jejího interiéru. Byl vybudován nový přístup do obřadní smuteční síně pro pohřební službu včetně přístupové komunikace. Pro všechny návštěvníky tohoto pietního místa byla rekonstruována páteřní cesta včetně provedení odvodnění u hlavního vstupu. Jak jsme již na webových stránkách uváděli, v jarních měsících byl proveden bezpečnostní a zdravotní řez některých stromů. Město Tanvald bude i v následujících letech věnovat pietním místům náležitou pozornost.

      

   

 

Vloženo: 09.06.2017
ilustrační foto

Český Šumburk se setkal se starostou

Ve středu 7. 6. 2017 se v místní části Český Šumburk uskutečnilo „Setkání se starostou“.  Hlavními tématy byly nadcházející Rallye Bohemia, stav a údržba komunikací, údržba zeleně a problémy s vlastnictvím pozemků v souvislosti s cestou pro pěší. Dvouhodinového setkání se zúčastnilo 21 místních občanů a proběhlo v přátelské atmosféře. Setkání v dalších částech města budou následovat tento a příští týden. Všichni jste srdečně zváni.

Vloženo: 08.06.2017

I v roce 2017 podpoří město odkanalizování nemovitostí

Rada města schválila poskytnutí účelové dotace ve výši 20.000 Kč fyzické osobě vlastnící rodinný dům v Tanvaldě, která v roce 2017 uskuteční odkanalizování své nemovitosti v Tanvaldě dle platných předpisů, čímž se rozumí:

-    vybudování vodního díla sloužícího k čištění odpadních vod s vypouštěním přečištěných odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních (stavba biologického septiku se zemním filtrem s přepadem zaústěným do vsakovacího zařízení nebo do vodního toku nebo stavba domovní čistírny odpadních vod s přepadem zaústěným do vsakovacího zařízení nebo do vodního toku);

-    vybudování kanalizační přípojky na kanalizační řad svedený na centrální čistírnu odpadních vod.

Zveřejňujeme program pro poskytování těchto účelových dotací. Žadatelé mohou podat žádost na Městském úřadu Tanvald, odboru rozvoje a KV od 26. června 2017 na tomto formuláři.

Vloženo: 06.06.2017
ilustrační foto

Beseda se studenty

V pondělí 22.05.2017 besedovali starosta města Vladimír Vyhnálek společně s tajemníkem MěÚ Richardem Seidelem s žáky septimy třídní učitelky Hany Keprové zdejšího gymnázia a OA. Studenti se zajímali o výkon státní správy a samosprávy, které městský úřad v rámci své činnosti zajišťuje.

        

Vloženo: 24.05.2017
ilustrační foto

Informace k TABYS s.r.o.

V současné době někteří jedinci šíří ničím nepodložené, nepravdivé a spekulativní zprávy a informace o konci společnosti TABYS, která je ze 100 % vlastněná městem Tanvald, a nepřímo tak poškozují i zájmy města a jeho občanů.  Rada města jako valná hromada společnosti TABYS proto považuje za nutné konstatovat následující skutečnosti.

Společnost Tabys s.r.o. byla založena městem Tanvald 1. dubna 1995. Důvodem založení společnosti bylo v té době zejména získání spolehlivého a odpovědného správce pro nově vznikající společenství vlastníků bytů. Město Tanvald nechtělo zajistit jen prodej bytů nájemníkům za pro ně nesporně výhodných podmínek, ale chtělo zároveň novým vlastníkům bytů, fyzickým osobám, občanům města poskytnout i ochranu jejich zájmů a nově nabytého majetku. Později se ukázala správnost těchto kroků města, neboť na rozdíl od mnoha jiných měst a obcí, kde se byty prodávaly, nebyli občané v Tanvaldě poškozeni negativními dopady v důsledku nepromyšlené bytové politiky a nezodpovědné správy bytů. Po více jak 22 letém fungování TABYS s.r.o. lze prohlásit, že jde o stabilní a silnou společnost s nemovitým kapitálem za více než 50 milionů Kč a plně zajištěnou městem Tanvald. Společnost vlastní v Tanvaldě domy s 250 byty, nebytové prostory, provádí správu bytů ve vlastnictví města Tanvald, správu společenstvím vlastníků bytů a správu městských lesů.

Nyní chtějí některá společenství vlastníků od TABYS s.r.o. odejít. Jsou to v rámci platných obchodních smluv jejich svobodná rozhodnutí. Nicméně ze strany města je férové a zodpovědné upozornit na některé důsledky a možné dopady takového rozhodnutí:

  • majitelé bytů se od koupě bytů od města před více jak 20 lety dostávají do zcela nové situace, společenství vlastníků ztrácí záštitu města a případnou podporu města při hájení zájmů vlastníků bytů včetně garance za úvěry při provádění velkých oprav a úprav bytových domů
  • město nepřipouštělo neúměrné zvyšování cen společností poskytovaných služeb v neprospěch vlastníků bytů, to do budoucna u jiného správce nelze vyloučit (cena za správu jednoho bytu byla v roce 1995 za 1 měsíc 100,-Kč a v roce 2017 je 170,-Kč)
  • u společnosti vlastněné a dozorované městem nemohlo a nemůže dojít k finančním problémům takového rázu, že správce neplatí za služby, energii, teplo, vodu atd. dodavatelům, byť vlastníci bytů vše řádně platí a správce peníze v podstatě zpronevěří
  • majitelé bytů ztrácí správce se silným ekonomickým zázemím, který vlastní jmění za více než 50 milionů Kč, správce, který je 100 % vlastněn městem a nemůže zkrachovat, dostat se do insolvence a tím zejména finančně poškodit vlastníky bytů
  • může se stát, že vlastníkům bytů bude nově provádět správu subjekt bez silného ekonomického potenciálu, který nevlastní žádné byty a nemovitosti a neposkytuje žádné finanční záruky

TABYS s.r.o. bude i bez správy bytů některých společenství vlastníků nadále efektivně fungovat, neboť vlastní bytový fond, provádí správu bytů a objektů pro město Tanvald, provádí správu městských lesů a má poptávku na provádění dalších služeb.

Závěrem je na místě konstatovat, že město Tanvald prokázalo již při prodeji bytů zájem chránit své občany a nastavit takovou bytovou politiku, která je pro občany, majitele bytů přijatelná a výhodná z hlediska jistoty a perspektivy. V těchto trendech chce město nadále pokračovat. 

Vloženo: 04.05.2017
ilustrační foto

Nabídka dopravy a doprovodu v rámci pečovatelské služby

Pečovatelská služba Tanvald nabízí v nezbytně nutných případech možnost využití vozidla pečovatelské služby Tanvald, které umožní imobilním klientům z Tanvaldu zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – doprovod k lékaři, na úřady a zpět.

Služba doprovodu je zpoplatněna dle platného ceníku terénní pečovatelské služby, kdy je hodinová sazba 130,- Kč.  Cena úkonu je počítána na základě skutečného času, který je potřeba k jeho provedení (mimo dobu jízdy). Za každých započatých 15 minut je účtována jedna čtvrtina hodinové sazby.

Úhrada za jízdu automobilem je stanovena na 20,- Kč za cestu tam a 20,- Kč za cestu zpět na území města Tanvald.  Do okruhu 15 km mimo Tanvald je úhrada za jízdu 50,- Kč tam a 50,- Kč zpět. Službu je možno objednat na telefonním čísle 483 394 260 nebo 601 331 292 (pí D.Tomešová), vždy nejméně 1 den dopředu.

Vloženo: 28.04.2017
ilustrační foto

Nabídka služby Střediska volného času Tanvald

Středisko volného času Tanvald nabízí možnost využití osmi míst v novém automobilu pro dopravu k lékaři, na úřady či nákupy v Tanvaldu.  Služba je určena výhradně pro občany s trvalým pobytem v Tanvaldu od 65 let věku nebo držitele průkazu ZTP. Dopravu bude možno využívat v pondělí a ve středu od 6:45 hod do 14:00 hod. po objednání na tel. čísle 778 158 035 (pondělní dopravu nutno objednat v pátek do 14:00 hod., středeční dopravu - vždy v úterý do 14:00 hod.).

Úhrada služby je stanovena na 20,- Kč za cestu tam a 20,- Kč za cestu zpět.

Trasa:  Středisko volného času Tanvald – Český Šumburk – Světlá - Tanvald – Žďár – Horní Tanvald   - Tanvald.  Nástupní a výstupní místa dle požadavků zájemců.

Tato služba bude ve zkušebním provozu po dobu dvou měsíců a bude zahájena 02. 05. 2017.

Vloženo: 28.04.2017

Otevření silnice v úseku Smědava - Souš

Po provedené kontrole silnice II/290 podél vodní nádrže Souš bylo naplánováno otevření této silnice v úseku Desná - Smědava na pátek 28.4.2016 ve 23:59 hodin.

Vloženo: 27.04.2017
ilustrační foto

Začala revitalizace městského stadionu

Na začátku měsíce dubna byly zahájeny práce na revitalizaci městského stadionu na sídlišti Výšina. Zhotovitelem projektu je na základě provedeného výběrového řízení firma SWIETELSKY stavební s.r.o., se sídlem Pražská tř. 495/58, České Budějovice.  Náklady projektu jsou přes 19 mil. Kč. Práce by měly být dokončeny do 1. září 2017.

Záměrem města je, z již zastaralého a jednostranně využívaného sportoviště, vybudovat víceúčelový areál, který bude sloužit celoročně sportovcům a široké veřejnosti. Každý návštěvník si určitě vybere z rozmanité nabídky ploch určených pro různá sportovní odvětví. Mimo atletické dráhy zde vznikne in-line dráha, plochy pro skok do výšky a do dálky a pro badminton, plocha s prvky workoutu, boulder stěna, kurt pro plážový volejbal a další. Pro potřeby školní družiny zde bude vybudováno venkovní víceúčelové hřiště. V zimním období se počítá s tím, že na spodním hřišti  bude kluziště. Součástí této revitalizace je i vybudování osvětlení víceúčelového hřiště a vnější spojovací lávky do 2. NP sousední budovy č.p. 589 ul. Sportovní. Město má zájem na vytvoření vhodných podmínek pro posílení výchovy ke sportu a zdravému životnímu stylu, neboť město Tanvald vždy bývalo a chce být i nadále městem, kde to sportem žije. 

Koordinační situace stadionu zde

Vloženo: 18.04.2017

Ukončení provozu dálkových linek dopravce ČSAD Střední Čechy

Dopravce ČSAD Střední Čechy a.s. informuje, že s platností od 2. května 2017 dojde k ukončení provozu dálkových linek z Prahy do Libereckého a Královéhradeckého kraje.

Tyto linky byly v provozu na komerční riziko dopravce mimo objednávku Libereckého kraje.

Více informací zde:

http://www.iidol.cz/aktuality/2076:informace-o-ukonceni-provozu-dalkovych-linek-csad-stredni-cechy.html

Pro většinu relací existují alternativní možnosti spojení jinými dálkovými autobusovými linkami nebo vlakem. Pokud by však přesto vznikl někde zásadní a těžko řešitelný problém s dopadem na dopravní dostupnost, prosíme o zaslání námětu na info@korid.cz.

Vloženo: 13.04.2017
Nejnovější - Předchozí | 2 z 15 | Další - Nejstarší